I weld hwn ar ffôn symudol, dewiswch olwg pen-desg yn eich porwr.

Bob blwyddyn, mae UM Aber yn cynnal Ffair Llety a Thai sy’n rhoi cyfle i chi gael cyngor gan wahanol fudiadau o fewn y sector tai yma yn Aberystwyth. Eleni, dydyn ni ddim am i unrhyw un fethu allan, gan ei bod yn bosib y bydd gennych chi fwy o gwestiynau nawr nag erioed o’r blaen! Felly, byddwn yn cynnal y Ffair ar-lein eleni!

Dyma restr o’r rhai sy’n mynychu’r ffair rithwir. Gallwch hefyd glicio ar eu logos i weld neges gan bob stondinwr.

 

Pobl

Llety ger y môr o £61 yr wythnos (yn cynnwys biliau). Fflatiau gydag 1-10 ystafell wely: rydyn ni’n croesawu archebion gan grwpiau. Rydyn ni’n sylweddoli eich bod chi efallai’n teimlo’n bryderus: rydym yn addo gwneud y broses yn ddiogel a hyblyg. Gallwch fwrw golwg ar y lle gan gadw pellter cymdeithasol neu’n rhithwir, a gallwn fod yn hyblyg ynghylch hyd eich cytundeb.

Gallwch weld eu rhestrau tai yma.

Gweler neges fideo yma.

www.poblgroup.co.uk/aber

 

 

 

 

ALP Property Management

Rydyn ni’n arbenigo mewn llety myfyrwyr ac rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau eich bod chi’n ddiogel, yn gyfforddus a’ch bod yn mwynhau’r profiad o fyw yn eich ty eich hunan gyda’ch rheolau eich hunan.

Rydyn ni’n cydnabod y ffaith eich bod chi yma i astudio a mwynhau bywyd myfyrwyr. Mae hyn yn flaenoriaeth i ni hefyd!

Gallwch weld eu rhestrau tai yma.

Gweler neges fideo yma.

www.happylet.com

 

 

 

Philip Evans Estates

Fel yr Asiantaeth Gosod Eiddo hynaf yn Aberystwyth, rydyn ni wedi gofalu am dros 10,000 o fyfyrwyr. Mae gennym ni’r arbenigedd, ac yn bwysicach na hynny, gallwn gynnig dewis eang o dai a fflatiau, p’un a ydych chi am rannu ty neu’n chwilio am dy â 10 ystafell wely. Rydyn ni’n cynnig proses syml a di-ffwdan sy’n cynnwys fideos rhithwir, gwaith-papur electronig a galwadau Zoom.

Gallwch weld eu rhestrau tai yma.

Gweler neges fideo yma.

www.philipevans.com

 

 

 


Homes for Students (Alexandra Hall)

 

Fyfyrwyr Aberystwyth…  o £85 yr wythnos, ydych chi’n barod i fyw eich bywyd gorau yn y brifysgol? Yn Neuadd Alexandra bydd gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch chi, o ystafelloedd â golygfeydd o’r môr, cyfleusterau gwych ac ardaloedd astudio braf! Peidiwch ag oedi, archebwch heddiw! Gwiriwch ein gwefan am y diweddaraf am COVID a chwestiynau cyffredin.

Gallwch weld eu rhestrau tai yma.

Gweler neges fideo yma.

www.wearehomesforstudents.com/student-accommodation/aberystwyth

 

 

 

 

 

MS Properties

Mae MS Properties yn cynnig dewis eang o dai a fflatiau, o stiwdios ag un ystafell wely i dai â 10 ystafell wely. Mae prisiau’n cychwyn o £70 y person, yr wythnos, gyda llawer yn cynnwys biliau. Rydym wedi ein hachredu gan Rhentu Doeth Cymru, yn aelodau o ARLA, ac rydym yn cynnig galwadau brys 24/7; gallwch rentu’n hyderus trwy MS Properties!

www.msproperties.co.uk

 

Glide

Rydyn ni’n darparu’r holl gyfleustodau i’ch cartref yn y Brifysgol a’u cyfuno ar un bil, wedi’i rannu’n deg rhwng cyd-letywyr. Does dim angen cysylltu ag amryw o ddarparwyr, dim prif dalwr biliau a dim gorfod mynd ar ôl cyd-letywyr am arian

Gweler neges fideo yma.   

                                                                                                Gwefan: www.glide.co.uk

 

Prifysgol Aberystwyth

Mae gennym ni sawl math o lety i siwtio pob poced, o ystafelloedd sengl safonol i fflatiau stiwdio moethus, wedi eu lleoli o fewn tafliad carreg i’r campws.
Mae’r prisiau’n cynnwys aelodaeth y Ganolfan Chwaraeon, biliau ynni, cysylltiad â'r rhyngrwyd/Wi-Fi, yswiriant, cymorth a chefnogaeth 24/7, ynghyd â llawer mwy!

                                                                                                www.aber.ac.uk/cy/accommodation/

                                                                                                Gweler neges fideo yma.

 

Cyngor Sir Ceredigion

Rydym yn deall bod angen rhoi trefn ar nifer o wahanol bethau wrth symud; dyma wybodaeth am beth i'w wneud gyda'ch gwastraff o'r cychwyn cyntaf. Yng Nghyngor Sir Ceredigion, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau gwastraff; ymunwch â ni i gymryd cyfrifoldeb dros yr amgylchedd drwy ailgylchu.

www.ceredigion.gov.uk/ailgylchu

 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwiriwch a yw’r eiddio rydych chi’n ystyried ei rentu mewn perygl o lifogydd.  Ewch i dudalen Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru I ddaganfod a chofrestru am rybuddion llifogydd am ddim.

Gweler neges fideo yma.

 


Rydyn ni’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar bob agwedd ar dai a llety, yn y Brifysgol a’r sector preifat. Gallwch eich cynghori ar bethau fel chwilio am le newydd i fyw ac adolygu cytundebau cyn i chi eu harwyddo, yn ogystal â phroblemau cyffredin sy’n gallu dod i’r amlwg yn ystod tenantiaeth ac wrth symud allan.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.umaber.co.uk/cyngor/

 

 

 

 


Beth am fwrw golwg ar Ganllaw Tai UMAber, sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu chi benderfynu beth sydd angen i chi chwilio amdano wrth chwilio am dy neu fflat. Hefyd beth sydd angen i chi wybod cyn arwyddo a sut i gael y fargen orau o’ch cartref.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576