Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am bobl gadarnhaol a disglaid i ymuno a'n teulu staff UMAber. I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac Ymholiad Cyfleoedd Cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.


Derbynnydd - Staff Fyfyriwr

Mae cyfle wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig ac ysgogol i ymuno â'r Tîm Derbynfa. Diben y rol yw gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf, croesawgar a chyfeillgar, ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymwelwyr, yn ogystal â'r rheiny sy'n cysylltu ag Undeb y Myfyrwyr. Byddwch yn darparu gwybodaeth ynglyn â gwasanaethau a chyfleusterau'r Undeb ac yn gyfrifol am sicrhau bod pob defnyddiwr yn cael y gwasanaeth gorau posibl. 

Derbynnydd - Staff Fyfyriwr - Disgrifiad Rôl

Cyflog: £8.75 yr awr gan gynnwys lwfans gwyliau

Rhan amser 8 - 12 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 12th Hydref am 4yp

I ymgeisio am y rôl hon, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac Ymholiad Cyfleoedd Cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiad cau.


Llysgennad Undeb y Myfyrwyr

Cynorthwyo Undeb y Myfyrwyr â'u gweithgareddau bob dydd, gan ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau sy'n cynorthwyo myfyrwyr, clywed llais y myfyrwyr, hyrwyddo digwyddiadau ac ymgyrchoedd yr Undeb, codi ymwybyddiaeth o wasanaethau'r Undeb ac annog cyfranogiad a diddordeb ehangach yn Undeb y Myfyrwyr.

Disgrifiad o rolau Llysgennad Undeb y Myfyrwy

I ymgeisio am y rôl hon, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac Ymholiad Cyfleoedd Cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiad cau.


Ymddiriedolwr Allanol

Mae UMAber yn cynrychioli buddiannau 8000 i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd fel myfyrwyr ac i fod yn barod am unrhyw beth. Rydym am iddynt weithio i sicrhau eu bod nhw’n cael taith wych fel myfyrwyr, a’u bod yn hapus, yn iach ac yn bwerus, gan greu ffrindiau am oes a dyfodol disglair.

 

Rydym yn chwilio am berson brwd a chlyfar i ymuno â theulu Aber ac i wella ein Bwrdd Ymddiriedolwyr gydag arbenigedd yn un o’r meysydd canlynol:

  • Rheoli gweithgareddau chwaraeon neu weithgareddau yn yr awyr agored
  • Gwirfoddoli
  • Datblygu cymunedol
  • Iechyd a diogelwch/Rheoli risg

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein bwrdd yn adlewyrchu ein myfyrwyr ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys pobl dduon neu o leiafrifoedd ethnig, pobl sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf neu bobl sy’n diffinio fel pobl anabl.

 

Rhaid cyflwyno eich cais erbyn canol nos ar 01.11.2018. Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bostio eich CV a chlawrlythyr byr at ceostaff@aber.ac.uk

Cyfweliadau: 12.11.2018