Adnewyddu’r cwt cychod

Pasiwyd gan: Y Senedd

Pasiwyd ar: 21/02/2021

Yn darfod ar: 21/02/2024

Statws: Rydym yn gweithio arno


Swyddog sy'n gyfrifol: Swyddog Cyfleoedd


Crynodeb

Adnewyddu a gwelliannau i’r cwt cychod.

 

Manylion

Mae cwt cychod y brifysgol yn edrych yn flinedig ac yn flêr. Nid yw wedi derbyn y gofal angenrheidiol; mae’r paent yn dod oddi ar y waliau a dydy’r arwyddion ddim yn gyfoes, heb sôn am ddiffyg gwybodaeth diogelwch cyffredinol. Un enghraifft o hyn yw diffyg radios VHF i’r clwb eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu â'r rheilffordd a'r harbwrfeistr. Nid yw’r wybodaeth ar gyfer diogelwch yn gyfoes, sy’n gallu bod yn gamarweiniol mewn achosion brys.

Mae offer yn cael ei storio yn y cwt cychod sy'n amherthnasol i'r clybiau sy'n ei ddefnyddio, megis padiau bocsio a phadiau rygbi.

Ni ellir dibynnu ar y blwch ffiwsiau, ac mae gwreichion yn tagu ohono pan fydd ffiws yn chwythu, gan achosi perygl posib o dân. Mae mynediad i'r traeth wedi'i gyfyngu gan fieri, sy’n rhwystro mynediad diogel i'r traeth i lansio cychod.

Mae’r rhestr yn un hirfaith. Yr hyn sydd angen digwydd yw ymgynghoriad gyda'r clybiau sy'n ei ddefnyddio, ac yna ei adnewyddu i fod yn adeilad y gallwn ni deimlo’n falch ohono.

Cyflwynwyd gan: Christopher Thomas


Rhestr Weithredu 

Camau a gymerwyd Enw a Rôl Dyddiad
Mae’r Swyddog Cyfleoedd wedi sefydlu pwyllgor a fydd yn canolbwyntio ar y polisi hwn. Maent hefyd mewn cyswllt â penaethiaid yr ystradau ynglyn â hyn. Tiff, Cyfleoedd Myfyrwyr (2023-24) Hydref 2023
Cafodd Tiff eu cyfarfodydd gyda’r Ystadau ynglyn â’r Ty Cychod ac bellach yn cymryd camau ers y cyfarfod. Mae’r Ystadau bellach wedi glanhau’r llwybr peryglus ac wedi i’r mater gael ei godi i’r Swyddog Cyfleoedd gan y myfyrwyr. Mae’r Swyddog Cyfleoedd bellach mewn cyswllt â’r Cyngor iddynt gael deall y brydles. Tiff, Cyfleoedd Myfyrwyr (2023-24) Tachwedd 2023

 

 


Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes ddiddordeb mewn dysgu mwy ynghylch y polisi hwn.

    

Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ash Sturrock

ais13@aber.ac.uk

llaisum@aber.ac.uk 

Cyfleoedd Myfyrwyr

Tiff McWillaims

cyfleoeddum@aber.ac.uk

       

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576