Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Enillwyd statws Cyflogwr Blaenllaw gyda Chwarae Teg, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol Hyrwyddwr Amrywioldeb 2020
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018

  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl

  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


Cydlynydd Tîm-A (Tîm Nos) - Staff Myfyrwyr

£10.04 yr awr (Cyflog byw a % goruchwyliwr)

30-35 awr yr wythnos rhwng dydd Llun 20fed Medi a dydd Sul 3ydd Hydref

(bydd yn cynnwys gwaith min-nos ac yn ystod y nos)

 

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig ac agos atoch a fyddai’n fodlon cynorthwyo gweithgareddau ein Tîm Nos. Byddwch yn cydlynu â Staff Undeb y Myfyrwyr, a chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwirfoddolwyr y Tîm-A o 10pm ymlaen, gan sicrhau bod y gwirfoddolwyr yn cael eu cadw’n gyfoes â gwybodaeth, yn ogystal â theimlo bod ganddyn nhw’r gefnogaeth a’r cymhelliant i gyflawni eu rôl.

I wneud cais llenwch a dychwelwch y ddwy ffurflen isod i ceostaff@aber.ac.uk.

Disgrifiad o'r Rôl a Manyleb y Person

Ffurflen Gais

 

Dyddiad cau: 9am dydd Llun 24 Mai 2021 

Cyfweliadau: dydd Gwener 28 Mai 2021

 

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch:

Amy Goodwin alg51@aber.ac.uk

 


 

CYDLYNYDD GWERTHIANT CYFRYNGAU A DIGWYDDIADAU (swydd dros dro)

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffurfio partneriaeth ag ystod o gwsmeriaid, cleientiaid a rhanddeiliaid?

Allech chi gydlynu a chynyddu incwm drwy werthu cyfryngau a chyfleoedd am nawdd wedi’u hanelu at y myfyrwyr sy’n aelodau o’r undeb?

Ydych chi am fod yn rhan o drefnu digwyddiadau ar raddfa fawr?

Rydyn ni’n chwilio am Gydlynydd Gwerthiant Cyfryngau a Digwyddiadau i ymuno â’r tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltiad.

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 31ain o Fai 2021

Dyddiad cyfweliad:  Dydd Llun 7fed o Fehefin 2021 (mae’n debygol o fod yn rhithwir)

I ymgeisio, dylech gwblhau’r ffurflen Gwerthiant Cyfryngau a Digwyddiadau a’i hanfon at ceostaff@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576