Gwaredu Straen Arholiadau Aber

Gall cyfnod arholiadau ac asesiadau fod yn adeg brysur dros ben i lawer o fyfyrwyr, ac mae peryg i ddyddiadau ar gyfer cyflwyno asesiadau ac arholiadau fynd yn drech na rhai pobl.

Eleni mae'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau i'ch cynnal yn ystod cyfnod arholiadau ac asesiadau.

Rydym hefyd am sicrhau eich bod chi'n cael y gefnogaeth rydych chi ei hangen yn ystod y cyfnod hwn, felly peidiwch â bod ofn bwrw golwg dros yr wybodaeth sydd ar ddiwedd y dudalen hon sy'n cynnwys gwasanaethau cymorth ac erthyglau am ddulliau adolygu.

Mae'r tabl isod yn dwyn sylw at amrediad o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Er ein bod ni wedi cadarnhau cymaint o weithgareddau a digwyddiadau â phosib, rydym yn dal i fod wrthi'n gwneud rhai trefniadau, felly cofiwch wirio'n rheolaidd am y diweddaraf.

Pob lwc oddi wrth bawb yn UMAber!


Lleddfu straen arholiadau Ionawr 2019

 

Pwy?

Beth

Lle/Pryd

Undeb y Myfyrwyr

Cwmni Cwn

Fel rhan o'n gweithgareddau lleddfu straen yr arholiadau, mae ein Diwrnod Cwmni Cwn yn dychwelyd, mewn cydweithrediad â Chwn Tywys Ceredigion! Dewch draw i gwrdd â'r cwn ac i roi seibiant i chi rhag adolygu a'r arholiadau.


Bydd yr holl roddion a godir yn mynd at Gwn Tywys Cymru, sef un o'n helusennau RAG ar gyfer 18/19.

Ystafell Lles

Mae croeso i chi ddefnyddio'r Ystafell Lles; mae'n fach, tawel gyda soffas lle gallwch chi gymryd ychydig o amser i chi'ch hun am ddiwygio neu hunanofal! Wedi'i leoli yn y coridor isaf UM.

Gemau bwrdd

Cofiwch fod yna lawer o gemau bwrdd ar gael i'w benthyg o'r dderbynfa am ddim! Gollwng eich cerdyn aber i fenthyca un allan, i'w ddefnyddio yn unrhyw le yn yr adeilad.

Dydd Gwener 11/01/19

11yb-3yp


Picturehouse/Prif Ystafell Undeb y Myfyrwyr
 

Ystafell Lles ar gael yn ystod oriau agor yr adeilad

 

Gemau Bwrdd ar gael yn ystod Oriau Agor Derbynfa

IBERS

Saith cyflwyniad Panopto (gan y Gwasanaethau Llesiant) ar amryw bynciau, gan gynnwys rheoli llwyth gwaith academaidd, cwsg, osgoi a phrocrastineiddio a ffordd o fyw.

24/7

Modiwlau gwybodaeth ar gael ar y Bwrdd Du

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

Gweithdai Paratoi ar gyfer Arholiadau

Mae angen i fyfyrwyr sicrhau lle ar y gweithdai ar y wefan:

www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

 

 

Dydd Mercher 09/01/19

14:00-15:30

0.31, Adeilad IBERS

Dydd Mercher 27/03/19

14:00-15:30

C48 Hugh Owen

Dydd Mercher 01/05/19

14:00-15:30

C1654, Hugh Owen

GG

 • Arddangosfa gwrth-straen
 • Llyfrau i helpu i astudio a rheoli straen
 • Taflenni lliwio
 • Sudoku

Yn y Llyfrgell yn ystod cyfnod yr arholiadau

Canolfan Gelfyddydau

Aladdin

Noson Gerddoriaeth Gymraeg

www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/whats-on-all

Checiwch restr ar-lein

Canolfan Chwaraeon

Dosbarthiadau

 • Llun                 Cyflwyniad i ioga 2pm – 3.30pm
 • Mawrth             Ymarfer yr abs 1.10 – 1.55pm
 • Mercher           Ymarfer gyda dymbéls 5.30pm
 • Iau                     Erobics 5.30 – 6.30pm
 • Gwener            Zumba 6.30 – 7.30pm
 • Sadwrn             Pilatîs 10.45 – 11.45am
 • Sul                         Zumba – 11 – 12pm

Sesiynau nofio am ddim

 • Llun                 7.00 - 8.00pm
 • Mawrth                 7.15 - 8.15am
 • Mercher              8.00 - 9.00pm
 • Iau                     12.00 - 1.00pm
 • Gwener                7.15 – 8.15am
 • Sadwrn             10.00 - 11.00am
 • Sul                       11.00 – 12.00pm

7-22 Ionawr 2019


Gwasanaethau cymorth

Yn ogystal â rhestru'r gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y cyfnod hwn, rydym am eich atgoffa o rai o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael pe baech chi eu hangen yn ystod cyfnod eithriadol o brysur.

 

Gwasanaeth Cynghori UMAber

Ffôn: 01970 621700

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Cymorth i Fyfyrwyr

Ffôn: 01970 621761 622087

E-bost: cymorth-myfyrwyr@aber.ac.uk

Gyrfaoedd

Ffôn: 01970 622378

E-bost: gyrfaoedd@aber.ac.uk

 

Peidiwch ag anghofio bod amrywiaeth o bobl ar draws y campws a all gynnig gair o gyngor neu gefnogaeth i chi yn ystod cyfnod arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys mentoriaid myfyrwyr, tiwtoriaid personol a staff yn eich adran.


Tips Arholiadau ac Adolygu

Gofynnom ni i'n tîm swyddogion os oedd ganddynt unrhyw awgrymiadau defnyddiol i fyfyrwyr yn ystod cyfnod yr arholiadau - dyma'r hyn a ddywedon nhw!

Aaron, Swyddog y Myfyrwyr Anabl:

 • Siaradwch â rhywun i helpu i leddfu'r straen.
 • Sicrhewch eich bod chi'n trefnu seibiannau rheolaidd.
 • Ceisiwch barhau â'ch bywyd cymdeithasol. Bydd straen yn mynd yn waeth fyth pan fyddwch chi ddim yn gweld eich ffrindiau.

Asif, Swyddog yr Ôl-raddedigion:

 • Cysylltwch ag Undeb y Myfyrwyr pan fydd gennych chi broblem
 • Canolbwyntiwch ar eich astudiaethau ond cymdeithaswch gyda gwahanol bobl hefyd
 • Ewch i grwydro prydferthwch Cymru

James, Swyddog yr Amgylchedd a Chynaladwyedd:

 • Gwisgwch eich cot ac ewch, yn ddelfrydol, gyda ffrind (opsiynol)
 • Ewch i Coffee #1, prynwch siocled poeth. (Cewch ddiolch i mi yn ddiweddarach)

Jamie, Swyddog y Myfyrwyr Hyn:

 • Dewiswch fodiwlau sydd heb arholiadau papur.
 • Os yw straen yr arholiadau yn ormod, ystyriwch ffyrdd ymarferol o ddysgu sy'n arddangos eich sgiliau a'ch gallu orau.

Karolina, Swyddog y Myfyrwyr Rhyngwladol:

 • Mae astudio mewn grwp yn fwy hwyl a hamddenol.
 • Ewch am dro, i'r traeth, i'r goedwig.
 • Siaradwch am eich pryderon gyda phobl, swyddogion, ymgynghorwyr, ffrindiau. Ewch ati i ryddhau eich teimladau, dydych chi ddim ar eich pen eich hun!

Natasha, Cadeirydd y Senedd:

 • Crëwch amserlen astudio sy'n cynnwys sawl ddull adolygu e.e. gwerslyfrau a fideos adolygu.
 • Hefyd, mae hunanofal yr un mor bwysig e.e. cael digon o gwsg a maeth.
 • Yn olaf, neilltuwch amser i ymlacio e.e. gwnewch dipyn bach o ioga neu gwyliwch ffilm.

Sam, Swyddog y Myfyrwyr Annibynnol:

 • MYNYCHWCH SESIWN Y CWN!!
 • Mae'n iawn crio nawr ac yn y man.
 • Adolygwch gyda ffrind, byddan nhw'n eich cymell chi ac yn gwneud y profiad yn llai diflas.

Sophie, Swyddog y Menywod:

 • Cynlluniwch ymlaen llaw a cheisiwch gadw at y cynllun drwy'r amser - bydd y broses adolygu yn ymddangos yn llawer llai brawychus!
 • Caniatewch amser i chi'ch hun y tu hwnt i adolygu - gall ymlacio'r ymennydd wneud gwyrthiau.
 • Peidiwch â bod ofn gofyn am gymorth os bydd ei angen :)

Steve, Swyddog y Myfyrwyr LHDTC+:

 • Byddwch yn barod. Ysgrifennwch amserlen adolygu. Gwnewch nodiadau yn eich darlithoedd a chadwch nhw'n ddiogel i'w defnyddio'n ddiweddarach.
 • Cymerwch anadl ddofn. Bydd poeni a phryderu yn datrys dim a bydd yn eich atal chi rhag datrys y broblem.
 • Gweithiwch gyda'ch cyd-fyfyrwyr. Mae'n debyg y bydd pob un ohonoch chi'n ei chael hi'n anodd gyda gwahanol rannau ohono ac yn gallu helpu eich gilydd i ddatrys y broblem.

Dhan, Cynrychiolydd Cyfadran:

 • Gofalwch amdanoch chi eich hun (sicrhewch eich bod chi'n bwyta ac yn gorffwys digon)
 • Cynlluniwch eich adolygu (cadwch uwchben y gwaith)
 • Sicrhewch eich bod chi'n cymryd seibiannau fel bod modd i chi weld eich ffrindiau ac ymlacio

Joao, Cynrychiolydd Cyfadran:

 • Stopiwch ddweud bod angen i chi adolygu ac ewch ati i wneud rhywbeth cwbl wahanol i ganiatáu i'r wybodaeth lynu wrth eich ymennydd!!!!
 • Peidiwch â gorfeddwl am arholiadau! Dim ond y flwyddyn gyntaf yw hi!
 • Siaradwch â'ch ffrindiau! Maen nhw hefyd yn poeni!

Roisin, Cynrychiolydd Cyfadran:

 • Cofiwch mai'r cyfan gallwch chi ei wneud yw eich GORAU.
 • Rhowch losin ar hap yng nghanol tudalennau, felly pan fyddwch chi'n cyrraedd y dudalen honno, cewch wobr am astudio'n galed.
 • Argraffwch cyn-bapurau arholiad ac atebwch y cwestiwn fel pe baech chi mewn arholiad, yna darllenwch drwy eich atebion i weld a gawsoch chi'r wybodaeth angenrheidiol.

Troy, Cynrychiolydd Cyfadran:

 • Cymerwch seibiannau
 • Peidiwch ag aros ar ddihun drwy'r nos
 • Gwnewch ymarfer corff