Gwirfoddoli

Cyfranogwch a Gwirfoddolwch

Ydych chi am roi rhywbeth yn ôl i'ch cyd-fyfyrwyr neu'r gymuned leol, yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, gwneud ffrindiau newydd a rhannu neu ddatblygu sgiliau allweddol i wella eich cyflogadwyedd? Ymunwch â'r Tîm A!

Mae gwirfoddoli gydag UMAber yn hawdd; gydag amrywiaeth o brosiectau a mudiadau y gallwch chi ymuno â nhw, does dim prinder cyfleoedd i ddewis o'u plith. Os ydych chi'n ansicr ynglyn â ble i ddechrau, yna dewch draw i un o'n diwrnodau gweithredu.

Cofrestrwch fel Gwirfoddolwr          

Chwilio am Wirfoddolwyr


Ffyrdd y gallwch chi gyfranogi

Mae'r Tîm A ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, boed ar gyfer un o'n diwrnodau gweithredu, prosiectau cyfredol neu fudiad lleol yn y gymuned, mae nifer o ffyrdd y gallwch chi gyfranogi:

Diwrnodau Gweithredu

Os ydych chi ond am roi cynnig ar wirfoddoli, ond does gennych chi mo'r amser i ymrwymo i unrhyw beth hir-dymor, neu os ydych chi ond am dreulio rhywfaint o amser yn rhoi'n ôl a chwrdd â phobl newydd, yna mae ein diwrnodau gweithredu'n berffaith i chi. Gall hyn fod yn lanhau traethau, plannu coed neu drefnu parti ar gyfer yr henoed; byddwn yn eich darparu â'r hyfforddiant, y trefniadau teithio a'r cymorth sydd eu hangen i'ch galluogi i wirfoddoli am y diwrnod.

Prosiectau Cyfredol Dan Arweiniad Myfyrwyr

Os ydych chi'n chwilio am ymrwymiad mwy rheolaidd neu os ydych chi am greu eich prosiect eich hun; efallai mewn maes sydd o ddiddordeb arbennig i chi neu os ydych chi'n awyddus i feithrin sgiliau neu wybodaeth, yna mae ein prosiectau cyfredol yn ddelfrydol i chi. Os ydych am fod yn rhan o'n Tîm Croeso yn ystod cyfnod y Glas, neu am greu eich prosiect eich hun, byddwn yn eich darparu â'r hyfforddiant, y cyngor a'r gefnogaeth sydd eu hangen er mwyn i chi lwyddo.

Gwirfoddoli â Mudiadau Lleol

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth yn y gymuned, sy'n seiliedig ar eich anghenion neu ddiddordebau penodol, gallwch wneud cais am gyfle i wirfoddoli â mudiadau lleol yn y gymuned. Rydym yn diweddaru ein rhestrau'n rheolaidd ag amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli ar draws yr ardal leol.

Caiff y cyfleoedd sydd ar gael eu gwirio cyn i ni eu hychwanegu at y rhestr, ond buasem yn argymell eich bod yn darllen yr wybodaeth yn ofalus cyn ymgeisio.

Angen cymorth?

Gallwch gysylltu â'n Cydlynydd Gwirfoddoli drwy e-bostio undeb@aber.ac.uk