Cyngor

Angen cymorth?

Mae Gwasanaeth Cynghori UMAber wedi'i leoli yn adeilad Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais a gall roi cymorth i chi ynghylch amryw o faterion. Rydym yn darparu cyngor am ddim mewn amgylchedd proffesiynol ond cyfeillgar ac mae gan ein cynghorwyr brofiad o ddelio â gweithdrefnau a phrosesau'r Brifysgol. Ni fyddwn yn eich beirniadu; rydym yma i'ch helpu gymaint â phosib beth bynnag fo'ch problemau. 

Gan ein bod yn annibynnol o'r Brifysgol, gallwn eich cynrychioli heb unrhyw wrthdaro o ran buddiannau. Ymdrinnir â phob ymholiad yn gwbl gyfrinachol, sy'n golygu na fyddwn yn datgelu unrhyw beth rydych wedi ei ddweud wrthym oni fyddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.


Mae’r Gwasanaeth Cynghori’n gweithredu fel arfer drwy ddulliau o bell; gallwch gysylltu â’r gwasanaeth gan ddefnyddio’r manylion isod. Bydd y gwasanaeth yn cynnal sesiynau ymgyngori drwy alwadau fideo ar Zoom yn ôl yr angen yn ystod yr amseroedd arferol ar gyfer galw heibio sef 10yb-12yp a 1yp-3yp, dydd Llun i ddydd Iau. 

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen ymholi 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621712 

Zoom: Ymunwch yma!


Gyda beth allwn ni eich helpu?


Yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud am y gwasanaeth…

“Roedd y gwasanaeth a gefais y tu hwnt i'r disgwyl. Aeth y Cynghorwr Myfyrwyr y filltir ychwanegol i fy helpu â fy mhroblem. Buon nhw'n hyfryd a gwnaethon nhw fy helpu i ddeall beth oedd yn digwydd mewn gwirionedd a sut y byddai modd i ni ddelio â fe”.

Dienw


Cysylltu â Chynghorydd

 

 


Sylwch: pan fyddwch yn cysylltu â ni am gyngor, byddwn yn agor ffeil achos gyfrinachol ar eich cyfer ac yn cofnodi eich gwybodaeth bersonol, manylion eich ymholiad ac unrhyw gyngor a roddir.

Caiff yr wybodaeth a gesglir ei defnyddio at ddibenion ystadegau yn unig ac ni fyddwn yn eich datgelu wrth greu adroddiadau. Caiff eich manylion eu cofnodi a'u storio'n ddiogel yn unol â'r Ddeddf Gwarchod Data 1998 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Ni chaiff gwybodaeth bersonol ei rhannu â neb y tu hwnt i'r gwasanaeth heb eich caniatâd, ac eithrio'r archwilwyr at ddibenion cyrraedd y Safon Ansawdd Cynghori (AQS). Mewn rhai achosion, mae'n bosib y byddant yn archwilio eich ffeil achos fel rhan o'r broses hon ond bydd unrhyw ddata personol a adolygir yn gyfrinachol o hyd.

Os nad ydych yn cytuno bod modd i'r Gwasanaeth Cynghori gofnodi a storio manylion eich achos neu os nad ydych yn fodlon i'ch ffeil fod ar gael i'r AQS at ddibenion archwilio, rhowch wybod i ni.

Hysbysfwrdd

Gwasanaeth Galw Heibio am Gyngor UMAber

Wythnos yma: Ar agor dydd Llun a ddydd Mawrth

Angen cyngor? Galwch heibio a siaradwch â'n Cynghorydd Myfyrwyr cyfeillgar rhwng:

1yp - 2yp dydd Llun

11yb - 12yp a 1yp - 3yp dydd Mawrth

Ar gau dydd Mercher

Ar gau dydd Iau

 

https://us02web.zoom.us/j/958198562

 

Gellir cyrchu'r gwasanaeth hwn o unrhyw ddyfais sydd â chamera a meicroffon (ffôn symudol, llechen neu liniadur / cyfrifiadur).

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576