Effaith Werdd

 

Mae’r dudalen hon yn dangos yr holl fentrau cynaliadwy y mae UMAber yn rhan ohonynt ac yn ymgyrchu drostynt. Mae modd i chi weld lle rydyn ni arni gyda gwobr Cynllun yr Effaith Werdd.

Beth yw’r Effaith Werdd?

Daw Prosiect yr Effaith Werdd o dan y SOS (Students Organising for Sustainability) ac mae'n rhestr wirio i Brifysgolion ac Undebau ei gwneud i fod mor ecogyfeillgar â phosib. Y categorïau ar gyfer hyn yw, Gwybodaeth a Dealltwriaeth, Arweinyddiaeth a Strategaeth, Partneriaeth a Pholisi, Gweithrediadau UM, Ymgyrchu a Dylanwadu, Allgymorth a chydweithio, Meini prawf a chanlyniadau hunan-ddiffiniedig. Yna gallwn ni fel Undeb Myfyrwyr Aberystwyth gael sgôr efydd, arian, neu aur yn dibynnu ar faint y gallwn ei wneud. Rydyn ni eisoes wedi gwneud rhai newidiadau gwych a bod gennym ni fwy o bethau anhygoel ar y gweill.

 

Pam ein bod ni’n cynnal yr wythnos hon?

"Yn sgil canlyniadau rhagorol yr Effaith Werdd, gan ddefnyddio’r holl welliannau a wnaed gan Undeb y Myfyrwyr fel sylfaen, dwi am symud ymlaen i sicrhau ein bod ni’n cael yr un canlyniadau â’r llynedd. Prif nod yr Effaith Werdd yw datblygu cyfleoedd yr Undeb i fod yn fwy cynaliadwy. Mae’r Effaith Werdd yn rhoi arweiniad i roi’r Undeb ar ben ffordd i wneud newidiadau cynaliadwy. Y llynedd, yr Effaith Werdd a fu y tu ôl i’r cynlluniau a’r digwyddiadau a fu o les i fyfyrwyr ac rydyn ni am barhau â’r rhain eleni. Nid yw’r Effaith Werdd yn canolbwyntio ar gynaladwyedd gymdeithasol yn unig, mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ffyrdd i’r Undeb dyfu a chynnig help i fyfyrwyr ynglyn â phynciau fel ymwybyddiaeth o sylweddau."

 

 


Y Cyfrif Plastig Mawr

 

Y Cyfrif Plastig Mawr: 11-17 Mawrth 2024

Y dyddiad cau i dderbyn cyflwyniadau: 31 Mawrth 2024

Cyhoeddi’r canlyniadau: Ebrill 2024

 

Eich Canllaw

(Dechrau Cyfri') 

 

Sut Mae Cymryd Rhan

1. Rhwng 11-17 MAWRTH 2024, cyfrwch y plastig rydych chi’n ei ddefnyddio ar y daflen Dechrau Cyfri’. Mae hyn yn cynnwys plastig sy’n mynd i’r bin ac i’w ailgylchu.

2. Pan fyddwch chi allan yn ystod yr wythnos, cofnodwch unrhyw blastig rydych chi’n ei ddefnyddio, megis pecynnau cludo bwyd neu fyrbrydau, yna cofnodwch hyn pan fyddwch chi’n cyrraedd adref.

3. Ar ddiwedd yr wythnos, cyflwynwch eich canlyniadau erbyn 31 MAWRTH 2024 yn thebigplasticcount.com/submit.

 

Cyfwyno


Beth yw’r Wythnos Werdd?

Pwrpas yr Wythnos Werdd yw annog grwpiau i gymryd rhan mewn arferion cynaliadwy mewn ffyrdd y tu allan o’r arfer iddynt. Mae hyn yn dilyn yr Amcanion Datblygiad Cynaliadwy y CU (SDGs) fel ffordd o amlygu yr ystod eang o feysydd pwysig o fewn cynaliadwyedd. Mae’r SDGs yn cynnig seiliau mewn cyffredin am heddwch a ffyniant i bawb a’r blaned, nawr ac yn y dyfodol. 

 

Cofrestrwch yma: TAITH DY GLOŸNNOD BYW MAGIC OF LIFE

Cofrestrwch yma: CYNALADWYEDD MEWN ACADEMIA: GRWP FFOCWS

Cofrestrwch ymaHer Cynaliadwyedd a Eich Gyrfa Werdd

Cofrestrwch yma: Boat Club 


Pam fod yr Amcanion Datblygiad Cynaliadwy yn bwysig?

“wrth wraidd hyn i gyd mae’r 17 SDG, sy’n alwad ar bob gwlad -datblygedig neu wrthi’n datblygu- i weithredu ar frys mewn partneriaeth fyd eang. Maent yn cydnabod bod rhoi pen ar dlodi a diffygion eraill yn rhan annatod o strategaethau sy’n gwella iechyd ac addysg, lleihau anghydraddoldeb, ac ysgogi twf economaidd – gan fynd i’r afael â’r argyfwng amgylcheddol a chydweithio i gadw ein moroedd a’n coedwigoedd.” – y Cenhedloedd Unedig (cyswllt)

Beth mae'r Undeb yn ei wneud a sut gallwch chi gymryd rhan?

Mae'r Undeb wedi bod yn gweithio drwy'r rhestr wirio Effaith Werdd i wneud yn siwr bod ein Hundeb, Prifysgol a chymuned mor wyrdd ac amgylcheddol gyfeillgar/cynaliadwy â phosibl. Gall unrhyw un gymryd rhan yn yr Effaith Werdd, gan ddod â’u harbenigedd ar gynaliadwyedd, angerdd dros ymgyrchu neu wirfoddoli ar gyfer cwrs gwych. Ewch i fwrw golwg dros rhestr wirio yr Effaith Werdd i weld beth mae'r Undeb yn gweithio arno a sut rydych chi'n cymryd rhan. Am ragor o wybodaeth neu os ydych am gymryd rhan, anfonwch e-bost at Lywydd UMAber yn prdstaff@aber.ac.uk

Trac Effaith Werdd 


Eisiau cychwyn Ymgyrch ecogyfeillgar neu eisiau cynnal digwyddiad? Edrychwch ar ein hyb Ymgyrch gyda'r holl wybodaeth y mae angen i chi ei gwybod: www.umaber.co.uk/newidaber/ymgyrchoedd/hwbymgyrchoedd/ neu ellir e-bostio ein Llywydd drwy prdstaff@aber.ac.uk

Beth yw rhai pynciau i danio syniadau ar gyfer ymgyrch y gallech ei chynnal? Mae cymaint o bethau y gallwch chi ymchwilio iddynt, dim ond cwpl o syniadau yw'r rhain.

 

Ffasiwn Cyflym

Gwastraff Bwyd

Y Cefnfor

Plastig

Chwilota

Cadwraeth

Garddio

Bancio/ariannu moesegol

Gyrfaoedd Gwyrdd

 

Sut mae cymryd rhan?

Os hoffech chi wirfoddoli gydag unrhyw un o’r mentrau hyn, gellir naill ai e-bostio suvolunteering@aber.ac.uk neu fynd i’n Hyb Gwirfoddoli ar wefan yr UM (o dan Tîm Aber).

 

Dewch i weld ein hymchwil

hwyluso gwaith yr Effaith Werdd eleni, aeth Ash ati i wneud arolwg a holi myfyrwyr ynglyn â’u barn a’u teimladau tuag at gynaliadwyedd amgylcheddol yn y Brifysgol a’r Undeb.

Gellir gweld eu hadolygiad yma:


Os ydych chi am wybod beth sydd gan y Brifysgol a’r Undeb i’w ddweud ynghylch cynaladwyedd, ewch i gael cipolwg ar y dogfennau hyn.

 

Dogfennau allweddol y Brifysgol

 

Di-Blastig:

Polisïau, Strategaethau, a Phrosesau Amgylcheddol:

Datganiad Polisi Amgylcheddol:

Polisi Masnach Deg:

Addysg dros Ddatblygu’n Gynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang (ESDGC):

Rheolai Gwastraff ac Ailgylchu:

Gollyngiadau i’r Atmosffer a’r Dwr:

Rheoli Ynni a Dwr:

Trafnidiaeth a Theithio:

Caffael Cynaliadwy:

Defnydd yr Amgylchedd a Thir lleol (Ecoleg a Bioamrywiaeth):

Gwastraff Offer Trydanol ac Electronig (WEEE):

Cynaladwyedd ym Mhrifysgol Aberystwyth:

Cynllun Strategol:


Dogfennau allweddol Undeb

SULLY: SWYDDOG YR AMGYLCHEDD A CHYNALADWYEDD 2023-24, AMDANAF I:

MISGLWYF SY'N GYFEILLGAR I'R AMGYLCHEDD

Cynllun Gweithredu SMART Effaith Werdd

UNDEB MYFYRWYR ABERYSTWYTH YN ENNILL Y SAFON EFFAITH WERDD UCHAF

 


 

Y llynedd (2022-2023)

Y llynedd (2022-2023), fe ddyfarnwyd y Wobr Rhagoriaeth yn yr Effaith Werdd i ni – y wobr orau posib y gellir ei chael!

Os hoffech chi ddarllen mwy am ein digwyddiadau o’r llynedd, ewch gymryd golwg dros yr erthyglau hyn.

UNDEB MYFYRWYR ABERYSTWYTH YN ENNILL Y SAFON EFFAITH WERDD UCHAF


Beth wnaethom ni y llynedd (2022-2023)

  • Cefnogi gyda chostau byw a bod yn ecogyfeillgar.
  • Dyna Ymgyrch Sbwriel.
  • Yr Wythnos Werdd
  • Diwrnod eco gyda Crefftau Aber.

 

YR WYTHNOS WERDD

 

Beth sy’n digwydd yr wythnos hon?


 

 

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576