Swyddogion Cyfadran

Beth yw Swyddogion Cyfadrannau?

Swddogion Cyfadrannau yw myfyrwyr sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr o fewn eu Cyfadrannau i ddarparu adborth ar farn y rheiny maen nhw'n eu cynrychioli i'w Gyfadran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Maen nhw'n gweithio gyda'r Swyddog Materion Academaidd i gynrychioli myfyrwyr drwy eistedd gyda nhw ar wahanol bwyllgorau a mynychu'r Parth Academaidd. Maen nhw'n cwrdd yn rheolaidd â Chynrychiolwyr Academaidd a rheolaeth ei Gyfadran er mwyn cyflwyno adborth gan fyfyrwyr ac ymateb iddo.

Mae'r Swyddogion Cyfadran cyfredol wedi'u rhestru isod.

Cyfadran

Enw

E-bost

Cyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol (IS)

Gwag  

Cyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol (Ôl)

Gwag

 

Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd (IS)

Aleksandra Spasova

ats14@aber.ac.uk

Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd (Ôl)

Ellen Hjort  elh59@aber.ac.uk

Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (IS)

Martina Mcvlor 
Zoe Hayne

mom160@aber.ac.uk
zoh5@aber.ac.uk

Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol (Ôl)

Gwag  

Pam dylwn i mi fod yn Swyddogion Cyfadran?
Credwn fod llais myfyrwyr yn bwysig, ac rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod barn, anghenion a phryderon myfyrwyr yn llywio eich Adran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.  Drwy fod yn Swyddogion Cyfadran, byddwch wedi cael eich ethol gan gyd-fyfyrwyr, ac felly pwy well i gynrychioli eu barn?

 

Byddwch yn datblygu'r sgiliau sydd gennych ac yn meithrin rhai newydd, yn ogystal â gwella eich cyflogadwyedd ac yn ymuno â rhwydwaith o fyfyrwyr sydd o'r un anian â chi, sef pobl sy'n ymwneud ag Undeb y Myfyrwyr.

 

Ynghyd â derbyn tystysgrif a chael eich rôl wedi'bydd gennych y cyfle i gael eich enwebu ar gyfer gwobr yn ein gwobrau diwedd y flwyddyn.
Sut mae modd i mi fod yn Swyddogion Cyfadran?
Cynhelir etholiadau yn Chwefror a Mawrth bob blwyddyn ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf; cynhelir y rhain yr un adeg â'r etholiadau ar gyfer ein Gwirfoddolwyr a'n Swyddogion Llawn-amser.

 

Os oes swyddi gwag, cynhelir is-etholiad tua dechrau'r flwyddyn academaidd newydd (Hydref neu Dachwedd fel arfer) i lenwi'r rhain. Os ydych chi am gael mwy o wybodaeth neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio, e-bostiwch Amy -alg51@aber.ac.uk

 

 

Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?
Estynnir gwahoddiad i bob Swyddogion Cyfadran fynychu hyfforddiant ynghyd â Swyddogion Gwirfoddol eraill cyn dechrau'r tymor cyntaf ym mis Medi. Gofynnir i'r rheiny sy'n methu mynychu'r hyfforddiant hwn, neu os ydyn nhw wedi cael eu hethol yn ddiweddarach, i fynychu sesiwn a drefnir yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

 

Yn ogystal â hyfforddiant, byddwch yn derbyn cymorth gan y Swyddog Materion Academaidd a'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd; byddwch yn cwrdd â nhw'n fisol yn ystod y tymor i drafod adborth, gwrando ar unrhyw bryderon a darparu cymorth pan fyddwch ei angen.

 

Yn yr un modd â Chynrychiolwyr Academaidd, mae'n bosib y cewch chi gyfle i fynychu cynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol i gwrdd â chynrychiolwyr o gyfadrannau eraill.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576