Diwrnodau o Weithredu

Diwrnodau o Weithredu

Cyfleoedd gwirfoddoli untro yw diwrnodau o weithredu, sy’n berffaith i'r rheiny sydd am roi rhywbeth yn ôl, datblygu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd heb wneud ymrwymiad parhaus.Boed hynny’n glanhau traeth, digwyddiad codi arian neu barti i’r henoed, cyn belled â’ch bod chi’n fodlon ymroi ychydig oriau o'ch amser, byddwn ni'n eich helpu chi i wirfoddoli!

Cynhelir diwrnodau o weithredu gan Undeb y Myfyrwyr neu sefydliadau lleol a bydd angen gwirfoddolwyr arnynt ar gyfer digwyddiadau untro. Mae amryw gyfleoedd untro i wirfoddoli gydol y flwyddyn a chewch gyfranogi mewn cymaint o’r rhain ag y mynnwch!

Sylwch fod y diwrnodau o weithredu’n cael eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin. Os nad fydd y cyfle bellach ar gael, gallwn ni roi gwybod i chi am opsiynau eraill i wirfoddoli.

Rhaid cofrestru fel gwirfoddolwr cyn gwneud cais i gymryd rhan mewn diwrnod o weithredu.


Diwrnodau gweithredu sydd i ddod - WYTHNOS MYFYRWYR YN GWIRFODDOLI
 Os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw un o'r cyfleoedd hyn, e-bostiwch alg51@aber.ac.uk 

 

Dydd Llun 11 Chwefror - Gwarged Bwyd Aberystwyth - 9.30am - 12.30pm a 1.30pm - 4pm

Bydd y cyfle hwn ar safle Gwarged Bwyd Aber yn y dref; gallwch chi helpu yn y bore, yn y prynhawn neu drwy'r dydd! Ewch ati i leihau gwastraff bwyd trwy helpu i drefnu ac ail-ddylunio'r man storio bwyd neu i greu deunydd marchnata! 

Caiff Gwarged Bwyd Aber ei weithredu gan y gymuned, ar gyfer y gymuned. Mae'r man bwyd yn hanfodol ar gyfer storio bwyd a roddwyd a'i ailddosbarthu i grwpiau cymunedol a'r rheiny sydd mewn angen. I gael gwybod mwy am Warged Bwyd Aber ewch i: www.aberfoodsurplus.co.uk/ 

 

Dydd Mawrth 12 Chwefror - Sw'r Borth - 1pm - 5pm

Bant â ni i'r sw! Mae angen cymorth i adnewyddu pwll yr hwyaid mewn perygl, gan gynnwys ail-leinio, chwynnu, plannu ac adeiladu lloches. Os oes gennych chi brofiad o osod hidlwyr pwll, hoffen ni glywed gennych hefyd! 

Byddwn ni'n teithio ar fws mini ac os hoffech chi gymryd rhan, bydd angen naill ai welîs neu esgidiau cerdded gan y bydd yn waith mwdlyd! Os ydy anifeiliaid a chadwraeth yn bwysig i chi, bydd y cyfle hwn yn berffaith i chi.

I gael gwybod mwy am y sw, ewch i: www.borthzoo.co.uk/

 

Dydd Mercher 13 Chwefror - Picnic Gwylio'r Dolffiniaid - 1pm - 3pm

Mae Canolfan Bywyd Gwyllt y Môr Bae Ceredigion yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i gynnal arolwg o'r dolffiniaid a'r anifeiliaid eraill yn Harbwr Aberystwyth. Dewch i ddarganfod popeth am 3 Mawr Bae Ceredigion, dysgu sut i adnabod rhywogaethau morol a chynnal arolwg o fywyd gwyllt. Cewch wirfoddoli am gyn lleied neu am gymaint o amser ag y dymunwch.

Bydd croeso i bawb a does dim angen unrhyw brofiad! Dewch i gwrdd ger y Gofeb Rhyfel. Gwisgwch ddillad addas (e.e. dillad sy'n dal dwr a het) a dewch â photel fach o ddwr. Bydd y gweithgaredd hwn yn cael ei ohirio os bydd gwyntoedd cryfion, glaw trwm ar y diwrnod.

I gael gwybod mwy am y ganolfan ewch i: www.welshwildlife.org/visitor-centres/cardigan-bay-marine-wildlife-centre/

 

Dydd Iau 14 Chwefror - Glanhau Traeth Tan-y-Blwch - 10.30am - 12pm

Lledaenwch y cariad at ein traethau ar Ddydd Sant Ffolant! Rydyn ni wedi ymuno â Gwerin y Glannau Aberystwyth ar gyfer yr ail dro eleni i'r myfyrwyr lanhau'r traeth. Mae sbwriel a llygredd plastig yn broblem sy'n parhau ar ein traethau, felly dewch draw i ddarganfod mwy am sut mae modd lleihau eich gwastraff plastig a sut mae modd cadw ein traethau'n lân. 

Byddwn ni'n cwrdd ym maes parcio'r harbwr am 10.30am. Gwisgwch ddillad addas (h.y. esgidiau cadarn a dillad sy'n dal dwr) a dewch â photel fach o ddwr. Darperir codwyr sbwriel, bagiau a menig. Bydd y gweithgaredd hwn yn cael ei ohirio os bydd gwyntoedd cryfion, glaw trwm ar y diwrnod.

I ddarganfod mwy am werin y glannau, ewch i: www.facebook.com/AberystwythBeachBuddies/

 

Dydd Sadwrn 16 a Dydd Sul 17 Chwefror - Parkrun - 8.45am - 10am

Bydd Parkrun yn sesiwn redeg 5km wedi'u hamseru ar Rodfa Plascrug. Bydd hi'n rhad ac am ddim a bydd croeso i bawb. Heb wirfoddolwyr, ni fyddai Parkrun yn bosib; marsialiaid, amserwyr, sganwyr codau bar a threfnwyr tocynnau yw'r holl rolau sydd i'w llenwi. Os ydych chi am helpu pobl i fwynhau rhedeg, cerdded neu loncian mewn lle diogel a chyfeillgar, yn ogystal â bod yn rhan o ddigwyddiad cymunedol rheolaidd, dyma gyfle perffaith i chi!

I gael gwybod mwy am Parkrun, ewch i: www.parkrun.org.uk/aberystwyth/

 

Os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw un o'r cyfleoedd hyn neu gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch Amy ar alg51@aber.ac.uk