Dechrau Clwb Newydd

Oes gennych chi ddiddordeb nad ydych chi'n teimlo sy'n cael ei ddarparu ar hyn o bryd?

Neu mabwysiadwch un o'n clybiau gwag i lawr isod...

Gyda chefnogaeth bob cam o'r ffordd, rydym wastad yn awyddus i glybiau newydd ymuno â Thîm Cymuned Aber.
I ddechrau edrychwch ar y fideo a'r wybodaeth isod...

Manteision Dechrau Clwb gyda Undeb y Myfyrwyr

 

Mae bod yn glybiau SU Aber yn golygu y gallwch wneud y gorau o'r buddion canlynol:

 • Slot blynyddol yn y SU Fresher’s Fair
 • Tudalen we customisable ar www.umaber.co.uk a chyfeiriad e-bost unigol @aber.ac.uk i gyfathrebu'n uniongyrchol â chorff y myfyrwyr
 • Swyddog sabothol llawn amser a chymorth staff
 • Cymorth ariannol i'r grwp e.e. grantiau tymhorol, gwobrau yn tynnu, cystadlaethau cenedlaethol ac ati.
 • Arian tuag at gyfleoedd datblygu hyfforddiant i unigolion clybiau, drwy'r Gronfa Addysg Hyfforddwyr e.e. cymwysterau hyfforddi, cynadleddau ac ati.
 • Mynediad i gyhoeddusrwydd campws gyfan i'ch clwb’s gweithgareddau
 • Cyngor a chymorth gyda threfnu digwyddiadau, pa gwmnïau i'w defnyddio, ac ati.
 • Cydnabyddiaeth a gwobr i wirfoddolwyr drwy Wobr Aber
 • Cyfleoedd hyfforddi achrededig a chyllid tuag at rai allanol, e.e. cymorth cyntaf
 • Mynediad i gyfleusterau'r Undeb a llogi bysiau mini
 • Ymhlith llawer o berlau eraill!

 

Proses o Ddechrau Clwb

 

Cam 1

Llenwi'r “Clwb/Cymdeithas Newydd” ffurflen ar y Hwb Adnoddau Tîm Aber. Mae'r ffurflen yn gofyn i chi egluro beth fydd pwrpas eich clwb, yn cynnwys o leiaf 10 o unigolion fydd â diddordeb mewn ymuno â'ch clwb, a rhestru o leiaf y tri aelod pwyllgor craidd (Llywydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd). Os hoffai eich clwb gymryd rhan yn BUCS, yna bydd angen Capten BUCS ar y pwyllgor hefyd.

Yna bydd y Tîm Cyfleoedd yn adolygu eich cais. Byddwn yn gwirio'r addasrwydd i'ch clwb sicrhau:

 • Nid yw'n efelychu clwb presennol
 • Nid yw'n cynnig unrhyw risg i enw da i'r Undeb, a'r gymuned ehangach
 • Ei phrif nodau yw er budd myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Ar ôl i ni adolygu, byddwn yn cysylltu â chi gyda'r canlyniad o fewn pythefnos.

 

Cam 2

Ar ôl cael eich cymeradwyo, byddwn yn gweithio gyda chi i greu eich dogfennau craidd:

 • Cyfansoddiad
 • Cod ymddygiad
 • Asesu risg
 • Rhestr Offer

Ar yr un pryd, byddwn yn creu eich asedau clwb/cymdeithas:

 • Tudalen we
 • Clwb/cymdeithas E-bost
 • Cyfrif Cyllid
 • Timau Microsoft

 

Cam 3

Cwblhewch Hyfforddiant y Pwyllgor. Dyma eich hyfforddi a darparu popeth sydd angen i chi ei wybod am redeg clwb a defnyddio asedau eich clwb.

 

Cam 4

Ar ôl i chi gwblhau'r hyfforddiant rydych chi ar fin mynd!

Gallwch ddechrau erbyn:

 • Hysbysebu pwy ydych chi a dechrau denu aelodau
 • Archebu cyfleusterau Undeb/Uni
 • Ymgeisio am grant cychwynnol
 • Estyn allan am nawdd

Am unrhyw beth sy'n gysylltiedig â rhedeg grwp myfyrwyr, edrychwch ar y Hwb Adnoddau Tîm Aber neu cysylltwch â'ch cydlynydd perthnasol!

 

Mabwysiadu Clwb

 

Clybiau'n mynd a dod; dyma'ch cyfle chi i fabwysiadu un o'n clybiau gwag a dod â bywyd newydd iddo!

Os ydych chi'â diddordeb mewn mabwysiadu un o'r clybiau hyn, cysylltwch â'ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr (suopportunities@aber.ac.uk) neu ymweld â ni yn y Swyddfa Gyfleoedd

 • Hoci Tanddwr
 • Tenis Bwrdd
 • Aber Karv
 • Korfball
 • Dodgeball
 • Gymnasteg
 • Saethu Colomennod Clai
 • Aikidoy

 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr (suopportunities@aber.ac.uk) neu ymweld â ni yn y Swyddfa Gyfleoedd.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576