Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Enillwyd statws Cyflogwr Blaenllaw gyda Chwarae Teg, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol Hyrwyddwr Amrywioldeb 2020
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018

  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl

  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


SWYDDOG LLAWN-AMSER

£18,000 y flwyddyn

28 diwrnod o wyliau bob blwyddyn

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr positif a brwdfrydig i fod yn llais myfyrwyr Aberystwyth. Caiff 5 swyddog llawn-amser eu hethol a'u cyflogi am un flwyddyn y tu hwnt i'w hastudiaethau i wasanaethu fel arweinwyr gwleidyddol UMAber. Mae gan bob un ohonyn nhw ddyletswyddau unigol o fewn eu rolau, ac maen nhw'n gweithredu'r rhain ar sail adborth myfyrwyr.

Gyda'i gilydd, nhw yw llais myfyrwyr Aberystwyth, ac ar y cyd, maen nhw'n gyfrifol am hyrwyddo ac amddiffyn hawliau myfyrwyr, ymgyrchu ar faterion o bwys, hyrwyddo cyfranogiad yn yr Undeb a chydlynu parthau a grwpiau o fyfyrwyr.

Hefyd, fel Swyddog llawn-amser, byddwch chi'n ymddiriedolwr ac yn eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn ogystal â pherthyn i wahanol bwyllgorau rheoli'r Brifysgol i siarad ar ran myfyrwyr. Darperir hyfforddiant i bob swyddog etholedig, yn ogystal â chymorth ac arweiniad i gyflawni'r rôl a chynrychioli myfyrwyr.

Gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2021, byddwch yn cyflawni'r rôl yn llawn-amser, a darperir hyfforddiant a chymorth tan 30 Mehefin 2022.

Dyddiad cau: 12pm ddydd Mawrth 23 Chwefror 2020

Disgrifiad o rolau'r Swyddogion llawn-amser

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i:

www.umaber.co.uk/etholiadau

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.


SWYDDOGION GWIRFODDOL (GWIRFODDOL)

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr positif a brwdfrydig i fod yn llais myfyrwyr Aberystwyth. Mae gan bob Swyddog Gwirfoddol a Chynrychiolydd Cyfadran rôl benodol, a gall rhai ohonynt gynrychioli grwpiau penodol o fyfyrwyr.

Sylwch, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio i'r grwpiau penodol hynny gaiff sefyll neu bleidleisio ar gyfer y swyddi hyn. Er enghraifft, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio fel anabl gaiff sefyll neu bleidleisio ar gyfer rôl Swyddog y Myfyrwyr Anabl.

Gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2021, byddwch yn cyflawni'r rôl ochr yn ochr â'ch astudiaethau, a darperir hyfforddiant a chymorth tan 30 Mehefin 2022.

Dyddiad cau: 12pm ddydd Mawrth 23 Chwefror 2021.

Disgrifiadau Rôl Swyddog Gwirfoddol

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i:

www.umaber.co.uk/etholiadau

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.


YMDDIRIEDOLWR ALLANOL

Mae UMAber yn cynrychioli buddiannau 8000 i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd fel myfyrwyr ac i fod yn barod am unrhyw beth. Rydym am iddynt weithio i sicrhau eu bod nhw’n cael taith wych fel myfyrwyr, a’u bod yn hapus, yn iach ac yn bwerus, gan greu ffrindiau am oes a dyfodol disglair.

Rydym yn chwilio am berson brwd a chlyfar i ymuno â theulu Aber ac i wella ein Bwrdd Ymddiriedolwyr gydag arbenigedd yn un o’r meysydd canlynol:

  • Rheoli gweithgareddau chwaraeon neu weithgareddau yn yr awyr agored
  • Cyfreithiol
  • Cyllid
  • Iechyd a diogelwch/Rheoli risg
  • Datblygu adeiladau

Darllenwch y disgrifiad rôl yma

Rhaid cyflwyno eich cais erbyn canol nos ar 07.12.2020. Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bostio eich CV a chlawrlythyr byr at ceostaff@aber.ac.uk.

Cyfweliadau: 14.12.2020

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576