Aber 7's

Yn anffodus, mae cystadleuaeth Aber7s 2021 wedi'i chanslo o ganlyniad i gyfyngiadau covid-19. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Aber7s 2022. Dilynwch ein gwefannau cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.


Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos
Gwyl Banc Mai, rhwng 30 Ebrill a 1 Mai 2022.

Bydd cofrestru’n dechrau ddydd Gwener 3 Rhagfyr 2021 ar gyfer Adar Cynnar. Pris cofrestru ar gyfer Adar Cynnar fydd £270 y tîm, a daw i ben ar 8 Ionawr 2021. Daw’r pris llawn o £300 y tîm i rym o'r dyddiad hwn, tan y dyddiad cau ar gyfer cofrestru, sef dydd Gwener, 11 Mawrth 2022.

Cysylltwch â Rheolwr Cyfleoedd Myfyrwyr UMAber, Lucie Gwilt am fwy o fanylion.

Bydd 4 haen wahanol o gystadlaethau y cewch gofrestru eich tîm ar eu cyfer: Prif Gystadleuaeth, Canolradd, Sylfaenol a Menywod. 

Uwch-Gynghrair y Dynion: (Dydd Sul 2 Mai YN UNIG) *Gwobr o £2,000!*

Digwyddiad un-dydd ar gyfer timau sydd â’u holl chwaraewyr yn cystadlu’n rheolaidd ar lefel clwb neu’n uwch

Cynghrair Ganolraddol y Dynion: *Gwobr o £500!*

Ar gyfer timau â chwaraewyr sydd â rhywfaint o brofiad blaenorol / cyfredol o chwarae. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 7 chwaraewr â phrofiad o chwarae*

Cynghrair Dechreuwr y Dynion: *Gwobr Gysur Aber7s!*

Timau â chwaraewyr sydd ag ond ychydig o brofiad blaenorol / cyfredol o chwarae, neu ddim o gwbl. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 4 chwaraewr â phrofiad o chwarae*

Menywod: *Gwobr o £500!*

Nid yw Cystadleuaeth y Menywod wedi'i rhannu yn ôl lefelau gallu, gyda'r bwriad i bob tîm chwarae yn yr un gystadleuaeth. Fodd bynnag, os ydym yn cael digon o dimau yn cofrestru i'n galluogi i greu dwy gystadleuaeth (h.y. Canolraddol a Dechreuwr) byddem yn awyddus iawn i wneud hynny.
 

*Profiad chwarae - unrhyw un sydd ar hyn o bryd yn chwarae / sydd yn y gorffennol wedi chwarae rygbi cyswllt llawn ar lefel clwb neu’n uwch

Os cawn wybod eich bod wedi gosod eich tîm yn y gynghrair anghywir yn fwriadol cyn / yn ystod y digwyddiad, caiff eich tîm ei wahardd o'r gystadleuaeth ac ni chewch eich arian yn ôl.

Mae'n braf iawn cael gweithio gyda'r Brifysgol eto eleni i gynnig llety i'n timau. Rydyn ni wedi llwyddo i sicrhau disgownt 7-Bob-Ochr Aber o £24 y pen y noson (rhaid aros o leiaf 2 noson), yn fflatiau’r 'Byncws' sydd wedi cael eu hadnewyddu’n ddiweddar. Gallwch lawrlwytho'r ffurflen archebu yma, neu ganfod mwy o wybodaeth am y Byncws yma.

 

**NEWYDD ar gyfer Aber7s 2022** Byddwn hefyd yn gweithio gyda Chlwb Rygbi Aberystwyth, a fydd yn cynnig cyfle ar gyfer gwersylla i’n timau. Mae’r cyfleusterau hyn 1 filltir o’r Meysydd Chwarae, ac mae yma doiledau a chawodydd dan-do, yn ogystal ag adeilad clwb ar y safle’n gweini bwyd a diodydd. Byddant yn codi £5 y pen am bob noson. Cysylltwch â Brian i archebu lle i’ch tîm.

Dyddiad: 30 Ebrill - 1 Mai 2022

Mynediad: Pris mynediad gwylwyr Aber7s 2022 yw £5 y dydd neu £8 ar gyfer y ddau ddiwrnod.

Parcio:  Codir tâl i barcio unrhyw gerbyd -£3 y dydd neu £5 am ddau ddiwrnod. Bydd angen i chi gael eich tocyn parcio yn y maes parcio gan aelod o staff UMAber (mewn siacedi llachar).  

Bydd y maes parcio ym maes Padarn United FC.

Bydd y maes parcio yn cau yn dilyn y gemau terfynol ar ddydd Sul a ni fydd yn agor ar ddydd Llun.

Bwyd a Diod: Mae ganddo ni ddigon o ddewis bwyd a diod ar safle #Aber7s eleni; Van byrgyrs a sglodion, Indian Cuisine, Hog Roast, Hufen Ia, van coffi a bar y brifysgol.

Does dim rhaid i chi adael y cae!

Canlyniadau: Mae modd dilyn y canlyniadau byw trwy gydol y penwythnos ar www.aber7s.co.uk

Yn codi arian er budd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576

Heb gymorth y gymuned leol, ni fyddai modd cynnal y twrnamaint ac ni fyddai mor boblogaidd ag ydyw heddiw.

Diolch yn fawr i’n noddwyr eleni; rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda nhw;

Dogfennau pwysig:

Cystadlaethau | Gemau dydd Sadwrn | Gemau dydd Sul | Strwythur Knockouts dydd Sul

Map o'r lleoliad | Rheolau

Mynediad: Caiff pob chwaraewr cofrestredig fynediad am ddim felly sicrhewch eich bod chi'n cyrraedd mewn da bryd cyn y gêm gyntaf! Cofiwch, bydd y tîm diogelwch yn sicrhau nad oes gennych alcohol. Os byddant yn dod o hyd i alcohol, caiff ei gymryd oddi wrthych.

Cofrestru'ch Tîm: O 9:00am ymlaen fore Sadwrn ym Mhabell y Swyddogion ym Mlaendolau. (Capteiniaid yn unig os gwelwch yn dda).

Gemau: Bydd y gemau cyntaf yn dechrau'n BRYDLON am 9.40am ar y ddau ddiwrnod. Ni chaiff unrhyw dîm sy'n hwyr / sy'n methu â mynychu gêm chwarae rhan bellach yn gystadleuaeth.

Gorchuddion dannedd: Bydd stondin fechan ar wahân yn gwerthu gorchuddion dannedd hefyd.

Cyflwyniad: Bydd Cyflwyniad y Gwobrau'n digwydd ar y safle, yn dilyn rownd derfynol y Prif Gwpan am tua 5:30pm ddydd Sul.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576