Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Eleni, mae Undeb y Myfyrwyr wedi cydweithio â mudiadau lleol a chenedlaethol i ddarparu ystod o wybodaeth a hyfforddiant ar-lein am wirfoddoli i fyfyrwyr.

Os ydych chi am gymryd rhan yn unrhyw un o'r cyfleoedd dyddiol a restrir isod, e-bostiwch Amy (Cydlynydd Gwirfoddolwyr yr UM) - alg51@aber.ac.uk

Gallwch chi gymryd rhan mewn cymaint o'r gweithgareddau ag y mynnwch trwy gydol yr wythnos!


Dydd Llun 8fed Chwefror 3 - 4pm: Gwirfoddoli yng Ngemau'r Gymanwlad Birmingham 2022

Ar ôl mwy na blwyddyn o darfu ar ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol ledled y Byd, y gobaith yw y bydd Gemau’r Gymanwlad 2022 yn llygedyn o olau ym mhen draw’r twnnel, lle gallwn ddod â chenedl ynghyd i ddathlu chwaraeon, diwylliant â’r ddynoliaeth.
Bydd Laura Easton, Arweinydd Prosiectau Arbennig ar gyfer y Gweithlu a Gwirfoddolwyr, yn rhoi trosolwg o weithgareddau’r Gemau gyda ffocws penodol ar y rhaglen Wirfoddolwyr a’r cyfleoedd i chi gymryd rhan yn yr hyn a fydd heb amheuaeth yn un o’r Gemau gorau erioed.


Nos Lun 8fed Chwefror 6-7pm: Dangos y ffilm ddogfennol ‘The Voluntourist’, ac yna trafodaeth - A yw ‘Voluntourism’ yn Foesegol? 


Dydd Mawrth 9fed Chwefror 1 - 2pm: Gadewch i ni siarad am sbwriel! - Beth sy'n digwydd ar ôl i chi roi'r biniau allan a beth allwch chi ei wneud?
Dydyn ni ddim yn gallu mynd ati i lanhau’r traeth eleni, ond gallwch ddarganfod mwy am sut i atal sbwriel rhag cyrraedd ein traethau yn y lle cyntaf! Os ydych chi eisiau dysgu mwy am bwysigrwydd ailgylchu a sut y gallwch chi sicrhau eich bod chi'n cymryd y camau cywir i helpu i wneud ein hamgylchedd yn lanach ac yn wyrddach, ymunwch â ni ar gyfer y sgwrs ryngweithiol hon.


Dydd Mercher 10fed Chwefror, 10 - 11:30am: Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion - Cewch gymryd rhan ym Mhrosiect Newid Hinsawdd Cymru
Ymunwch â'r Tîm Moroedd Byw o Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion ar gyfer Fforwm Newid Hinsawdd. Dewch i glywed am brosiect Newid Hinsawdd newydd ar gyfer Cymru, a chewch ddweud wrthym sut rydych chi'n meddwl y dylem amddiffyn ein moroedd a mynd i'r afael â'r hinsawdd yn ardal Arfordir Ceredigion.


Dydd Mercher 10fed Chwefror 1 - 3pm: Hyfforddiant Arolwg Gwylio Dolffiniaid
Ymunwch â'r Tîm Moroedd Byw o Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion am sesiwn hyfforddi ar-lein ar gyfer Gwylio Dolffiniaid. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar y 3 Mawr ym Mae Ceredigion - dolffiniaid trwynbwl, llamhidyddion yr harbwr a morloi llwyd yr Iwerydd. Byddwch chi'n dysgu sut i adnabod pob rhywogaeth a sut i gwblhau arolwg Gwylio Dolffiniaid.


Dydd Iau 11eg Chwefror 1 - 2pm: Cymdeithas Alzheimer - Hyfforddiant Ffrindiau Dementia
Mae gormod o bobl y mae dementia yn effeithio arnynt yn teimlo bod cymdeithas yn methu â deall y cyflwr sy’n amharu ar eu bywydau. Er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth a dod i ddeall yn well, dewch i'r Hyfforddiant Ffrindiau Dementia, fel y gall pobl sy'n byw gyda dementia ddal ati i fyw yn y ffordd maen nhw eisiau.


Dydd Gwener 12 Chwefror 11am - 12pm: Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd - cewch ganfod mwy am fanteision caredigrwydd a sut y gall chwarae rhan fawr yn eich bywyd.
Gall ychydig bach o garedigrwydd wneud gwahaniaeth mawr a bod o fudd i chi a'r rhai o'ch cwmpas! Ymunwch ag ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd Gorllewin Cymru i ddarganfod mwy am fuddion Caredigrwydd a sut y gall chwarae rhan fawr yn eich bywyd.


Dydd Gwener 12fed Chwefror 1 - 4pm: Hyfforddiant Gwrando Tosturiol
Ymunwch â Samariaid Aberystwyth ar gyfer yr hyfforddiant ar-lein hwn a fydd yn rhoi hyder i chi gynnig cymorth i eraill. Gallwch ddysgu am sut i ddarparu lle diogel diduedd ac anfeirniadol, dysgu sut i gyfleu cydymdeimlad a helpu eraill i ddod o hyd i gyngor neu atebion. Sesiwn ryngweithiol fydd hon, gyda chymysgedd o waith grwp a sgiliau ymarferol.


Os ydych chi am gymryd rhan yn unrhyw un o'r cyfleoedd dyddiol a restrir isod, e-bostiwch Amy (Cydlynydd Gwirfoddolwyr yr UM) - alg51@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576