Effaith Werdd

 

Mae’r dudalen hon yn dangos yr holl fentrau cynaliadwy y mae UMAber yn rhan ohonynt ac yn ymgyrchu drostynt. Mae modd i chi weld lle rydyn ni arni gyda gwobr Cynllun yr Effaith Werdd.

Beth yw’r Effaith Werdd?

Daw Prosiect yr Effaith Werdd o dan y SOS (Students Organising for Sustainability) ac mae'n rhestr wirio i Brifysgolion ac Undebau ei gwneud i fod mor ecogyfeillgar â phosib. Y categorïau ar gyfer hyn yw, Gwybodaeth a Dealltwriaeth, Arweinyddiaeth a Strategaeth, Partneriaeth a Pholisi, Gweithrediadau UM, Ymgyrchu a Dylanwadu, Allgymorth a chydweithio, Meini prawf a chanlyniadau hunan-ddiffiniedig. Yna gallwn ni fel Undeb Myfyrwyr Aberystwyth gael sgôr efydd, arian, neu aur yn dibynnu ar faint y gallwn ei wneud. Rydyn ni eisoes wedi gwneud rhai newidiadau gwych a bod gennym ni fwy o bethau anhygoel ar y gweill.

 

Pam ein bod ni’n cynnal yr wythnos hon?

"Yn sgil canlyniadau rhagorol yr Effaith Werdd, gan ddefnyddio’r holl welliannau a wnaed gan Undeb y Myfyrwyr fel sylfaen, dwi am symud ymlaen i sicrhau ein bod ni’n cael yr un canlyniadau â’r llynedd. Prif nod yr Effaith Werdd yw datblygu cyfleoedd yr Undeb i fod yn fwy cynaliadwy. Mae’r Effaith Werdd yn rhoi arweiniad i roi’r Undeb ar ben ffordd i wneud newidiadau cynaliadwy. Y llynedd, yr Effaith Werdd a fu y tu ôl i’r cynlluniau a’r digwyddiadau a fu o les i fyfyrwyr ac rydyn ni am barhau â’r rhain eleni. Nid yw’r Effaith Werdd yn canolbwyntio ar gynaladwyedd gymdeithasol yn unig, mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ffyrdd i’r Undeb dyfu a chynnig help i fyfyrwyr ynglyn â phynciau fel ymwybyddiaeth o sylweddau."

 

 

Beth yw’r Wythnos Werdd?

Pwrpas yr Wythnos Werdd yw annog grwpiau i gymryd rhan mewn arferion cynaliadwy mewn ffyrdd y tu allan o’r arfer iddynt. Mae hyn yn dilyn yr Amcanion Datblygiad Cynaliadwy y CU (SDGs) fel ffordd o amlygu yr ystod eang o feysydd pwysig o fewn cynaliadwyedd. Mae’r SDGs yn cynnig seiliau mewn cyffredin am heddwch a ffyniant i bawb a’r blaned, nawr ac yn y dyfodol. 

 

Cofrestrwch yma: TAITH DY GLOŸNNOD BYW MAGIC OF LIFE

Cofrestrwch yma: CYNALADWYEDD MEWN ACADEMIA: GRWP FFOCWS

Cofrestrwch ymaHer Cynaliadwyedd a Eich Gyrfa Werdd

Cofrestrwch yma: Boat Club 


Pam fod yr Amcanion Datblygiad Cynaliadwy yn bwysig?

“wrth wraidd hyn i gyd mae’r 17 SDG, sy’n alwad ar bob gwlad -datblygedig neu wrthi’n datblygu- i weithredu ar frys mewn partneriaeth fyd eang. Maent yn cydnabod bod rhoi pen ar dlodi a diffygion eraill yn rhan annatod o strategaethau sy’n gwella iechyd ac addysg, lleihau anghydraddoldeb, ac ysgogi twf economaidd – gan fynd i’r afael â’r argyfwng amgylcheddol a chydweithio i gadw ein moroedd a’n coedwigoedd.” – y Cenhedloedd Unedig (cyswllt)

Beth mae'r Undeb yn ei wneud a sut gallwch chi gymryd rhan?

Mae'r Undeb wedi bod yn gweithio drwy'r rhestr wirio Effaith Werdd i wneud yn siwr bod ein Hundeb, Prifysgol a chymuned mor wyrdd ac amgylcheddol gyfeillgar/cynaliadwy â phosibl. Gall unrhyw un gymryd rhan yn yr Effaith Werdd, gan ddod â’u harbenigedd ar gynaliadwyedd, angerdd dros ymgyrchu neu wirfoddoli ar gyfer cwrs gwych. Ewch i fwrw golwg dros rhestr wirio yr Effaith Werdd i weld beth mae'r Undeb yn gweithio arno a sut rydych chi'n cymryd rhan. Am ragor o wybodaeth neu os ydych am gymryd rhan, anfonwch e-bost at Lywydd UMAber yn prdstaff@aber.ac.uk

Trac Effaith Werdd 


Eisiau cychwyn Ymgyrch ecogyfeillgar neu eisiau cynnal digwyddiad? Edrychwch ar ein hyb Ymgyrch gyda'r holl wybodaeth y mae angen i chi ei gwybod: www.umaber.co.uk/newidaber/ymgyrchoedd/hwbymgyrchoedd/ neu ellir e-bostio ein Llywydd drwy prdstaff@aber.ac.uk

Beth yw rhai pynciau i danio syniadau ar gyfer ymgyrch y gallech ei chynnal? Mae cymaint o bethau y gallwch chi ymchwilio iddynt, dim ond cwpl o syniadau yw'r rhain.

 

Ffasiwn Cyflym

Gwastraff Bwyd

Y Cefnfor

Plastig

Chwilota

Cadwraeth

Garddio

Bancio/ariannu moesegol

Gyrfaoedd Gwyrdd

 

Sut mae cymryd rhan?

Os hoffech chi wirfoddoli gydag unrhyw un o’r mentrau hyn, gellir naill ai e-bostio suvolunteering@aber.ac.uk neu fynd i’n Hyb Gwirfoddoli ar wefan yr UM (o dan Tîm Aber).

 

Dewch i weld ein hymchwil

hwyluso gwaith yr Effaith Werdd eleni, aeth Ash ati i wneud arolwg a holi myfyrwyr ynglyn â’u barn a’u teimladau tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol yn y Brifysgol a’r Undeb.

Gellir gweld eu hadolygiad yma:


Os ydych chi am wybod beth sydd gan y Brifysgol a’r Undeb i’w ddweud ynghylch cynaladwyedd, ewch i gael cipolwg ar y dogfennau hyn.

 

Dogfennau allweddol y Brifysgol

 

Di-Blastig:

Polisïau, Strategaethau, a Phrosesau Amgylcheddol:

Datganiad Polisi Amgylcheddol:

Polisi Masnach Deg:

Addysg dros Ddatblygu’n Gynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang (ESDGC):

Rheolai Gwastraff ac Ailgylchu:

Gollyngiadau i’r Atmosffer a’r Dwr:

Rheoli Ynni a Dwr:

Trafnidiaeth a Theithio:

Caffael Cynaliadwy:

Defnydd yr Amgylchedd a Thir lleol (Ecoleg a Bioamrywiaeth):

Gwastraff Offer Trydanol ac Electronig (WEEE):

Cynaladwyedd ym Mhrifysgol Aberystwyth:

Cynllun Strategol:


Dogfennau allweddol Undeb

SULLY: SWYDDOG YR AMGYLCHEDD A CHYNALADWYEDD 2023-24, AMDANAF I:

MISGLWYF SY'N GYFEILLGAR I'R AMGYLCHEDD

Cynllun Gweithredu SMART Effaith Werdd

UNDEB MYFYRWYR ABERYSTWYTH YN ENNILL Y SAFON EFFAITH WERDD UCHAF

 


 

Y llynedd (2022-2023)

Y llynedd (2022-2023), fe ddyfarnwyd y Wobr Rhagoriaeth yn yr Effaith Werdd i ni – y wobr orau posib y gellir ei chael!

Os hoffech chi ddarllen mwy am ein digwyddiadau o’r llynedd, ewch gymryd golwg dros yr erthyglau hyn.

UNDEB MYFYRWYR ABERYSTWYTH YN ENNILL Y SAFON EFFAITH WERDD UCHAF


Beth wnaethom ni y llynedd (2022-2023)

  • Cefnogi gyda chostau byw a bod yn ecogyfeillgar.
  • Dyna Ymgyrch Sbwriel.
  • Yr Wythnos Werdd
  • Diwrnod eco gyda Crefftau Aber.

 

YR WYTHNOS WERDD

 

Beth sy’n digwydd yr wythnos hon?


 

 

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576