Hwb Adnoddau Tîm Aber

Gwybodaeth a Chanllawiau Cyffredinol

 

Cyffredinol

Canllawiau a Hintiau Handi

Gwefan/E-byst/MS Teams

Is-Ddeddfau a Pholisïau

 

Clwb/Cymdeithas Newydd

 

 

Archebu Ystafell/Cyfleusterau

 

Ystafelloedd yn Adeilad yr Undeb Ar gyfer ymholiadau cyffredinol neu i archebu ystafelloedd yn yr Undeb e-bostiwch Dderbynfa’r Undeb Prif Ystafell (lawrlwythwch y ffurflen archebu yma) Picture House (dim trefniadau cyn 4pm ac wedyn dim ond os ydyn nhw’n gweddu i gynllun yr ystafell) Ystafelloedd Cyfarfod: 1, 2, 3 a 4 Gofod Swyddfa Ystafell 5

 

Cyfleusterau'r Ganolfan Chwaraeon

Cysylltwch â Chydlynydd Chwaraeon yr UM, Emily Stratton, ar ems47@aber.ac.uk, neu ewch yn uniongyrchol i'r Ganolfan Chwaraeon drwy gysylltu â Tia Woodward ar tiw@aber.ac.uk

Sylwer: Os nad yw'n rhan o'r cynllun Oriau Am Ddim, codir tâl o £20 yr awr (Llun-Gwener) a £30 yr awr (Sadwrn-Sul) am bob defnydd o gyfleusterau’r Ganolfan Chwaraeon.

 

Ystafelloedd y Brifysgol a Chanolfan y Celfyddydau

Mae gan y Brifysgol ystod eang o ystafelloedd ar gael i'w harchebu; cliciwch yma i weld popeth sydd ar gael

Mae gan Ganolfan y Celfyddydau hefyd amryw o ardaloedd ar gael i grwpiau eu defnyddio. Cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau yn uniongyrchol drwy e-bostio artsadmin@aber.ac.uk

 

Cyllid/Yswiriant
Bws mini/Teithiau

 

Mae gan Undeb y Myfyrwyr fflyd o gerbydau i'ch Clwb/ Cymdeithas eu defnyddio, gan gynnwys bws-mini sydd â mynediad hwylus i bobl anabl.

I archebu neu drafod eich gofynion, e-bostiwch:

Dolenni defnyddiol:

 

BUCS
Ffair y Glas

 

Ffair y Glas yw ein ffordd o arddangos yr holl wahanol glybiau a chymdeithasau sydd gennym yma yn Aberystwyth, ynghyd ag ystod o fusnesau lleol a chyfleoedd i gyfranogi. Nid yw'n hir nawr tan Ffair y Glas 2020; bydd rhagor o fanylion am sut i archebu stondin ar gael yn fuan!

 

Hyfforddiant y Pwyllgorau

 

Mae Hyfforddiant ar gyfer Pwyllgorau wedi mynd ar-lein!

Eleni byddwn yn cynnal hyfforddiant y pwyllgorau yn rhithwir drwy ddefnyddio Bwrdd-du. Bydd rhai sesiynau’n cael eu cynnal wyneb yn wyneb o hyd (e.e. hyfforddiant cymorth cyntaf, cymorth cyntaf iechyd meddwl, ymgyfarwyddo â’r bysiau-mini, symud eitemau trwm, a.y.b.) yn y flwyddyn academaidd newydd.

Rydym wedi ehangu'r hyfforddiant eleni i ddarparu amryw o sesiynau newydd i'ch paratoi'n well ar gyfer y flwyddyn i ddod, yn seiliedig ar adborth gan bwyllgorau blaenorol. Mae'r sesiynau rhithwir fel a ganlyn:

 • Gwybodaeth Gyffredinol a Rhagarweiniad
 • Achrediad Sêr Tîm Aber
 • Gwefan a Chyfathrebu
 • Cyllid, Cyllidebu a Chodi Arian
 • Lles, Amrywioldeb a Chynhwysiant
 • Cynnal Digwyddiadau
 • Ymdrin â Gwrthdaro ac Anghytuno
 • Asesiad Risg
 • Ymddygiad, Rheolau a Disgwyliadau
 • Gwirfoddoli a Chyflogadwyedd
 • Capteiniaid

Bydd gan bob sesiwn ei ffolder ei hun ar Bwrdd-Du a bydd yn cynnwys:

 • Cyflwyniad fideo
 • Sleidiau PowerPoint
 • Cwis

I ymrestru ar y modiwl:

 • Cliciwch y ddolen hon: Hyfforddiant UMAber
 • Cliciwch ar 'click here to enrol'
 • Cliciwch ar '+ Enrol' 

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576