English

RAG – Codi Arian a Rhoddi

Cronfa arian ganolog yw RAG (codi a rhoddi); mae’r rhan fwyaf o’r arian yn cael ei gasglu gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau a grwpiau gwirfoddoli, ond gall unrhyw un gymryd rhan.

Diben y gronfa yw helpu myfyrwyr Aber i helpu myfyrwyr eraill Aber i gadw'n iach ac yn hapus.

Am y tro cyntaf eleni rydym yn neilltuo'r gronfa at lesiant myfyrwyr. Bydd yr arian rydych chi'n ei godi a'i roi yn ein cynorthwyo ni i ddarparu ystod eang o weithgareddau a phrosiectau er budd llesiant myfyrwyr, o becynnau gofal i wasanaethau cymorth proffesiynol. Mae ein swyddogion llawn-amser yn awyddus i ddatblygu ffyrdd newydd o wella llesiant myfyrwyr ar draws y campws.

Gall Clybiau a Chymdeithasau Chwaraeon sy'n angerddol am achosion penodol godi arian ar gyfer eu helusen ddewisol, a byddwn yn dal i gefnogi'r digwyddiadau hyn, ond rydym yn annog pob grwp i ymuno â ni i helpu myfyrwyr Aber.


Digwyddiadau codi arian

Yn ogystal â'r ffocws ar lesiant myfyrwyr, rydym hefyd yn bwriadu cynnal dau ddigwyddiad codi arian bob semester / tymor.

 

Tymor 1 - Codi Arian ar gyfer yr Hen Goleg

Bydd prosiect adnewyddu'r Hen Goleg yn rhan o’n treftadaeth, a bydd yn darparu lle unigryw i weithio a chymdeithasu ar gyfer myfyrwyr a'r gymuned ehangach fel ei gilydd. Bydd yr arian a godwn yn mynd tuag at adnewyddu’r adeilad i ddechrau, ac mewn blynyddoedd i ddod tuag at gynnal a chadw’r adeilad hanesyddol hwn.

Mae’r digwyddiad eleni’n cynnwys:

  • Cystadlaethau gemau cyfrifiadurol
  • Noddi gwenyn
  • Torri Record Aber - Dyma gyfle i fyfyrwyr gael eu cynnwys ar y tabl blynyddol fel rhan o wefan Undeb y Myfyrwyr

 

Tymor 2 - Codi Arian ar gyfer y Gymuned

Mae cymuned Aberystwyth yn chwarae rhan enfawr mewn croesawu a chefnogi myfyrwyr Aber yn ystod eu hamser yma. Bydd yr arian a godwn yn mynd i gefnogi elusennau a phrosiectau yn y gymuned leol. Mewn blynyddoedd blaenorol mae arian a godwyd gan fyfyrwyr wedi helpu i ariannu diffibriliwr ar gyfer yr RNLI ac adnoddau dysgu Cymraeg ar gyfer meithrinfa leol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576