Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am bobl gadarnhaol a disglaid i ymuno a'n teulu staff UMAber. I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac Ymholiad Cyfleoedd Cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.


Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu (Cyfnod mamolaeth o 9 mis sy'n dechrau ym Mehefin 2018)

Cyflog £26000-£29000

Disgrifiad o rolau

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a deinamig i arwain ein gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu am gyfnod mamolaeth o 9 mis.

Yn sgil natur y rôl hon, rydym yn chwilio'n arbennig am sgiliau Cymraeg llafar ac ysgrifenedig rhagorol.

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 35% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau (i fyny o 18% yn 2016)
  • 40% o'n myfyrwyr yn rhan o glwb neu gymdeithas Undeb y Myfyrwyr
  • Gwobr UM AU y Flwyddyn a Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2017
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018
  • Amrywiaeth o gymdeithasau wedi ennill yng Ngwobrau Cenedlaethol y Cymdeithasau.

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

Please apply using our application form here

Am sgwrs ynglyn â'r rôl, e-bostiwch ceostaff@aber.ac.uk

Dyddiad cau'r ffurflenni cais: Canol dydd, ddydd Gwener 18 Mai

Cyfweliad: Dydd Mawrth 29 Medi

Mae modd ad-dalu costau'r cyfweliad ac rydym hefyd yn fodlon ystyried cyfweliad trwy Skype.


Llysgennad Undeb y Myfyrwyr

Cynorthwyo Undeb y Myfyrwyr â'u gweithgareddau bob dydd, gan ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau sy'n cynorthwyo myfyrwyr, clywed llais y myfyrwyr, hyrwyddo digwyddiadau ac ymgyrchoedd yr Undeb, codi ymwybyddiaeth o wasanaethau'r Undeb ac annog cyfranogiad a diddordeb ehangach yn Undeb y Myfyrwyr.

Disgrifiad o rolau Llysgennad Undeb y Myfyrwy

Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bostio eich CV a chlawrlythyr byr yn nodi sut rydych yn cyrraedd y gofynion at ceostaff@aber.ac.uk


Ymddiriedolwr Allanol (Gwirfoddol)

Mae UMAber yn cynrychioli buddiannau 8000 i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd fel myfyrwyr ac i fod yn barod am unrhyw beth. Rydym am iddynt weithio i sicrhau eu bod nhw’n cael taith wych fel myfyrwyr, a’u bod yn hapus, yn iach ac yn bwerus, gan greu ffrindiau am oes a dyfodol disglair.

Rydym yn chwilio am berson brwd a chlyfar i ymuno â theulu Aber ac i wella ein Bwrdd Ymddiriedolwyr gydag arbenigedd yn un o’r meysydd canlynol:

  • Rheoli gweithgareddau chwaraeon neu weithgareddau yn yr awyr agored
  • Gwirfoddoli
  • Datblygu cymunedol
  • Iechyd a diogelwch/Rheoli risg

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein bwrdd yn adlewyrchu ein myfyrwyr ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys pobl o leiafrifoedd ethnig, pobl sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf neu bobl sy’n diffinio fel pobl anabl.

Rhaid cyflwyno eich cais erbyn canol nos ar 28.02.2018. I ymgeisio, anfonwch eich CV a chlawrlythyr at ceostaff@aber.ac.uk