Cyfleoedd Myfyrwyr

Tiff McWillaims (hi/ei) - Cyfleoedd Myfyrwyr

"Tiff yw llais myfyrwyr ar gyfer chwaraeon, cymdeithasau a chyfleoedd gwirfoddoli"

Mae'r rôl yn rhoi sylw penodol i ddarparu myfyrwyr Aber â'r profiad gorau posib a chynnig mwy na dim ond gradd.

E-bost: cyfleoeddum@aber.ac.uk

Fy Rôl

 

Bydd y Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
 • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
 • Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.
 • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o glybiau a chymdeithasau drwy gadeirio'r Parth Chwaraeon a Chymdeithasau.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol. g. Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu buddiannau clybiau, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd.

 

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 

 • Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd
 • Grwp Gweithredol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
 • Grwp Goruchwylio Prevent
 • Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau

 


Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Tiff yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae e wedi’i wneud hyd yma.

 

Gweithio tuag at amcanion y polisïau a osodwyd gan fyfyrwyr.

Gwella’r cyfathrebu rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, a’r myfyrwyr

 • Creu Instagram y Swyddogion i gynnig modd arall o ddwyn y swyddogion i gyfrif.
 • Creu ffurflenni Cadw Golwg i grwpiau myfyrwyr godi problemau’n rhwydd, ac er mwyn hyrwyddo llwyddiannau’n well.
 •  Hyrwyddo fforymau misol, gan annog grwpiau i’w mynychu a rhoi adborth wyneb-yn-wyneb.
 •  Lansio ‘Tiff yn Trio’ i hyrwyddo grwpiau myfyrwyr yn well.

Trwsio’r Ty Cychod

 •  Hwyluso cyfleoedd i’r cyngor, y brifysgol, ac undeb y myfyrwyr ddod at ei gilydd er mwyn deall cyfrifoldebau, perchnogaeth, ac atebolrwydd o ran y Ty Cychod.
 •  Gweithio gyda’r Brifysgol a’r Cyngor i greu cynllun gweithredu ar gyfer dyfodol y Ty Cychod.
 • Sefydlu Pwyllgor y Ty Cychod gyda phawb sy’n defnyddio’r Ty Cychod.

Sicrhau bod y cyfleusterau a ddefnyddir at weithgareddau o safon addas.

 • Gweithio gyda myfyrwyr a staff y Brifysgol i greu cynllun datblygu ar gyfer cyfleusterau y Ganolfan Chwaraeon.
 • Datblygu strategaeth hir dymor gyda’r Brifysgol.
 • Pennu’r Gofod Fydd yn lleoliad y gellir ei gadw i fyfyrwyr eto.
 • Pwyso a mesur lleoliadau presennol y gellir eu cadw ac gweld a ydynt yn addas i gael eu defnyddio.

Y Sied cychod i’r Ty Cychod: gwella’r Sied Cychod. *

----------

Rydyn ni fel myfyrwyr am i’r cyfleusterau chwaraeon gael eu hadnewyddu. *

----------

Codi a Rhoddi Arian at Elusennau a Phrosiectau. *

----------

Hyfforddiant Cryfhau a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon. *

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576