Materion Academaidd

Elizabeth Manners

Materion Academaidd

"Elizabeth yw llais myfyrwyr ar gyfer popeth academaidd"

Mae ei rôl hi'n rhoi sylw penodol i hyrwyddo buddiannau academaidd ein myfyrwyr.

E-bost: academaiddum@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Materion Academaidd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â materion academaidd, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol ac ôlraddedig, ac ehangu cyfranogiad.
 • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â materion academaidd. Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â materion academaidd.
 • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o gynrychiolwyr academaidd drwy gadeirio'r Parth Academaidd.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.
 • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu buddiannau academaidd.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Senedd y Brifysgol
 • Bwrdd Academaidd
 • Bwrdd Ymchwil
 • Pwyllgor Profiad Myfyrwyr
 • Pwyllgor Graddau Ymchwil
 • Pwyllgor Dysgu a Wellwyd drwy Dechnoleg
 • Bwrdd Darpariaeth Cydweithrediad
 • Pwyllgorau Materion Academaidd y Gyfadran
 • Gweithgor Llais Myfyrwyr
 • Gweithgor Monitro Presenoldeb
 • Gweithgor Tiwtoriaid Personol
 • Gweithgor Asesu ac Adborth
 • Gweithgor Rheoliadau Academaidd Oherwydd Coronavirus

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Elizabeth yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae hi wedi’i wneud hyd yma.

 

Cefnogi ac hyrwyddo anghenion myfyrwyr ôl-radd

 • Creu rhwydwaith ôl-raddedig, gan gynnal 2 sesiwn y tymor academaidd
 • Adrodd ar brofiadau myfyrwyr ôl-radd gan ddilyn awgrymiadau

----------

Cynyddu ymgysylltiad â Chynrychiolwyr Academaidd a datblygu eu teimlad o berthyn

 • Cynyddu’r nifer o gynrychiolwyr sy’n mynychu’r Parth Academaidd
 • Casglu 15 darn gweithredol o adborth mewn cyfarfodydd gyda Chynrychiolwyr Academaidd

----------

Dad-wladychu’r cwricwlwm ym Mhrifysgol Aberystwyth

 • 30 Cynrychiolwr Academaidd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant Cydraddoldeb Hil
 • Dealltwriaeth ynghylch nifer yr awduron BAME ac ymchwilwyr BAME sy’n cael eu hyrwyddo gan bob adran

----------

Lobïo’r Brifysgol i alluogi myfyrwyr i olygu a chydamseru eu hamserlen a'u calendr Outlook. *

----------

Lobïo'r Brifysgol i gyflwyno dull hunan-ardystio yn barhaol ar gyfer ceisiadau am Amgylchiadau Arbennig ac Estyniadau. *

----------

 Chreu cyfnod gras ar gyfer cyflwyno aseiniadau. *

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576