Materion Academaidd

Anna Simpkins (hi/ei) - Materion Academaidd

"Anna yw llais myfyrwyr ar gyfer popeth academaidd"

Mae ei rôl hi'n rhoi sylw penodol i hyrwyddo buddiannau academaidd ein myfyrwyr.

E-bost: academaiddum@aber.ac.uk

Fy Rôl

 

Bydd y Swyddog Materion Academaidd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n ymwneud â materion academaidd, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol ac ôlraddedig, ac ehangu cyfranogiad.
 • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â materion academaidd. Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â materion academaidd.
 • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o gynrychiolwyr academaidd drwy gadeirio'r Fforwm Academaidd.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.
 • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu buddiannau academaidd.

 

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 

 • Bwrdd Academaidd
 • Pwyllgor Gwella Academaidd
 • Dysgu ac Addysgu (ADLT) a Staff Cofrestru
 • Gweithgor Deallusrwydd Artiffisial
 • Bwrdd Darpariaethu Cydweithredol
 • Pwyllgor Cynllunio’r Portfolio
 • Cyfarfod y Pwyllgor Ywchwil ac Arleosi
 • Psyllgor Graddau Ymchwil
 • Senedd
 • Grwp Rheoli Ystadau
 • Grwp Llywio Gwaith Achos Myfyrwyr
 • Gweithgor Llais y Myfyrwyr
 • Grwp Llywio Amserlennu
 • Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru

 


Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Anna yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae hi wedi’i wneud hyd yma.

Meithrin awyrgylch cynhwysol a chefnogol i fyfyrwyr niwroamrywiol

Annog myfyrwyr i fod yn rhan o’r defnydd ymarferol o Ddeallusrwydd Artiffisial cynhyrchiol ym mhrosesau asesu a dysgu’r Brifysgol.

   

 

 

Cyfnodau Gras a Chosbau ar gyfer Asesiada. *

----------

 Oes Gennych Chi Brawf?*

----------

A ddylai UMAber leihau nifer y Swyddogion Cyfadran? *

----------

Dylid cyflwyno system Pleidlais o Ddiffyg Hyder ar gyfer Cynrychiolwyr Academaidd ac aelodau Pwyllgor Cymdeithasau a Chwaraeon. *

----------

Gadael i ni ychwanegu ein digwyddiadau ein hunain i’n hamserlenni i helpu i ni drefnu pa waith ein bod yn ei wneud a phryd. *

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576