Cyngor

Angen cymorth?

Mae Gwasanaeth Cynghori UMAber wedi'i leoli yn adeilad Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais a gall roi cymorth i chi ynghylch amryw o faterion. Rydym yn darparu cyngor am ddim mewn amgylchedd proffesiynol ond cyfeillgar ac mae gan ein cynghorwyr brofiad o ddelio â gweithdrefnau a phrosesau'r Brifysgol. Ni fyddwn yn eich beirniadu; rydym yma i'ch helpu gymaint â phosib beth bynnag fo'ch problemau. 

Gan ein bod yn annibynnol o'r Brifysgol, gallwn eich cynrychioli heb unrhyw wrthdaro o ran buddiannau. Ymdrinnir â phob ymholiad yn gwbl gyfrinachol, sy'n golygu na fyddwn yn datgelu unrhyw beth rydych wedi ei ddweud wrthym oni fyddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Iau yn ystod y tymor ac eithrio gwyliau cyhoeddus a diwrnodau hyfforddi achlysurol. Yn ystod yr amseroedd hyn, cewch alw heibio, trefnu apwyntiad, ein ffonio neu anfon e-bost atom.

O dan rai amgylchiadau pan fydd y Cynghorydd wrthi'n gweld myfyriwr, mae'n bosib y bydd gofyn i chi ddod yn ôl yn hwyrach neu drefnu apwyntiad wrth ein desg groeso.


*NODER*

Bydd y Gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr ar gau ar y dyddiadau canlynol oherwydd Hyfforddiant, Cyfarfodydd a Gwyliau blynyddol:

  • Dydd Llun 14 Mai 2018
  • Dydd Mawrth 15 Mai 2018
  • Dydd Mercher 16 Mai 2018
  • Dydd Iau 17 Mai 2018
  • Dydd Llun 21 Mai 2018
  • Dydd Mawrth 22 Mai 2018
  • Dydd Iau 24 Mai 2018 
  • Mae dydd Llun 28 Mai 2018 yn Wyl Banc
  • Dydd Mawrth 29 Mai 2018 tan ddydd Gwener 1 Mehefin 2018

Bydd y Gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr ar agor ddydd Llun 4 Mehefin, gyda’r gwasanaeth galw-heibio ar gael o ddydd Llun i ddydd Iau 1000-1200, 1300-1500

Neu gallwch gysylltu â’n cynghorydd drwy e-bostio: ant22@aber.ac.uk 


Cysylltwch â ni drwy un o'r ffyrdd isod:

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen ymholi 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621700

Wyneb yn wyneb: Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX


Gyda beth allwn ni eich helpu?

Y Brifysgol | Arian a Chyllid Myfyrwyr | Tai a Llety | Iechyd a Llesiant | Y Camau Nesaf


Yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud am y gwasanaeth…

“Roedd y gwasanaeth a gefais y tu hwnt i'r disgwyl. Aeth y Cynghorwr Myfyrwyr y filltir ychwanegol i fy helpu â fy mhroblem. Buon nhw'n hyfryd a gwnaethon nhw fy helpu i ddeall beth oedd yn digwydd mewn gwirionedd a sut y byddai modd i ni ddelio â fe”.

Dienw