Aber 7's

Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 2 a 3 Mai 2020.


Cystadleuaeth y dynion:

Bydd 3 haen wahanol o gystadlaethau y cewch gofrestru eich tîm ar eu cyfer: Prif GystadleuaethCanolradd a Sylfaenol. Bydd angen i chi benderfynu pa gynghrair sydd orau i'ch tîm ar sail yr wybodaeth ganlynol:

  • Prif: Timau â chwaraewyr sy'n cystadlu ar lefel clwb neu uwch. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon o leiaf 8 chwaraewr â phrofiad o chwarae.*
  • Canolradd: Timau â chwaraewyr sydd â rhywfaint o brofiad blaenorol / presennol o chwarae. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 8 chwaraewr â phrofiad o chwarae.
  • Sylfaenol: Timau â chwaraewyr sydd ag ychydig o brofiad blaenorol / presennol o chwarae neu ddim o gwbl. Bydd gan dimau yn y gynghrair hon ddim mwy na 4 chwaraewr â phrofiad o chwarae.

 *Profiad chwarae-Mae unrhyw un sydd ar hyn o bryd yn chwarae/yn y gorffennol wedi chwarae rygbi llawn cyswllt ar lefel clwb neu uwch

Os cawn wybod eich bod wedi gosod eich tîm yn y gynghrair anghywir yn fwriadol cyn / yn ystod y digwyddiad, caiff eich tîm ei wahardd o'r gystadleuaeth ac ni chewch eich ad-dalu.

Bydd yr holl dimau buddugol yn ennill gwobr ariannol; bydd y ffigyrau'n dibynnu ar safon y gynghrair a ddewiswch. (Er enghraifft, bydd enillwyr y Brif Gystadleuaeth yn ennill y swm mwyaf).


Llety

Mae'n braf iawn cael gweithio gyda'r Brifysgol eleni i gynnig â llety i'n timau. Rydyn ni wedi llwyddo i sicrhau disgownt 7 Bob Ochr Aber, £24 y pen y nos (rhaid aros o leiaf 2 noson), yn eu fflatiau yn y 'BunkHouse' sydd newydd eu hadnewyddu.


Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad: 2 - 3 Mai 2020

Mynediad: Pris mynediad gwylwyr Aber7s 2019 yw £5 y dydd neu £8 ar gyfer y ddau ddiwrnod.

Parcio:  Codir tâl i barcio unrhyw gerbyd -£3 y dydd neu £5 am ddau ddiwrnod. Bydd angen i chi gael eich tocyn parcio yn y maes parcio gan aelod o staff UMAber (mewn siacedi llachar).  

Bydd y maes parcio ym maes Padarn United FC.

Bydd y maes parcio yn cau yn dilyn y gemau terfynol ar ddydd Sul a ni fydd yn agor ar ddydd Llun.

Bwyd a Diod: Mae ganddo ni ddigon o ddewis bwyd a diod ar safle #Aber7s eleni; Van byrgyrs a sglodion, Indian Cuisine, Hog Roast, Hufen Ia, van coffi a bar y brifysgol.

Does dim rhaid i chi adael y cae!

Canlyniadau: Mae modd dilyn y canlyniadau byw trwy gydol y penwythnos ar www.aber7s.co.uk

Yn codi arian er budd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576


Cefnogwyr y Digwyddiad

Heb gymorth y gymuned leol, ni fyddai modd cynnal y twrnamaint ac ni fyddai mor boblogaidd ag ydyw heddiw.

Diolch yn fawr i’n noddwyr eleni; rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda nhw;


Manylion ir Capteiniaid

Dogfennau pwysig:

Cystadlaethau | Gemau dydd Sadwrn | Gemau dydd Sul | Strwythur Knockouts dydd Sul

Map o'r lleoliad

Rheolau

Mynediad: Caiff pob chwaraewr cofrestredig fynediad am ddim felly sicrhewch eich bod chi'n cyrraedd mewn da bryd cyn y gêm gyntaf! Cofiwch, bydd y tîm diogelwch yn sicrhau nad oes gennych alcohol. Os byddant yn dod o hyd i alcohol, caiff ei gymryd oddi wrthych.

Cofrestru'ch Tîm: O 9:00am ymlaen fore Sadwrn ym Mhabell y Swyddogion ym Mlaendolau. (Capteiniaid yn unig os gwelwch yn dda).

Gemau: Bydd y gemau cyntaf yn dechrau'n BRYDLON am 9.40am ar y ddau ddiwrnod. Ni chaiff unrhyw dîm sy'n hwyr / sy'n methu â mynychu gêm chwarae rhan bellach yn gystadleuaeth.

Gorchuddion dannedd: Bydd stondin fechan ar wahân yn gwerthu gorchuddion dannedd hefyd.

Cyflwyniad: Bydd Cyflwyniad y Gwobrau'n digwydd ar y safle, yn dilyn rownd derfynol y Prif Gwpan am tua 5:30pm ddydd Sul.