Cynrychiolwyr Academaidd

Beth yw Cynrychiolwyr Academaidd?

Mae Cynrychiolwyr Academaidd yn fyfyrwyr sy'n casglu adborth ac yn siarad ar ran myfyrwyr eraill i helpu i wneud eich addysg a’ch profiadau yn y Brifysgol y gorau y gall fod!

Etholir Cynrychiolwyr Academaidd i'w rôl gan fyfyrwyr ar eu cwrs, neu yn eu hadran. Mae hyn yn golygu eu bod wedi cael eu dewis fel y person gorau i arwain ar leisio adborth myfyrwyr i staff yn eu hadran, y Brifysgol neu Undeb y Myfyrwyr.

Y brif ffordd y mae Cynrychiolwyr Academaidd yn lleisio adborth myfyrwyr yw drwy fynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr (PYSM) yn eu hadrannau; cynhelir y rhain 3 gwaith y flwyddyn. Ond gallant hefyd weithio gyda'u Cynrychiolydd Cyfadran a Swyddog Materion Academaidd yr UM i godi adborth.


Pwy yw fy Nghynrychiolydd Academaidd?

Mae sawl ffordd o ganfod pwy ydyn nhw, ac i gysylltu â’ch Cynrychiolydd Academaidd;

 - BwrddDu
- Cofnod Myfyrwyr
- Dod o hyd i'm Cynrychiolydd

Dylech fod yn ymwybodol y gall gymryd ychydig wythnosau i fanylion gael eu casglu a'u huwchlwytho ar ôl cynnal etholiadau.

Os na allwch chi ddod o hyd i fanylion eich Cynrychiolydd Academaidd, yna cysylltwch â'r Cydlynydd Cynrychiolwyr Academaidd (Amy) drwy e-bostio alg51@aber.ac.uk a fydd yn gallu darparu eu manylion cyswllt i chi.

Pryd dylwn i gysylltu Cynrychiolydd Academaidd?

Os oes gennych chi unrhyw adborth cadarnhaol neu negyddol am eich cwrs, gan gynnwys pethau fel aseiniadau, yr addysgu, cyfleusterau, arholiadau ac amserlennu a.y.b. yna gallwch gysylltu â'ch Cynrychiolydd Academaidd.

Bydd eich Cynrychiolydd Academaidd yn cofnodi'ch adborth yn ddienw ac yn codi’r mater gyda'r aelod staff mwyaf priodol neu'n adrodd yn ôl yn eu PYSM nesaf. Os nad yw eich adborth yn ymwneud â'ch astudiaethau academaidd, yna gall eich cynrychiolydd helpu i'ch cyfeirio at rywun a all helpu yn eich adran, Cymorth i Fyfyrwyr neu Undeb y Myfyrwyr.

Pam dylwn i fod yn Gynrychiolydd Academaidd?

Credwn fod llais myfyrwyr yn hollbwysig, ac rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod barn, anghenion a phryderon myfyrwyr yn llywio eich Adran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr. Drwy gasglu a lleisio adborth myfyrwyr, a mynychu cyfarfodydd, byddwch yn:

- Gwneud ffrindiau newydd a meithrin perthynas gadarnhaol â staff

- Datblygu sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu

- Bod â rôl y tu allan i'ch astudiaethau academaidd sy'n edrych yn wych ar eich CV

- Ennill cydnabyddiaeth am wirfoddoli drwy Wobr Aber

- Helpu i wneud newidiadau sydd o fudd i addysg a phrofiad eich cyd-fyfyrwyr a myfyrwyr y dyfodol


Sut mae modd i mi fod yn Gynrychiolydd Academaidd?

Mae cynrychiolwyr academaidd yn cael eu hethol i'w rôl, a chynhelir etholiadau ddwywaith y flwyddyn. Rhwng mis Mawrth a mis Ebrill rydym yn ethol Cynrychiolwyr Academaidd sy'n dychwelyd y flwyddyn academaidd ganlynol, ac o fis Medi i fis Hydref rydym yn ethol dechreuwyr newydd ac unrhyw swyddi na chawsant eu llenwi yn gynharach yn y flwyddyn.

Mae cynnig eich hun ar gyfer rôl yn hawdd iawn! Y cyfan sy'n angen i chi ei wneud yw llenwi ein ffurflen fer ar-lein sydd ar gael yn ystod y cyfnod sefyll. Bydd y rolau sy'n agored yn eich adran yn cael eu gwneud yn glir ar y ffurflen sefyll.

Yn dilyn y cyfnod sefyll, cynhelir wythnos o bleidleisio sydd i gyd yn digwydd drwy broses gyflym ar-lein drwy ApAber neu ddolen e-bost. Wrth gwrs, ar ddiwedd y pleidleisio, bydd staff a myfyrwyr yn eich adran yn cael gwybod beth yw’r canlyniadau!

Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?

Estynnir gwahoddiad i bob Cynrychiolydd Academaidd fynychu sesiwn hyfforddi gynted y byddant wedi cael eu hethol i'r rôl. Nid yw'r hyfforddiant yn para mwy na 2 awr, ac mae wedi'i deilwra ar gyfer cynrychiolwyr, gan ddibynnu a ydyn nhw'n ddechreuwr neu'n ddychwelyd i’r rôl. 

Yn ogystal â hyfforddiant, bydd pawb yn derbyn cylchlythyr o leiaf unwaith y mis gyda'r wybodaeth ddiweddaraf a chyfleoedd sy'n berthnasol i'r rôl – bydd hyn yn cynnwys y cyfle i fynychu cynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn cwrdd â chynrychiolwyr o sefydliadau eraill.

Mae'r Swyddog Materion Academaidd a'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd hefyd wrth law gydol y flwyddyn i drefnu cyfarfodydd rheolaidd, cyfleoedd ychwanegol am hyfforddiant ac i ddarparu cymorth parhaus os bydd ei angen.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576