Cyngor

Angen cymorth?

Mae Gwasanaeth Cynghori UMAber wedi'i leoli yn adeilad Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais a gall roi cymorth i chi ynghylch amryw o faterion. Rydym yn darparu cyngor am ddim mewn amgylchedd proffesiynol ond cyfeillgar ac mae gan ein cynghorwyr brofiad o ddelio â gweithdrefnau a phrosesau'r Brifysgol. Ni fyddwn yn eich beirniadu; rydym yma i'ch helpu gymaint â phosib beth bynnag fo'ch problemau. 

Gan ein bod yn annibynnol o'r Brifysgol, gallwn eich cynrychioli heb unrhyw wrthdaro o ran buddiannau. Ymdrinnir â phob ymholiad yn gwbl gyfrinachol, sy'n golygu na fyddwn yn datgelu unrhyw beth rydych wedi ei ddweud wrthym oni fyddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar agor rhwng 10:00-12:00 a 13:00-15:00 dydd Mawrth i ddydd Gwener yn ystod y tymor ac eithrio gwyliau cyhoeddus a diwrnodau hyfforddi achlysurol. Yn ystod yr amseroedd hyn, cewch alw heibio, trefnu apwyntiad, ein ffonio neu anfon e-bost atom.

O dan rai amgylchiadau pan fydd y Cynghorydd wrthi'n gweld myfyriwr, mae'n bosib y bydd gofyn i chi ddod yn ôl yn hwyrach neu drefnu apwyntiad wrth ein desg groeso.


Cysylltwch â ni drwy un o'r ffyrdd isod:

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen ymholi 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621700

Wyneb yn wyneb: Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX


Gyda beth allwn ni eich helpu?

Y BrifysgolArian a Chyllid MyfyrwyrTai a LletyIechyd a Llesiant | Y Camau Nesaf


Yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud am y gwasanaeth…

“Roedd y gwasanaeth a gefais y tu hwnt i'r disgwyl. Aeth y Cynghorwr Myfyrwyr y filltir ychwanegol i fy helpu â fy mhroblem. Buon nhw'n hyfryd a gwnaethon nhw fy helpu i ddeall beth oedd yn digwydd mewn gwirionedd a sut y byddai modd i ni ddelio â fe”.

Dienw