Tai a Llety

Mae'r Gwasanaeth Cynghori'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch pob agwedd ar dai, boed hynny yn llety'r brifysgol neu'r sector preifat.

Gallwn eich cynghori chi ynghylch sawl agwedd, gan gynnwys dod o hyd i le newydd, adolygu cytundebau tenantiaeth cyn i chi eu harwyddo, yn ogystal â phroblemau cyffredin a all godi yn ystod tenantiaeth ac wrth symud allan.

Chwilio am lety?

Beth am fwrw golwg ar Ganllaw Tai Undeb Aber, sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu chi benderfynu beth sydd angen i chi chwilio amdano wrth chwilio am dy neu fflat. Hefyd beth sydd angen i chi wybod cyn arwyddo a sut i gael y fargen orau o’ch cartref.

Cliciwch yma i ddarllen!

 

 

Cymerwch olwg ar y fersiwn newydd, Hawdd ei Ddarllen - Rhentu Cartrefi: Newidiadau i ddeddfau tai - Canllaw i denantiaid yma.


Cysylltu  Chynghorydd

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576