Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am bobl gadarnhaol a disglaid i ymuno a'n teulu staff UMAber. I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac ymholiad cyfleoedd cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.


Cydlynydd Datblygu’r Cymdeithasau

Cyflog £19,000 - £21,000

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a deinamig i ymuno â'n tîm. Bydd ein Cydlynydd Datblygu Cymdeithasau hyrwyddo cyfranogiad myfyrwyr mewn cymdeithasau, at ddibenion tyfu cymunedau o bobl sy'n rhannu'r un diddordebau, datblygu sgiliau trosglwyddadwy, a darparu cyfleoedd allgyrsiol gwerthfawr i aelodau. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 35% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau (i fyny o 18% yn 2016)
  • 40% o'n myfyrwyr yn rhan o glwb neu gymdeithas Undeb y Myfyrwyr
  • Gwobr UM AU y Flwyddyn a Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2017
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018
  • Amrywiaeth o gymdeithasau wedi ennill yng Ngwobrau Cenedlaethol y Cymdeithasau.

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

Dyddiad cau'r ffurflenni cais: 9 y.b 11 Mawrth 2019

Cyfweliad: 11 Mawrth

 

I wneud cais darllenwch y disgrifiad swydd a manyleb y person a am e-bost, ffurflen gais wedi'i chwblhau a ffurflen cyfle cyfartal i ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiad cau.?

Mae modd ad-dalu costau'r cyfweliad ac rydym hefyd yn fodlon ystyried cyfweliad trwy Skype.

Mae Aberystwyth yn lle gwych ac unigryw i fyw a gweithio ynddo. Cafodd ei phleidleisio'n ddiweddar gan The Guardian fel un o'r 5 lle gorau yn y DU i symud iddo er mwyn bod yn agos at draeth. Mae gennym gaffi, bwyd a diwylliant cymdeithasol gwych mewn lleoliad anhygoel ar yr arfordir a dim ond taith fer yn y car yw hi i fynyddoedd Parc Cenedlaethol Eryri neu Fannau Brycheiniog.

I gael gwybod am ein staff cliciwch yma

 


Swyddog Llawn-Amser

£17,500 y flwyddyn - 28 diwrnod o wyliau bob blwyddyn

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr positif a brwdfrydig i fod yn llais myfyrwyr Aberystwyth. Caiff 5 swyddog llawn-amser eu hethol a'u cyflogi am un flwyddyn y tu hwnt i'w hastudiaethau i wasanaethu fel arweinwyr gwleidyddol UMAber. Mae gan bob un ohonyn nhw ddyletswyddau unigol o fewn eu rolau, ac maen nhw'n gweithredu'r rhain ar sail adborth myfyrwyr.

Gyda'i gilydd, nhw yw llais myfyrwyr Aberystwyth, ac ar y cyd, maen nhw'n gyfrifol am hyrwyddo ac amddiffyn hawliau myfyrwyr, ymgyrchu ar faterion o bwys, hyrwyddo cyfranogiad yn yr Undeb a chydlynu parthau a grwpiau o fyfyrwyr.

Hefyd, fel Swyddog llawn-amser, byddwch chi'n ymddiriedolwr ac yn eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn ogystal â pherthyn i wahanol bwyllgorau rheoli'r Brifysgol i siarad ar ran myfyrwyr. Darperir hyfforddiant i bob swyddog etholedig, yn ogystal â chymorth ac arweiniad i gyflawni'r rôl a chynrychioli myfyrwyr.

Gan ddechrau ar 1 Gorffennaf, byddwch yn cyflawni'r rôl yn llawn-amser, a darperir hyfforddiant a chymorth tan 30 Mehefin 2020.

Dyddiad cau: 12pm ddydd Mawrth 26 Chwefror 2019

Disgrifiad o rolau'r Swyddogion llawn-amser

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i www.umaber.co.uk/etholiadau.

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.


Swyddogion Gwirfoddol (gan gynnwys Cynrychiolwyr Cyfadran) (Gwirfoddol)

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr positif a brwdfrydig i fod yn llais myfyrwyr Aberystwyth. Mae gan bob Swyddog Gwirfoddol a Chynrychiolydd Cyfadran rôl benodol, a gall rhai ohonynt gynrychioli grwpiau penodol o fyfyrwyr.

Sylwch, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio i'r grwpiau penodol hynny gaiff sefyll neu bleidleisio ar gyfer y swyddi hyn. Er enghraifft, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio fel anabl gaiff sefyll neu bleidleisio ar gyfer rôl Swyddog y Myfyrwyr Anabl.

Gan ddechrau ar 1 Gorffennaf, byddwch yn cyflawni'r rôl ochr yn ochr â'ch astudiaethau, a darperir hyfforddiant a chymorth tan 30 Mehefin 2020.

Dyddiad cau: 12pm ddydd Mawrth 26 Chwefror 2019

Disgrifiadau Rôl Swyddog Gwirfoddol (gan gynnwys Cynrychiolwyr Cyfadran)

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i www.umaber.co.uk/etholiadau.

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.


Ymddiriedolwr Allanol

Mae UMAber yn cynrychioli buddiannau 8000 i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd fel myfyrwyr ac i fod yn barod am unrhyw beth. Rydym am iddynt weithio i sicrhau eu bod nhw’n cael taith wych fel myfyrwyr, a’u bod yn hapus, yn iach ac yn bwerus, gan greu ffrindiau am oes a dyfodol disglair.

Rydym yn chwilio am berson brwd a chlyfar i ymuno â theulu Aber ac i wella ein Bwrdd Ymddiriedolwyr gydag arbenigedd yn un o’r meysydd canlynol:

  • Rheoli gweithgareddau chwaraeon neu weithgareddau yn yr awyr agored
  • Gwirfoddoli
  • Datblygu cymunedol
  • Iechyd a diogelwch/Rheoli risg

Rhaid cyflwyno eich cais erbyn canol nos ar 18.02.2019. Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bostio eich CV a chlawrlythyr byr at ceostaff@aber.ac.uk.

Cyfweliadau: 04.02.2019