Llywydd Undeb

Sabina O'Donoghue

Llywydd Undeb

"Sabina yw llais cyhoeddus Undeb y Myfyrwyr a myfyrwyr Aberystwyth."

Eleni, bydd Sabina yn canolbwyntio ar wella'r Undeb at y dyfodol a sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed.

E-bost: prdstaff@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd Llywydd yr Undeb yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cadeirio Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac unrhyw is-grwpiau perthnasol lle cyfeirir at hynny.
 • Sicrhau bod Tîm y Swyddogion yn adolygu materion allweddol myfyrwyr yn ogystal â materion cynrychioladol a gwleidyddol yn rheolaidd yn unol â'r aelodaeth bresennol
 • Sicrhau bod pob myfyriwr yn cael eu cynrychioli ac nad ydynt yn cael eu hallgau rhag UMPA
 • Datblygu ac asesu Cynllun Strategol UMPA ar y cyd â'r Prif Weithredwr.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Sicrhau y caiff Aelodau UMPA eu cynrychioli ar lefel genedlaethol drwy gydlynu ymgysylltiad ag UCM ac UCM Cymru.
 • Hyrwyddo gwaith ac amcanion UMPA yn gadarnhaol drwy weithredu fel llefarydd yr Undeb wrth ddelio â rhanddeiliaid a'r cyfryngau.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Cyngor y Brifysgol
 • Senedd
 • Bwrdd Academaidd
 • Pwyllgor Buddsoddiadau
 • Bwrdd Recriwtio a Marchnata
 • Pwyllgor Rheoli Mauritius
 • Grwp Dyfarniadau er Anrhydedd

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Sabina yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae e wedi’i wneud hyd yma…

 

Gwneud Aber yn fwy cynhwysol i fyfyrwyr anabl

 • Creu system adrodd sy’n bodoli ar gyfer myfyrwyr anabl ac yn gyfarwydd i bawb
 • Ffurflen ad-dalu ar gyfer tacsis sy’n hawdd ac yn ddi-drafferth
 • Cynyddu defnydd y ffurflen ad-dalu yn sgil diweddariadau

----------

Hyrwyddo gwybodaeth onest ynglyn â defnydd alcohol a cyffuriau

 • Cynnal ymchwil gonest ynghylch alcohol gydag ystod eang o ymatebion ac awgrymiadau a rennir gyda’r staff perthnasol
 • Ymgysylltiad â chyfryngau cymdeithasol sy’n hyrwyddo defnydd diogel o alcohol a chyffuria

----------

Helpu i fyfyrwyr deimlo cysylltiad a chefnogaeth

 • Trefnu o leiaf 2 ddigwyddiad/gweithgaredd cynhwysol y tymor i’r bobl sy’n ei chael yn anodd
 • Gwefan berthnasol yn cael ei datblygu ac ar gael i las-fyfyrwyr
 • Creu system gyfeillgarwch a bod o leiaf un aelod pwyllgor yn cymryd rhan

----------

Gweithio i ymuno neu ddatblygu fersiwn fwy lleol o Ymgyrch Myfyrwyr yn Diffodd UCM sy'n helpu myfyrwyr i leihau'r defnydd o ynni a dwr, ynghyd â chynyddu cyfraddau ailgylchu. *

----------

Lobïo'r Brifysgol i ddod yn Gynaliadwy o ran Olew Palmwydd. *

----------

Lobïo’r Brifysgol i fuddsoddi mewn gwell offer ar gyfer y gampfa. *

----------

Dylem sicrhau bod UMAber yn adolygu rolau a chyfrifoldebau ein Swyddogion Llawn-Amser. *

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576