Tai a Llety

Mae'r Gwasanaeth Cynghori'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch pob agwedd ar dai, boed hynny yn llety'r brifysgol neu'r sector preifat.

Gallwn eich cynghori chi ynghylch sawl agwedd, gan gynnwys dod o hyd i le newydd, adolygu cytundebau tenantiaeth cyn i chi eu harwyddo, yn ogystal â phroblemau cyffredin a all godi yn ystod tenantiaeth ac wrth symud allan.

 

Chwilio am lety?

Beth am fwrw golwg ar Ganllaw Tai UMAber, sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu chi benderfynu beth sydd angen i chi chwilio amdano wrth chwilio am dy neu fflat. Hefyd beth sydd angen i chi wybod cyn arwyddo a sut i gael y fargen orau o’ch cartref.

Yn ychwanegol, mae Hannah, eich swyddog llesiant wedi ysgrifennu erthygl llawn awgrymiadau, ewch i fwrw golwg drosto!


Cysylltwch â ni drwy un o'r ffyrdd isod:

Ar-lein: Gan ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621712

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576