Ymddiriedolwyr

Caiff eich Undeb ei lywodraethu a'i arwain yn strategol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.  Yn y bôn, maent yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn gweithredu'n unol â'n hamcanion elusennol.  Mae 12 aelod ar Fwrdd Ymddiriedolwyr UMAber ac maent yn cyfarfod o leiaf pum gwaith y flwyddyn i gynnal ei fusnes ar eich rhan chi. Gallwch ddarllen y cofnodion ar gyfer pob cyfarfod ar waelod y dudalen hon. Dyma'r rheiny sy'n Ymddiriedolwyr ar y Bwrdd:

5 Swyddog Llawn Amser

2 Fyfyriwr Ymddiriedolwr

5 Ymddiriedolwr Allanol


Swyddogion Ymddiriedolwyr

Eich Swyddogion Ymddiriedolwyr yw'r 5 swyddog etholedig sy'n gweithredu fel eich prif gynrychiolwyr ac yn cyflawni rolau a chyfrifoldebau penodol o ddydd i ddydd.  Cânt eu hethol yn flynyddol ac maent yn weithwyr cyflogedig a all ymgymryd â'r rôl naill ai drwy gymryd blwyddyn allan o, neu ar ôl gorffen, eu hastudiaethau.

Bayanda Vundamina (Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr)

Elain Gwynedd

Helen Cooper

Anna Simpkins

Tiffany McWilliams


Ymddiriedolwyr sy'n fyfyrwyr

Mae eich Myfyrwyr Ymddiriedolwyr yn fyfyrwyr etholedig sy'n ymgymryd â'r rôl hon yn wirfoddol a gallant wasanaethu hyd at ddwy flynedd.

Tom Molyneux - Ymddiriedolwr Israddedig

Andra Jones - Ymddiriedolwyr Ôl-raddedig 


Ymddiriedolwyr Allan

Caiff eich Ymddiriedolwyr Allanol eu recriwtio i ddod â phrofiad ac arbenigedd angenrheidiol i'r Bwrdd.  Maent yn gweithio'n wirfoddol am gyfnod o hyd at bedwar blynedd.  Gallant weini dau dymor a all fod yn olynnol neu beidio ond buasai rhaid i'n Pwyllgor Penodiadau a Llywodraethu gymeradwyo hyn.

Ryan Beasley

Alan Roberts

Debra Croft

Jon Allsopp

Daniel Fow


Cofnodion Cyfarfodydd y Bwrdd

Os oes achos lle mae'r materion a drafodir yn rhai cyfrinachol, e.e. staffio, caiff y materion hynny eu cofnodi fel cofnod caeedig yn y cofnodion isod:

Blwyddyn Academaidd 2023/2024

7 Tachwedd 2023 (saesned yn unig)

29 Chwefror 2024

25 Ebrill 2024

13 Mehefin 2024

Blwyddyn Academaidd 2022/2023

21 Medi 2022 (saesneg yn unig)

27 Ionawr 2023 (saesneg yn unig)

20 Ebrill 2023 (saesneg yn unig)

15 Mehefin 2023 (saesned yn unig)

Blwyddyn Academaidd 2021/2022

18 Tachwedd 2021

23 Chwefror 2022

19 Mai 2022 (saesneg yn unig)

16 Mehefin 2022 (saesneg yn unig)

Blwyddyn Academaidd 2020/2021

20 Tachwedd 2020

5 Chwefror 2021

23 Ebrill 2021

21 Mehefin 2021

 
   

Cyfrifon Blynyddol Undeb Aberystwyth

Cliciwch yma i gael gafael ar ein datganiadau ariannol ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576