Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am 2 unigolyn brwdfrydig a deinamig i weithredu fel Cynghorydd Myfyrwyr ac ein Cynorthwyydd Derbyn a Chyllid.

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018
  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl
  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


Cydlynydd Chwaraeon

Cyflog: Gradd Cydlynydd UMAber: £19-21k ar hyn o bryd

Oriau: Llawn-amser (36.5 awr yr wythnos)

Diben y Rôl: Hyrwyddo cyfranogiad myfyrwyr mewn chwaraeon, gan gynnwys cystadlaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, at ddibenion datblygu cymunedau â diddordebau cyffredin, hybu dull o fyw iach i fyfyrwyr a darparu cyfleoedd allgyrsiol gwerthfawr i'n haelodau.

Disgrifiad o'r Rôl Cydlynydd Chwaraeon

I wneud cais llenwch a dychwelwch y  Ffurflen Gais Cydlynydd Chwaraeon isod i ceostaff@aber.ac.uk

 

Dyddiad cau: 9yb 7 Hydref 2019

Interview date: 16 Hydref 2019


Cynghorydd Myfyrwyr

Cyflog: Gradd Cydlynydd UMAber: £19-21k ar hyn o bryd

Oriau: Llawn-amser (36.5 awr yr wythnos)

Diben y Rôl: Darparu a datblygu gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth annibynnol, o safon uchel, yn bennaf ar gyfer aelodau sydd mewn anghydfod â Phrifysgol Aberystwyth, hyrwyddo'r gwasanaeth yn frwd a sicrhau atgyfeirio effeithiol at gymorth amgen yn ôl yr angen. Cadw data allweddol am y gwasanaeth, ac adrodd yn ôl i'r rheolwyr ac i gynrychiolwyr er mwyn cynorthwyo datblygiad polisi, ymgyrchoedd a chynrychiolaeth UMAber.

Disgrifiad o'r Rôl - Cynghorydd Myfyrwyr

I wneud cais llenwch a dychwelwch y  Ffurflen Gais Cynghorydd Myfyrwyr isod i ceostaff@aber.ac.uk

 

Dyddiad cau: 9yb 1 Hydref 2019

Interview date: 9 Hydref 2019Cynorthwyydd Derbynfa a Chyllid

Oriau: Llawn-amser (36.5 awr yr wythnos fel arfer yn gweithio 9-5 o ddydd Llun i ddydd Gwener)

Diben y Rôl:

Gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf, croesawus a chyfeillgar ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymwelwyr, yn ogystal â'r rheiny sy'n cysylltu ag Undeb y Myfyrwyr. Hefyd ymdrin ag ymholiadau cyntaf gan grwpiau myfyrwyr ynglyn â phrosesau cyllidol. Byddwch yn darparu gwybodaeth ynglyn â gwasanaethau a chyfleusterau'r Undeb, ac yn gyfrifol am sicrhau bod pob defnyddiwr yn derbyn y gwasanaeth gorau posib. Cynorthwyo'r Rheolwr Cyllid wrth gyflawni swyddogaeth ariannol effeithiol, gan gyflawni dyletswyddau clerigol a gweinyddol yn ôl y galw.  Cymryd perchenogaeth o’r holl weithdrefnau sy'n gysylltiedig ag arian.

Disgrifiad o'r Rôl Cynorthwyydd Derbynfa a Chyllid

I wneud cais llenwch a dychwelwch y Ffurflen Gais Cynorthwyydd Derbynfa a Chyllid isod i ceostaff@aber.ac.uk

 

 

Dyddiad cau: 9yb 27 Medi 2019

Interview date: 4th Hydref 2019


Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch ceostaff@aber.ac.uk. (Mae modd ad-dalu costau'r cyfweliad ac rydym hefyd yn fodlon ystyried cyfweliad trwy Skype.)