Cyngor

Angen cymorth?

Mae Gwasanaeth Cynghori UMAber wedi'i leoli yn adeilad Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais a gall roi cymorth i chi ynghylch amryw o faterion. Rydym yn darparu cyngor am ddim mewn amgylchedd proffesiynol ond cyfeillgar ac mae gan ein cynghorwyr brofiad o ddelio â gweithdrefnau a phrosesau'r Brifysgol. Ni fyddwn yn eich beirniadu; rydym yma i'ch helpu gymaint â phosib beth bynnag fo'ch problemau. 

Gan ein bod yn annibynnol o'r Brifysgol, gallwn eich cynrychioli heb unrhyw wrthdaro o ran buddiannau. Ymdrinnir â phob ymholiad yn gwbl gyfrinachol, sy'n golygu na fyddwn yn datgelu unrhyw beth rydych wedi ei ddweud wrthym oni fyddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.


Mae’r Gwasanaeth Cynghori’n gweithredu fel arfer drwy ddulliau o bell; gallwch gysylltu â’r gwasanaeth gan ddefnyddio’r manylion isod. Bydd y gwasanaeth yn cynnal sesiynau ymgyngori drwy alwadau fideo ar Zoom yn ôl yr angen yn ystod yr amseroedd arferol ar gyfer galw heibio sef 10yb-12yp a 1yp-3yp, dydd Llun i ddydd Iau. Gallwch ddod o hyd i'r ddolen ar ein tudalen Facebook Undeb Myfyrwyr Aberystwyth Students' Union neu ar ein gwefan ar yr hafan o dan ein handlen Facebook.

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen ymholi 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621712 


Gyda beth allwn ni eich helpu?

Y BrifysgolArian a Chyllid MyfyrwyrTai a LletyIechyd a Llesiant | Y Camau Nesaf


Yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud am y gwasanaeth…

“Roedd y gwasanaeth a gefais y tu hwnt i'r disgwyl. Aeth y Cynghorwr Myfyrwyr y filltir ychwanegol i fy helpu â fy mhroblem. Buon nhw'n hyfryd a gwnaethon nhw fy helpu i ddeall beth oedd yn digwydd mewn gwirionedd a sut y byddai modd i ni ddelio â fe”.

Dienw

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576