Cofnodi Eich Oriau

COFNODI EICH ORIAU 

Mae myfyrwyr UM Aber sy’n gwirfoddoli yn anhygoel ac rydym yn credu eich bod yn haeddu cydnabyddiaeth am yr holl amser a'r ymdrech rydych yn eu cyfrannu er budd eich cyd-fyfyrwyr, y gymuned a/neu'r amgylchedd.

GWOBRAU ABER yw ein ffordd o ddathlu'ch ymrwymiad i wirfoddoli yn ystod eich amser yma yn Aberystwyth. Mae gennym 3 gwobr y gallwch weithio tuag atynt yn ystod pob blwyddyn academaidd.


 

Eleni, caiff oriau gwirfoddoli eeu cyfrif o ddydd Llun 14eg Medi 2020 tan ddydd Gwener 3rd Mai 2021.

Mynd i Hyb y Gwirfoddolwyr 


Nid yn unig y mae gweithio tuag at Wobr Aber yn rhoi cydnabyddiaeth i chi, ond mae hefyd yn caniatáu i chi gadw golwg a myfyrio ar eich gweithgareddau gwirfoddoli, oriau a sgiliau. Dealltwriaeth o sut rydych chi'n datblygu ac yn defnyddio'r sgiliau cyflogadwyedd holl-bwysig hynny a fydd yn helpu i gryfhau eich CV a'ch paratoi ar gyfer eich camau nesaf!

Gwahoddir pawb sy'n gweithio tuag at y wobr i fynychu sesiynau sgiliau yn seiliedig ar yrfaoedd, a byddwch hefyd yn derbyn e-bost bob tymor i roi diweddariad i chi ar eich cynnydd.

Cyflwynir eich tystysgrif i chi ar ddiwedd y Flwyddyn Academaidd. Gwyliwch YMA.

Sut i weithio tuag at Wobr Aber?

Mae'n hawdd gweithio tuag at Wobr Aber, dilynwch y camau hyn:

-       Cofrestrwch fel gwirfoddolwr

-       Mewngofnodwch i'r Hwb Gwirfoddolwyr

-       Cofnodwch eich oriau, gweithgareddau a sgiliau yn rheolaidd

Nid ydych chi'n gyfyngedig i gofnodi oriau o un rôl, felly os ydych chi'n ymwneud ag amryw o wahanol weithgareddau gwirfoddol, yna byddem yn eich annog chi i gofnodi popeth rydych chi'n ei wneud! Gwnewch yn siwr eich bod yn diweddaru'ch cofnod!

 

Pa oriau a gweithgareddau alla i eu cofnodi?
Gellir cofnodi unrhyw wirfoddoli a wnewch yn Aberystwyth, yn ystod y Flwyddyn Academaidd (Medi - Mai). Cyn derbyn eich gwobr, bydd aelod o staff yn cadarnhau eich holl oriau gwirfoddoli a’r sgiliau rydych chi wedi’u meithrin. Nid dim ond yr oriau rydyn ni'n eu gwirio, ond y sgiliau hefyd. Gallwch ganfod mwy am ba weithgareddau y gellir eu cofnodi:

- Cynrychiolwyr Cyfadran a Chynrychiolwyr Academaid
- Clybiau a Chymdeithasau
- Swyddogion Gwirfoddol
- Gwirfoddoli Cymunedol a Diwrnodau Gweithredu
- Myfyrwyr Adolygwyr

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am Wobr Aber e-bostio Amy - alg51@aber.ac.uk 


Hyb y Gwirfoddolwyr - Cofnodi Eich Oriau

Rhaid i chi fod wedi [cofrestru fel gwirfoddolwr] i gofnodi eich oriau. Mae hyn yn digwydd wrth i chi gofrestru, lle byddwch chi'n creu enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn caniatáu i chi gael mynediad i hyb y gwirfoddolwyr. Mae’n bwysig cofnodi eich sgiliau a’ch oriau’n rheolaidd!

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576