Ymddiriedolwyr

Caiff eich Undeb ei lywodraethu a'i arwain yn strategol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.  Yn y bôn, maent yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn gweithredu'n unol â'n hamcanion elusennol.  Mae 12 aelod ar Fwrdd Ymddiriedolwyr UMAber ac maent yn cyfarfod o leiaf pum gwaith y flwyddyn i gynnal ei fusnes ar eich rhan chi.  Dyma'r rheiny sy'n Ymddiriedolwyr ar y Bwrdd:

5 Swyddog Llawn Amser

2 Fyfyriwr Ymddiriedolwr

5 Ymddiriedolwr Allanol


Officer Trustees

Eich Swyddogion Ymddiriedolwyr yw'r 5 swyddog etholedig sy'n gweithredu fel eich prif gynrychiolwyr ac yn cyflawni rolau a chyfrifoldebau penodol o ddydd i ddydd.  Cânt eu hethol yn flynyddol ac maent yn weithwyr cyflogedig a all ymgymryd â'r rôl naill ai drwy gymryd blwyddyn allan o, neu ar ôl gorffen, eu hastudiaethau.

Bruce Wight (Chair of the Trustee Board)

Anna Wyn

Louisa Fletcher

Molly-Jean Longden

Meg Hatfield


Ymddiriedolwyr sy'n fyfyrwyr

Mae eich Myfyrwyr Ymddiriedolwyr yn fyfyrwyr etholedig sy'n ymgymryd â'r rôl hon yn wirfoddol a gallant wasanaethu hyd at ddwy flynedd.

 

Swydd wag


Ymddiriedolwyr Allan

Caiff eich Ymddiriedolwyr Allanol eu recriwtio i ddod â phrofiad ac arbenigedd angenrheidiol i'r Bwrdd.  Maent yn gweithio'n wirfoddol am gyfnod o hyd at bedwar blynedd.  Gallant weini dau dymor a all fod yn olynnol neu beidio ond buasai rhaid i'n Pwyllgor Penodiadau a Llywodraethu gymeradwyo hyn.

Ryan Beasley

Peter Curran

Olymbia Petrou

Alan Roberts

& 1 lle gwag


Cofnodion Cyfarfodydd y Bwrdd

Os oes achos lle mae'r materion a drafodir yn rhai cyfrinachol, e.e. staffio, caiff y materion hynny eu cofnodi fel cofnod caeedig yn y cofnodion isod:

 

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

 

 

 

 

   

31-01-12

12-09-12

13-09-13

01-08-14

26/11/15

07/11/17

21-05-12

08-11-12

22-11-13

03-10-14

28/01/16  

 

03-12-12

21-02-14

16-01-15

24/03/16  

 

04-02-13

08-05-14

13-03-15

20/05/16  

 

22-03-13

 

15-05-15

29/07/16  

 

29-04-13

 

25-09-15

   

 

28-06-13