Iechyd a Llesiant

Mae'r Gwasanaeth Cynghori'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch llawer o'r anawsterau y gall myfyrwyr eu hwynebu yn eu bywyd personol, gan gynnwys iechyd rhywiol, llesiant meddwl, bwlio, camwahaniaethu, aflonyddu a diogelwch personol.

Gallwn eich cynghori chi ynghylch y gwahanol weithdrefnau a phrosesau, canfod tystiolaeth ategol addas, rhoi sylw ar eich cyflwyniadau a'ch helpu i baratoi at gyfarfodydd neu wrandawiadau. Dan rai amgylchiadau gallwn hyd yn oed fynychu gwrandawiadau a chyfarfodydd gyda chi.


Cysylltwch â ni drwy un o'r ffyrdd isod:

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen ymholi 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621700

Wyneb yn wyneb: Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX