Ymddiriedolwyr

Caiff eich Undeb ei lywodraethu a'i arwain yn strategol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.  Yn y bôn, maent yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn gweithredu'n unol â'n hamcanion elusennol.  Mae 12 aelod ar Fwrdd Ymddiriedolwyr UMAber ac maent yn cyfarfod o leiaf pum gwaith y flwyddyn i gynnal ei fusnes ar eich rhan chi. Gallwch ddarllen y cofnodion ar gyfer pob cyfarfod ar waelod y dudalen hon. Dyma'r rheiny sy'n Ymddiriedolwyr ar y Bwrdd:

5 Swyddog Llawn Amser

2 Fyfyriwr Ymddiriedolwr

5 Ymddiriedolwr Allanol


Swyddogion Ymddiriedolwyr

Eich Swyddogion Ymddiriedolwyr yw'r 5 swyddog etholedig sy'n gweithredu fel eich prif gynrychiolwyr ac yn cyflawni rolau a chyfrifoldebau penodol o ddydd i ddydd.  Cânt eu hethol yn flynyddol ac maent yn weithwyr cyflogedig a all ymgymryd â'r rôl naill ai drwy gymryd blwyddyn allan o, neu ar ôl gorffen, eu hastudiaethau.

Sabina O'Donoghue (Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr)

Mared Edwards

Rachel Barwise

Hannah Lunnon

Elizabeth Manners


Ymddiriedolwyr sy'n fyfyrwyr

Mae eich Myfyrwyr Ymddiriedolwyr yn fyfyrwyr etholedig sy'n ymgymryd â'r rôl hon yn wirfoddol a gallant wasanaethu hyd at ddwy flynedd.

Kol Haoming - Ymddiriedolwr Israddedig

Gary Coulsby - Ymddiriedolwyr Ôl-raddedig 


Ymddiriedolwyr Allan

Caiff eich Ymddiriedolwyr Allanol eu recriwtio i ddod â phrofiad ac arbenigedd angenrheidiol i'r Bwrdd.  Maent yn gweithio'n wirfoddol am gyfnod o hyd at bedwar blynedd.  Gallant weini dau dymor a all fod yn olynnol neu beidio ond buasai rhaid i'n Pwyllgor Penodiadau a Llywodraethu gymeradwyo hyn.

Ryan Beasley

Olymbia Petrou

Alan Roberts

Debra Croft

Jon Allsopp


Cofnodion Cyfarfodydd y Bwrdd

Os oes achos lle mae'r materion a drafodir yn rhai cyfrinachol, e.e. staffio, caiff y materion hynny eu cofnodi fel cofnod caeedig yn y cofnodion isod:

Blwyddyn Academaidd 2017/18

Blwyddyn Academaidd 2018/19

 


Blwyddyn Academaidd 2019/20

?Blwyddyn Academaidd 2020/2021

  • 20ain Tachwedd 2020
  • 5fed Chwefror 2021
  • 23ain Ebrill 2021
 
   

 


Cyfrifon Blynyddol AberSU

Cyfrifon Blynyddol AberSU Cliciwch yma i gael gafael ar ein datganiadau ariannol ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576