Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd

Dyma eich cyfle i siarad dros eich addysg. Fel Cynrychiolydd Academaidd byddwch yn chwarae rôl weithgar mewn casglu a lleisio adborth myfyrwyr i helpu gwneud eich addysg Brifysgol y gorau posibl!

 

 


Mae dau gyfnod allweddol bob blwyddyn academaidd pan fydd Etholiadau ar gyfer ein Cynrychiolwyr Academaidd yn digwydd...

Is-Etholiadau’r Gwanwyn: ar gyfer myfyrwyr is-raddedig sy’n mynd i’w 2il, 3edd, a 4edd flwyddyn yn y mis Medi sydd i ddod.

Is-Etholiadau’r Hydref: ar gyfer unrhyw rolau gwag ar ôl Is-Etholiadau’r Gwanwyn. Yn ogystal â rolau aml-flwyddyn (ee Anrhydedd Cyfun, Cyfrwng y Gymraeg) blwyddyn 1af, Ôl-raddedig a blynyddoedd sylfaenol.

Ceir dyddiadau’r etholiadau hyn yma. Os hoffech gymryd rhan y tu allan o’r cyfnodau hyn, mae croeso i chi gysylltu â undeb.etholiadau@aber.ac.uk

Sut mae sefyll yn gweithio:

 

Unwaith y bydd y cyfnod sefyll wedi agor ar gyfer unrhyw un o’n hetholiadau, bydd gennych chi tan ddiwedd y cyfnod sefyll i ddweud wrthym a ydych am fod yn ymgeisydd ar gyfer rôl.

 

I ymgeisio ar gyfer rôl: 

 1. Gallwch gyrchu’r ffurflen ar gyfer sefyll mewn etholiad yma www.umaber.co.uk/etholiadau/ymgeisio
 2. Dewiswch enw defnyddiwr a chyfrinair cofiadwy i gofrestru eich ‘Proffil Ymgeisydd’
 3. Cwblhewch yr adran ‘Eich Manylion’
 4. Dewiswch y rolau rydych yn bwriadu ymgeisio amdanynt
 5. Cliciwch ‘Submit’ i gadarnhau eich cofrestriad

Ar unwaith i chi gyflwyno cais, bydd rhaid i chi greu ‘Proffil Ymgeisydd’ i chi ei ddefnyddio a’i olygu. Gellir ei newid tan fod y sefyll yn cau.

 

I gael mynediad i’ch ‘Proffil Ymgeisydd’ dilynwch y camau isod:

 1. Gallwch gael mynediad i’ch proffil ymgeisydd yn www.umaber.co.uk/etholiadau/hybetholiadau
 2. Mewnbynnwch eich enw-defnyddiwr a chyfrin-air cofiadwy
 3. Uwchlwytho neu newid eich llun a’ch cyswllt cyhoeddusrwydd
 4. Cliciwch ‘Submit’ i gadarnhau eich newidiadau/diweddariadau.

 

Sut mae pleidleisio’n gweithio:

 

Mae UMAber yn defnyddio Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy (PSD) i ethol ein cynrychiolwyr myfyrwyr. Yn y bôn, mae hyn yn golygu bod gan bob pleidleisiwr gyfle i restru’r ymgeiswyr yn ôl trefn hoffter – byddant yn nodi rhifau yn hytrach na marc.

Rhaid i ymgeisydd buddugol dderbyn nifer penodol o bleidleisiau (cwota) i gael ei ethol, fydd yn newid gan ddibynnu ar y nifer o bleidleisiau a fwriwyd. Yn ein barn ni, dyma’r dull tecaf gan fod rhaid i’r ymgeiswyr gael cefnogaeth eang er mwyn ennill.

Mae pob etholiad yn cynnwys AAE (Ail-agor Enwebiadau) sy’n caniatáu i fyfyrwyr fwrw pleidlais bositif, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n cytuno â pholisïau unrhyw un o’r ymgeiswyr sy’n sefyll. Serch hynny, byddem yn annog myfyrwyr i ddefnyddio’r opsiwn yma’n ofalus, gan y gallai adael y rôl yn wag hyd nes caiff etholiad arall ei drefnu.

Mae tystiolaeth o Aberystwyth a phrofiadau undebau myfyrwyr eraill yn awgrymu’n gryf y caiff nifer y myfyrwyr sy’n pleidleisio mewn etholiad ei ddylanwadu’n gryf gan sut mae’r ymgeiswyr yn siarad â’r pleidleiswyr ac yn eu hannog i bleidleisio.

Cofiwch, i lawer o fyfyrwyr mae’r weithred o bleidleisio’n rhywbeth rydym yn ei wneud unwaith neu ddwy’r flwyddyn, hyd yn oed i’r rheiny ohonom sy’n ei wneud yn ‘rheolaidd’ - ystyriwch sut mae hyn yn effeithio ar annog myfyrwyr i bleidleisio.

Bydd myfyrwyr yn derbyn dolen bleidleisio unigryw drwy E-bost y Brifysgol er mwyn gallu pleidleisio; rydym hefyd yn gweithio gyda’r Brifysgol fel bod y ddolen hon yn dangos wrth i chi fewngofnodi i ApAber.

Os ydych chi’n cael unrhyw anawsterau wrth geisio pleidleisio, e-bostiwch undeb.etholiadau@aber.ac.uk

 

 


Eisiau dysgu ynglyn â bod yn Cynrychiolydd Academaidd?

 

Beth yw Cynrychiolydd Academaidd?

Mae Cynrychiolwyr Academaidd yn fyfyrwyr sy’n gasglu adborth ac yn siarad ar ran myfyrwyr eraill i helpu gwneud eich addysg a’ch profiad Prifysgol y gorau posibl!

Mae Cynrychiolwyr Academaidd yn cael eu hethol i’w rôl gan fyfyrwyr ar eu cwrs, neu yn eu hadran. Golygir hyn eu bod wedi’u dewis fel y person gorau i arwain ar leisio adborth myfyrwyr i staff o fewn eu hadran, y Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr. 

Y prif ffordd mae Cynrychiolwyr Academaidd yn lleisio adborth myfyrwyr yw gan fynychu Pwyllgorau Cyswllt Staff a Myfyrwyr (PCSMau) a gynhelir 3 gwaith y flwyddyn, ond maent hefyd yn gallu codi adborth gyda’u Swyddog Cyfadran a Swyddog Materion Academaidd yr UM.

Beth yw disgwyliadau Cynrychiolydd Academaidd?

Mae bod yn gynrychiolydd academaidd yn rôl syml ond yn un bwysig, sydd ond yn cymryd hyd at 1-2 awr o'ch amser bob wythnos.

Mae'r disgwyliadau'n cynnwys:

 1. Hyrwyddo'ch rôl ymhlith myfyrwyr a'i gwneud yn glir sut y gallant gysylltu â chi
 2. Siarad â myfyrwyr a chasglu adborth myfyrwyr
 3. Mynychu a chymryd rhan mewn tri Phwyllgor Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr (un y tymor)
 4. Rhoi gwybod i’r UM am unrhyw gyflawniadau neu broblemau

Pam ddylwn i ddod yn Gynrychiolydd Academaidd?

Rydyn ni’n credu mai llais y myfyrwyr sydd bwysicaf! Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi i sicrhau bod barnau, anghenion a phryderon myfyrwyr yn ffurfio eich Adran, y Brifysgol, a’r Undeb myfyrwyr. Trwy ddod yn Gynrychiolydd Academaidd, byddwch wedi cael eich ethol gan eich cyd-fyfyrwyr i fod y person gorau i arwain ar leisio barn fyfyrwyr.

5 prif reswm i ddod yn Gynrychiolydd Academaidd:

 1. Gwneud gwahaniaeth yn y Brifysgol, trwy gyflawni newid positif
 2. Magu ystod o sgiliau o arweinyddiaeth a chyfathrebu, i gasglu a dehongli data
 3. Cryfhau eich CV a dangos tystiolaeth go iawn o ennill profiad
 4. Ennill cydnabyddiaeth wirfoddoli trwy ein Gwobr Aber

Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?

Estynnir gwahoddiad i bob Cynrychiolydd Academaidd fynychu sesiwn hyfforddi gynted y byddant wedi cael eu hethol i'r rôl. Eleni, byddwn yn ail-enwi ein hyfforddiant yn hyfforddiant i ddechreuwyr a dychwelwyr, gan ddibynnu a ydych wedi bod yn Gynrychiolydd Academaidd o'r blaen.

Yn ogystal â hyfforddiant, byddwch yn derbyn cylchlythyr o leiaf unwaith y mis gyda'r wybodaeth ddiweddaraf a chyfleoedd sy'n berthnasol i'ch rôl – bydd hyn yn cynnwys y cyfle i fynychu cynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn cwrdd â chynrychiolwyr o gyfadrannau eraill.

Mae'r Swyddog Materion Academaidd a'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd hefyd wrth law gydol y flwyddyn i drefnu cyfarfodydd rheolaidd, cyfleoedd ychwanegol am hyfforddiant ac i ddarparu cymorth parhaus os bydd ei angen.

  Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd
Tom - thm35@aber.ac.uk

  Swyddog Materion Academaidd
Elizabeth - academaiddum@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576