Ymddiriedolwyr

Caiff eich Undeb ei lywodraethu a'i arwain yn strategol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.  Yn y bôn, maent yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn gweithredu'n unol â'n hamcanion elusennol.  Mae 12 aelod ar Fwrdd Ymddiriedolwyr UMAber ac maent yn cyfarfod o leiaf pum gwaith y flwyddyn i gynnal ei fusnes ar eich rhan chi. Gallwch ddarllen y cofnodion ar gyfer pob cyfarfod ar waelod y dudalen hon. Dyma'r rheiny sy'n Ymddiriedolwyr ar y Bwrdd:

5 Swyddog Llawn Amser

2 Fyfyriwr Ymddiriedolwr

5 Ymddiriedolwr Allanol


Swyddogion Ymddiriedolwyr

Eich Swyddogion Ymddiriedolwyr yw'r 5 swyddog etholedig sy'n gweithredu fel eich prif gynrychiolwyr ac yn cyflawni rolau a chyfrifoldebau penodol o ddydd i ddydd.  Cânt eu hethol yn flynyddol ac maent yn weithwyr cyflogedig a all ymgymryd â'r rôl naill ai drwy gymryd blwyddyn allan o, neu ar ôl gorffen, eu hastudiaethau.

Bruce Wight (Chair of the Trustee Board)

Anna Wyn

Louisa Fletcher

Molly-Jean Longden

Meg Hatfield


Ymddiriedolwyr sy'n fyfyrwyr

Mae eich Myfyrwyr Ymddiriedolwyr yn fyfyrwyr etholedig sy'n ymgymryd â'r rôl hon yn wirfoddol a gallant wasanaethu hyd at ddwy flynedd.

Ymddiriedolwr Israddedig - Alice Raven

Ymddiriedolwyr Ôl-raddedig - Dan Steward


Ymddiriedolwyr Allan

Caiff eich Ymddiriedolwyr Allanol eu recriwtio i ddod â phrofiad ac arbenigedd angenrheidiol i'r Bwrdd.  Maent yn gweithio'n wirfoddol am gyfnod o hyd at bedwar blynedd.  Gallant weini dau dymor a all fod yn olynnol neu beidio ond buasai rhaid i'n Pwyllgor Penodiadau a Llywodraethu gymeradwyo hyn.

Ryan Beasley

Peter Curran

Olymbia Petrou

Alan Roberts

& 1 lle gwag


Cofnodion Cyfarfodydd y Bwrdd

Os oes achos lle mae'r materion a drafodir yn rhai cyfrinachol, e.e. staffio, caiff y materion hynny eu cofnodi fel cofnod caeedig yn y cofnodion isod:

Blwyddyn Academaidd 2017/18

  • 21ain Tachwedd 2017
  • 16eg Chwefror 2018
  • 26ain Ebrill 2018
 

 


Cyfrifon Blynyddol AberSU

Cyfrifon Blynyddol AberSU Cliciwch yma i gael gafael ar ein datganiadau ariannol ar wefan y Comisiwn Elusennau.