Diwylliant Cymreig a UMCA

Mared Edwards

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

"Mared yw llais diwylliant Cymreig a myfyrwyr Cymraeg yn Aberystwyth."

Mae'r rôl hon yn canolbwyntio ar hyrwyddo diwylliant Cymru gan roi cyfle i fyfyrwyr Aber ddysgu, siarad a byw'r iaith.

E-bost: cymraegum@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA yn gyfrifol am y canlynol:

 • Sicrhau cynrychiolaeth ddigonol o'r diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg yn Undeb y Myfyrwyr a sicrhau bod y polisi dwyieithrwydd yn cael ei hyrwyddo.
 • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â buddiannau siaradwy y Gymraeg a dysgwyr.
 • Cynrychioli anghenion yr aelodau mewn Neuaddau Preswyl cyfrwng Cymraeg.
 • Sicrhau bod UMPA yn cael ei gadw'n gyfoes ynghylch materion lleol a chenedlaethol sy'n effeithio ar fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.
 • Lobïo UCM i ddarparu cynrychiolaeth ddigonol o'r diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol. h. Cwrdd yn rheolaidd gydag adrannau perthnasol y Brifysgol i hyrwyddo anghenion siaradwyr Cymraeg a'r rheiny sy'n dysgu'r iaith.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Cyngor y Brifysgol
 • Senedd
 • Bwrdd Academaidd
 • Pwyllgor Llywodraethiant a Chydymffurfiaeth
 • Pwyllgor Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg
 • Grwp Gweithredol yr Iaith Gymraeg

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Mared yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae e wedi’i wneud hyd yma…

 

Gwella’r ddarpariaeth o wasanaethau Cymraeg a chyfieithu mewn modiwlau Cymraeg *

 • Creu ac hyrwyddo system adrodd ar-lein ar gyfer cyrsiau Cymraeg sy’n cynnwys deunydd a darlithoedd Saesneg heb eu cyfieithu
 • Datblygu perthnasoedd gweithredol cryf gyda Chynrychiolwyr Academaidd Cymraeg

----------

Sicrhau bod yna fwy o wasanaethau cefnogi myfyrwyr ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

 • Trefnu 2 ddigwyddiad bob tymor i hyrwyddo anghenion iechyd meddwl y myfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n hunaniaethu fel dynion
 • Monitro nifer y myfyrwyr Cymraeg sydd yn defnyddio gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr

----------

Ailadeiladu’r berthynas rhwng myfyrwyr Cymraeg ar draws yr holl neuaddau preswyl a gwneud UMCA yn fwy cynhwysol i ddysgwyr/myfyrwyr 2il iaith.

 • Trefnu 8 digwyddiad neu sesiynau cymysgu
 • Mynychu 2 gyfarfod bob tymor gyda’r Tîm Bywyd Preswyl

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576