Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Enillwyd statws Cyflogwr Blaenllaw gyda Chwarae Teg, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol Hyrwyddwr Amrywioldeb 2020
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018

  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl

  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Diogelu data: Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd yma


Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd (Cyfnod penodol tan Mehefin 29fed, 2022)

Bydd y rôl chwe mis hon yn allweddol mewn cefnogi ein 170 o Gynrychiolwyr Academaidd i fod yn ddylanwad positif ar eu rhaglenni o astudio. Mae hwn yn gyfle gwych i adeiladu ar y gwaith rydym yn ei wneud yn y maes hwn a helpu Cynrychiolwyr i weithio’n effeithiol tra’n cyfathrebu eu llwyddiannau a’u heriau fel Undeb Myfyrwyr

Gradd Gydlynydd UMAber: £19,100-21,100 ar hyn o bryd

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Ffurflen gais

Dyddiau cau: Dydd Llun 13eg Rhagfyr am 9:00

Dyddiad Cyfweliad: Dydd Gwener 17eg Rhagfyr

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais erbyn y dyddiad cau a’i hanfon at ceostaff@aber.ac.uk

 

 

 

Cydlynydd Ymgysylltu Myfyrwyr (Prosiect Iechyd Meddwl)

Cyfnod penodol tan Gorffennaf 29fed, 2022

Cydlynydd Ymgysylltu Myfyrwyr (Prosiect Iechyd Meddwl) Mae’r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Rydym yn chwilio am unigolyn angerddol a brwdfrydig i ymuno â’n teulu UMAber. Os ydych chi’n angerddol dros Iechyd Meddwl a Llesiant ac mae gennych chi’r gallu i siarad, darllen a ysgrifennu Cymraeg yn rhugl, yna dyma gyfle delfrydol i chi. Byddwch yn rhan o dîm sy’n cydweithio ar draws sefydliadau ar Brosiect Iechyd Meddwl a ariannir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW). Bydd y prosiect yn gam mawr ymlaen mewn darparu darpariaeth gyfartal ar gyfer myfyrwyr Cymraeg eu hiaith. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person.

Gradd Gydlynydd UMAber: £19,100-21,100 ar hyn o bryd

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Ffurflen gais

Dyddiau cau: Dydd Llun 15fed o Dachwedd am 9y.b.

Dyddiad Cyfweliad: Dydd Llun 22ain o Dachwedd

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais erbyn y dyddiad cau a’i hanfon at ceostaff@aber.ac.uk


Mae ein gweithle yn hyrwyddo’r hawl i’n staff gofleidio pob steil gwallt Affro. Rydym yn cydnabod bod gwallt Affro-wead yn rhan bwysig o hunaniaeth hiliol, ethnig, diwylliannol, a chrefyddol ein staff Du, ac mae angen ei steilio’n benodol ar gyfer iechyd gwallt ac i’w gynnal.

Rydym yn dathlu gwallt Affro-wead a wisgir ym ymhob steil gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, affros, locs (dreadlocks), gwallt wedi’i blygu (twists), plethau, cornrows, gwallt wedi’i raddoli (fades), gwallt wedi’i sythu drwy ddefnyddio gwres neu gemegau, gweadau, wigiau, sgarffiau pen, a phenwisgoedd Affro (Afro head wraps).

Yn y gweithle hwn, rydym yn cydnabod ac yn dathlu hunaniaethau ein cydweithwyr. Rydym yn gymuned sydd yn seiliedig ar ethos o gydraddoldeb a pharch lle nad yw gwead na steil gwallt yn effeithio ar allu staff i lwyddo.

 

 

Fel cyflogwr, rydym yn cydnabod bod yn y DU mae pobl sy’n mynd trwy iechyd meddwl gwael yn parhau i wynebu gwarth ac anffafriaeth yn y gweithle. Trwy lofnodi’r ‘Siarter i Gyflogwyr sy’n Bositif am Iechyd Meddwl’, rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant cefnogol ac agored, lle mae ein cydweithwyr yn teimlo’n ddiogel i siarad am iechyd meddwl yn breifat ac yn anelu at gynnal cefnogaeth briodol er lles iechyd meddwl ein holl staff.

 

 

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576