Gwaredu Straen Arholiadau Aber

Mae Llacio Straen Arholiadau yn Aber yn ddigwyddiad wythnos o hyd, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael hwyl ac ymlacio rhywfaint. Gall cyfnodau arholiadau ac asesu fod yn adeg eithriadol o brysur i lawer o fyfyrwyr.

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch yn ystod y cyfnod hwn, a dyna pam rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol i'ch cynorthwyo gyda gwybodaeth, gweithgareddau a digwyddiadau.

Mae'r tabl isod yn dwyn sylw at amryw o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Pob lwc oddi wrth bawb yn UMAber!Gwasanaethau Cymorth

Yn ogystal â digwyddiadau a gweithgareddau, rydym am eich atgoffa o rai o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael pe baech chi eu hangen yn ystod cyfnod a all beri cryn straen.

 

Gwasanaeth Cynghori UMAber

Ffôn: 01970 621700

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Cymorth i Fyfyrwyr

Ffôn: 01970 621761 622087

E-bost: cymorth-myfyrwyr@aber.ac.uk

Gyrfaoedd

Ffôn: 01970 622378

E-bost: gyrfaoedd@aber.ac.uk

 

Peidiwch ag anghofio bod amrywiaeth o bobl ar draws y campws a all gynnig gair o gyngor a chefnogaeth, gan gynnwys mentoriaid myfyrwyr, tiwtoriaid personol a staff yn eich adran.


Tips Arholiadau ac Adolygu

Gofynnom ni i'n tîm swyddogion os oedd ganddynt unrhyw awgrymiadau defnyddiol i fyfyrwyr yn ystod cyfnod yr arholiadau - dyma'r hyn a ddywedon nhw!

Aaron, Swyddog y Myfyrwyr Anabl:

 • Siaradwch â rhywun i helpu i leddfu'r straen.
 • Sicrhewch eich bod chi'n trefnu seibiannau rheolaidd.
 • Ceisiwch barhau â'ch bywyd cymdeithasol. Bydd straen yn mynd yn waeth fyth pan fyddwch chi ddim yn gweld eich ffrindiau.

Asif, Swyddog yr Ôl-raddedigion:

 • Cysylltwch ag Undeb y Myfyrwyr pan fydd gennych chi broblem
 • Canolbwyntiwch ar eich astudiaethau ond cymdeithaswch gyda gwahanol bobl hefyd
 • Ewch i grwydro prydferthwch Cymru

James, Swyddog yr Amgylchedd a Chynaladwyedd:

 • Gwisgwch eich cot ac ewch, yn ddelfrydol, gyda ffrind (opsiynol)
 • Ewch i Coffee #1, prynwch siocled poeth. (Cewch ddiolch i mi yn ddiweddarach)

Jamie, Swyddog y Myfyrwyr Hyn:

 • Dewiswch fodiwlau sydd heb arholiadau papur.
 • Os yw straen yr arholiadau yn ormod, ystyriwch ffyrdd ymarferol o ddysgu sy'n arddangos eich sgiliau a'ch gallu orau.

Karolina, Swyddog y Myfyrwyr Rhyngwladol:

 • Mae astudio mewn grwp yn fwy hwyl a hamddenol.
 • Ewch am dro, i'r traeth, i'r goedwig.
 • Siaradwch am eich pryderon gyda phobl, swyddogion, ymgynghorwyr, ffrindiau. Ewch ati i ryddhau eich teimladau, dydych chi ddim ar eich pen eich hun!

Natasha, Cadeirydd y Senedd:

 • Crëwch amserlen astudio sy'n cynnwys sawl ddull adolygu e.e. gwerslyfrau a fideos adolygu.
 • Hefyd, mae hunanofal yr un mor bwysig e.e. cael digon o gwsg a maeth.
 • Yn olaf, neilltuwch amser i ymlacio e.e. gwnewch dipyn bach o ioga neu gwyliwch ffilm.

Sam, Swyddog y Myfyrwyr Annibynnol:

 • MYNYCHWCH SESIWN Y CWN!!
 • Mae'n iawn crio nawr ac yn y man.
 • Adolygwch gyda ffrind, byddan nhw'n eich cymell chi ac yn gwneud y profiad yn llai diflas.

Sophie, Swyddog y Menywod:

 • Cynlluniwch ymlaen llaw a cheisiwch gadw at y cynllun drwy'r amser - bydd y broses adolygu yn ymddangos yn llawer llai brawychus!
 • Caniatewch amser i chi'ch hun y tu hwnt i adolygu - gall ymlacio'r ymennydd wneud gwyrthiau.
 • Peidiwch â bod ofn gofyn am gymorth os bydd ei angen :)

Steve, Swyddog y Myfyrwyr LHDTC+:

 • Byddwch yn barod. Ysgrifennwch amserlen adolygu. Gwnewch nodiadau yn eich darlithoedd a chadwch nhw'n ddiogel i'w defnyddio'n ddiweddarach.
 • Cymerwch anadl ddofn. Bydd poeni a phryderu yn datrys dim a bydd yn eich atal chi rhag datrys y broblem.
 • Gweithiwch gyda'ch cyd-fyfyrwyr. Mae'n debyg y bydd pob un ohonoch chi'n ei chael hi'n anodd gyda gwahanol rannau ohono ac yn gallu helpu eich gilydd i ddatrys y broblem.

Dhan, Cynrychiolydd Cyfadran:

 • Gofalwch amdanoch chi eich hun (sicrhewch eich bod chi'n bwyta ac yn gorffwys digon)
 • Cynlluniwch eich adolygu (cadwch uwchben y gwaith)
 • Sicrhewch eich bod chi'n cymryd seibiannau fel bod modd i chi weld eich ffrindiau ac ymlacio

Joao, Cynrychiolydd Cyfadran:

 • Stopiwch ddweud bod angen i chi adolygu ac ewch ati i wneud rhywbeth cwbl wahanol i ganiatáu i'r wybodaeth lynu wrth eich ymennydd!!!!
 • Peidiwch â gorfeddwl am arholiadau! Dim ond y flwyddyn gyntaf yw hi!
 • Siaradwch â'ch ffrindiau! Maen nhw hefyd yn poeni!

Roisin, Cynrychiolydd Cyfadran:

 • Cofiwch mai'r cyfan gallwch chi ei wneud yw eich GORAU.
 • Rhowch losin ar hap yng nghanol tudalennau, felly pan fyddwch chi'n cyrraedd y dudalen honno, cewch wobr am astudio'n galed.
 • Argraffwch cyn-bapurau arholiad ac atebwch y cwestiwn fel pe baech chi mewn arholiad, yna darllenwch drwy eich atebion i weld a gawsoch chi'r wybodaeth angenrheidiol.

Troy, Cynrychiolydd Cyfadran:

 • Cymerwch seibiannau
 • Peidiwch ag aros ar ddihun drwy'r nos
 • Gwnewch ymarfer corff