UMAber / AberSU Events

View this month's events

Maw 26th Hydref

Iau 28th Hydref

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
11am - 11:45am
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
'Building Confidence for Success’ workshop by Jill Fitzgibbon
11am - 11:45am
Zoom
In this workshop we will be talking about confidence, what you understand it to be and what it means to you.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
11am - 11:45am
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
Tackling anxiety - how to improve self image and self acceptance' workshop by Sam Thorne
1pm - 1:45pm
Zoom
Sam will guide you through a workshop of self discovery and gentle methods which you can implement in your own way and time.
SWN Calan Gaeaf
10pm - 1am
short desc?
Welsh music night – SWN Halloween
10pm - 1am
short desc?

Gwen 29th Hydref

Sul 31st Hydref

Homecoming
8am - 11pm
Aberystwyth
This event sees hundreds of students from various sports teams and societies compete, network, catch up and overall have fun on the Halloween weekend every academic year.
Nôl i Aber
8am - 11pm
Aberystwyth
Bingo Lingo Halloween Special
6pm - 10pm
short desc?

Maw 2nd Tachwedd

Iau 4th Tachwedd

‘How procrastination and productivity problems relate to self sabotage and not to laziness (and why self compassion and self care is the answer)’ workshop by Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
In this session, Lucy Orton, anti-self-sabotage expert, podcaster and positive psychology coach will talk about the myths and misunderstandings surrounding what makes us productive.
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Iau 11th Tachwedd

'Lles emosiynol - Sut i ddatblygu ymateb iach i emosiynau negyddol sy'n codi ynoch chi'ch hun ac eraill.' Gweithdy gan Sam Thorne
11am - 11:45am
Zoom
Mae athroniaeth iechyd Sam yn ymwneud â byw yn fwy meddylgar, fel ein bod yn cynyddu ein greddf ac yn dechrau gwneud dewisiadau gwell
'Emotional wellbeing - How to develop a healthy response to negative emotions that arise in yourself and others.’ Workshop by Sam Thorne
1pm - 1:45pm
Zoom
Sam’s health philosophy is about living more mindfully so that we increase our intuition and start making better choices.

Gwen 12th Tachwedd

Aber Challenge
12th Tachwedd 5pm - 14th Tachwedd 11pm
Aberystwyth
Taking place over the course of three days and made up of varying disciplines, this event is about to change the game.
Sialens Aber
12th Tachwedd 5pm - 14th Tachwedd 11pm
Aberystwyth
Caiff y digwyddiad ei gynnal dros dri diwrnod; mae’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblaethau - ac mae’n mynd i newid y gêm.

Sad 13th Tachwedd

Sialens Aber
12th Tachwedd 5pm - 14th Tachwedd 11pm
Aberystwyth
Caiff y digwyddiad ei gynnal dros dri diwrnod; mae’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblaethau - ac mae’n mynd i newid y gêm.

Sul 14th Tachwedd

Sialens Aber
12th Tachwedd 5pm - 14th Tachwedd 11pm
Aberystwyth
Caiff y digwyddiad ei gynnal dros dri diwrnod; mae’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblaethau - ac mae’n mynd i newid y gêm.

Iau 18th Tachwedd

Becoming an imperfectionist (and how this will lead to greater success and well-being) workshop by Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
Lucy will talk about her passion for imperfection and how letting go of the all-too-common perfectionist tendencies can create space for more creativity, more success and greater wellbeing.
Dod yn amherffeithydd (a sut y bydd hyn yn arwain at fwy o lwyddiant a llesiant) gweithdy gan Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
Lucy yn siarad am ei hangerdd am amherffeithrwydd a sut y gall gollwng tueddiadau perffeithydd, sy’n llawer rhy gyffredin, greu lle ar gyfer mwy o greadigrwydd, mwy o lwyddiant a mwy o lesiant.

Sad 27th Tachwedd

Cardiff Winter Wonderland: Student Day Trips
7:30am - 9pm
Cardiff
short desc?

Llun 29th Tachwedd

Arts Festival
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth
Recent events have shown us how valuable the arts and entertainment sectors are in our lives. We want to bring people together to celebrate just that, so we are offering you an opportunity to express your creative side by exhibiting your work to the
Gwyl y Celfyddydau
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth

Maw 30th Tachwedd

Gwyl y Celfyddydau
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth

Mer 1st Rhagfyr

Gwyl y Celfyddydau
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth

Iau 2nd Rhagfyr

Gwyl y Celfyddydau
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth
Gweithdy deall syndrom twyllwr (a sut i wthio heibio iddo i ddod o hyd i lwyddiant) gan Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
wthio heibio syndrom twyllwr a chreu mwy o lwyddiant ym mhob agwedd ar eu bywydau
Understanding impostor syndrome (and how to push past it to find success) workshop by Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
Lucy will talk about pushing past imposter syndrome and creating more abundant success in all aspects of your life.

Gwen 3rd Rhagfyr

Gwyl y Celfyddydau
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth

Iau 9th Rhagfyr

Gweithdy 'Technegau Seicoleg Gadarnhaol ar gyfer Cynorthwyo Llesiant a Hunan-dosturi' gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
11am - 11:45am
Zoom
Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich cynorthwyo i gynyddu eich gallu i ymdopi’n gadarnhaol a meithrin gwytnwch.
'Positive Psychology Techniques for Supporting Wellbeing & Self-compassion' Workshop by Paula Dixon and Marjorie Raymond
11am - 11:45am
Zoom
This practical session will support you in increasing your ability to demonstrate positive coping and build resilience.

Iau 16th Rhagfyr

'Defnyddio'ch Gwerthoedd i gynorthwyo Llesiant Cadarnhaol a Gosod Nodau' Gweithdy gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
11am - 11:45am
Zoom
Yn seiliedig ar seicoleg gadarnhaol, mae'r gweithdy ymarferol hwn yn plymio'n ddwfn i sut y gellir defnyddio gwerthoedd personol i gynorthwyo llesiant.
'Using your Values to support Positive Wellbeing & Goal Setting' Workshop by Paula Dixon and Marjorie Raymond
11am - 11:45am
Zoom
Underpinned by positive psychology, this practical workshop takes a deep dive into how personal values may be used to support wellbeing.

Mer 19th Ionawr

Cwn Tywys: Tawelu â Chwn
11am - 3pm
short desc?

Gwen 11th Chwefror

Superteams Menywod
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Women's Superteams
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.

Sad 12th Chwefror

Superteams Menywod
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Women's Superteams
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.

Sul 13th Chwefror

Superteams Menywod
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Women's Superteams
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.

Gwen 18th Chwefror

Men's Superteams
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.
Superteams Dynion
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.

Sad 19th Chwefror

Men's Superteams
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.
Superteams Dynion
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.

Sul 20th Chwefror

Men's Superteams
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.
Superteams Dynion
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.

Llun 7th Mawrth

Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
This Girl Can Week
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
The ‘This Girl Can’ campaign was originally created to show that women should be able to get active or play sport and feel comfortable doing so no matter what ability, shape or size.

Maw 8th Mawrth

Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
This Girl Can Week
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
The ‘This Girl Can’ campaign was originally created to show that women should be able to get active or play sport and feel comfortable doing so no matter what ability, shape or size.

Mer 9th Mawrth

Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
This Girl Can Week
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
The ‘This Girl Can’ campaign was originally created to show that women should be able to get active or play sport and feel comfortable doing so no matter what ability, shape or size.

Iau 10th Mawrth

Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
This Girl Can Week
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
The ‘This Girl Can’ campaign was originally created to show that women should be able to get active or play sport and feel comfortable doing so no matter what ability, shape or size.

Gwen 11th Mawrth

Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
This Girl Can Week
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
The ‘This Girl Can’ campaign was originally created to show that women should be able to get active or play sport and feel comfortable doing so no matter what ability, shape or size.

Sad 12th Mawrth

Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
This Girl Can Week
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
The ‘This Girl Can’ campaign was originally created to show that women should be able to get active or play sport and feel comfortable doing so no matter what ability, shape or size.

Sul 13th Mawrth

Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
This Girl Can Week
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
The ‘This Girl Can’ campaign was originally created to show that women should be able to get active or play sport and feel comfortable doing so no matter what ability, shape or size.

Mer 16th Mawrth

Cwn Tywys: Tawelu â Chwn
11am - 3pm
short desc?
Guide Dogs: Canine Calming
11am - 3pm
short desc?

Sad 26th Mawrth

Varsity
7am - 11pm
Aberystwyth
Cynhelir y Rhyngolgampau eleni Ddydd Sadwrn 26 o Mawrth 2022 mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth. Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor.
Gwyl y Cymdeithasau
8am - 11pm
Aberystwyth
Ail gynnig: ar ôl gorfod canslo digwyddiad 2020 a'i gynnal ar-lein yn 2021, mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor yn hapus i gyhoeddi GWYL y CYMDEITHASAU newydd sbon!
Societies Festival
8am - 11pm
Aberystwyth
Take two: after having to cancel the 2020 event and host the 2021 solely online, Aberystwyth Students' Union along with Bangor Students' Union are happy to announce the brand-new SOCIETIES FESTIVAL!
Varsity
8am - 11pm
Aberystwyth
This year’s Varsity will take place on Saturday 26th March 2022 across various sports venues in Aberystwyth. The tournament sees hundreds of students from over 30 sports teams compete for the Aber vs Bangor Varsity Trophy.

Sad 30th Ebrill

Aber 7's
30th Ebrill 8am - 1st Mai 10pm
Aberystwyth
Held in the lovely seaside town of Aberystwyth; THE biggest Rugby 7s festival in Wales will once again take place on the first bank holiday in May; 30th April - 1st May 2022.
Aber 7's
30th Ebrill 9am - 1st Mai 10pm
Aberystwyth
Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 30 Ebrill a 1 Mai 2022.

Sul 1st Mai

Aber 7's
30th Ebrill 8am - 1st Mai 10pm
Aberystwyth
Held in the lovely seaside town of Aberystwyth; THE biggest Rugby 7s festival in Wales will once again take place on the first bank holiday in May; 30th April - 1st May 2022.
Aber 7's
30th Ebrill 9am - 1st Mai 10pm
Aberystwyth
Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 30 Ebrill a 1 Mai 2022.

Mer 11th Mai

Cwn Tywys: Tawelu â Chwn
11am - 3pm
short desc?
Guide Dogs: Canine Calming
11am - 3pm
short desc?
RSS Feed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576