Etholiadau Clwb a Chymdeithas

Bydd etholiadau ar gyfer pwyllgorau’r Clybiau Chwaraeon a’r Cymdeithasau’n cael eu gweinyddu gan yr UM eleni.

Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth. Byddwch yn cael cyfleoedd i nid yn unig ddatblygu eich sgiliau a'ch profiadau eich hun, ond hefyd sgiliau eich cyd-fyfyrwyr; y nod yw gwneud eich profiad myfyriwr yn un bythgofiadwy!
 

Sefyll

Pleidleisio

Mae’r cyfnod sefyll yn agor ar y dudalen hon rhwng 10am dydd Llun 15fed Mawrth a 10am ddydd Llun 19eg Ebrill 2021

Bydd y pleidleisio'n dechrau am 10am ddydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm ddydd Gwener 30ain Ebrill

 

Er mwyn sefyll a phleidleisio, bydd angen i bawb fod ag aelodaeth o’u clwb neu gymdeithas, a bydd angen iddynt hefyd fod yn fyfyriwr cyfredol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyddiad cau i gael aelodaeth: 10am dydd Llun 19eg Ebrill

 

Sut mae sefyll yn gweithio:

 

 • Bydd y cyfnod sefyll yn mynd yn fyw ar y dudalen hon o 10am dydd Llun 15fed Mawrth tan 10am dydd Llun 19eg Ebrill 2021
 • Bydd y ffurflen yn gofyn i chi am:
  • Eich manylion
  • Pa glwb/cymdeithas rydych chi'n sefyll ar eu cyfer
  • Y rôl rydych yn dymuno sefyll ar ei chyfer
  • Yna rhywfaint o gyhoeddusrwydd (a elwir yn faniffesto yn aml) ynghylch pam y dylai unigolion bleidleisio drosoch chi ar gyfer y rôl honno
 • Gallwch sefyll ar gyfer cynifer o rolau ar draws cymaint o grwpiau myfyrwyr ag y dymunwch
  • Os ydych chi'n sefyll am sawl rôl mewn grwp, byddwn yn cysylltu â chi i ganfod pa rôl fyddai orau gennych chi, rhag ofn y byddwch chi'n ennill sawl rôl
  • Sylwch na all unigolyn ddal sawl rôl graidd ar bwyllgor unrhyw un grwp myfyrwyr

 

Sut mae pleidleisio’n gweithio:

 

 • Byddwn yn defnyddio meddalwedd o'r enw MiVoice. Bydd hon yn defnyddio'r rolau sydd ar gael, a ddarparwyd gan glybiau/cymdeithasau, ynghyd â’r manylion a gyflwynwyd gan unigolion sy'n sefyll [Cyfnod sefyll: 10am dydd Llun 15fed Mawrth - dydd Llun 19eg Ebrill]
 • Ar y diwrnod mae'r pleidleisio'n agor [10am ddydd Llun 26ain Ebrill] bydd aelodau cymwys yn derbyn e-bost sy’n cynnwys dolen bleidleisio unigryw wedi’i chreu gan MiVoice; bydd hyn yn caniatáu i chi fwrw'ch pleidlais dros ymgeiswyr ar gyfer y pwyllgor. Byddwch yn gallu gosod yr unigolion yn ôl y drefn sydd orau gennych chi, yn ogystal â RON (Ail-Agor Enwebiadau) [Dyddiad cau pleidleisio: 3pm ddydd Gwener 30ain Ebrill]
 • Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn aelod cyn sefyll; fel arall nid ydych yn gymwys i sefyll. Yn yr un modd, bydd angen i chi hefyd gael aelodaeth wythnos cyn i'r pleidleisio gychwyn, gan mai dim ond aelodau fydd yn derbyn dolen bleidleisio.
  • Dyddiad cau ar gyfer aelodaeth: Dydd Llun 19eg Ebrill 10am

 

 

 

Proffiliau Rolau Pwyllgor 

   
   

 

Cwestiwn ac Ateb ar gyfer y Pwyllgor

   
   
   
   

 

Trosglwyddo’r Awenau

Trosglwyddo ar gyfer Pwyllgorau (a Chyfarfodydd Datblygu i hwyluso Trosglwyddo): Dydd Sadwrn 1af Mai tan ddydd Llun 31ain Mai

Gwybodaeth ar gyfer Trosglwyddo:

 

Bydd y pwyllgorau presennol yn trefnu trosglwyddo’r awenau i’r pwyllgorau newydd o ddydd Sadwrn 1af Mai tan ddydd Llun 31ain Mai 2021. Yn ystod y cyfnod hwn, dylai'r pwyllgor presennol gwrdd â'r pwyllgor newydd i fynd dros y rolau, disgwyliadau, a.y.b. Bydd y Tîm Cyfleoedd yn cynnig Cyfarfodydd Datblygu i hwyluso Trosglwyddo yn ystod mis Mai (gyda'r pwyllgor sy'n gadael a’r un sydd ar fin cychwyn) i ddarparu cymorth pellach.

Bydd angen i Lywydd eleni lenwi'r 'Ffurflen Pwyllgor sydd ar Ddechrau ac Adborth' lle bydd gofyn iddynt roi'r manylion i ni ynghylch y pwyllgor newydd a rhoi adborth i ni o'r flwyddyn a aeth heibio. Mae’n orfodol cwblhau’r ffurflen hon fel rhan o ail-ymaelodaeth eich clwb/cymdeithas ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, a rhaid ei chwblhau erbyn 10am ddydd Llun 24ain Mai 2021 fan bellaf.

Bydd pob Llywydd a Thrysorydd cyfredol yn derbyn balans / dadansoddiad o’u cyfrifon trwy e-bost gan y Tîm Cyllid ym mis Mai, a rhaid iddynt gymeradwyo’r balans (neu ei gwestiynu os oes angen) cyn iddynt gwblhau eu cyfnod fel aelod pwyllgor, erbyn dydd Llun 31ain Mai fan bellaf.

Bydd aelodau pwyllgor 2021/22 yn cymryd yr awenau yn swyddogol ddydd Mawrth 1af Mehefin 2021

 

 

Dyddiadau i’w Cofio

 • Sefyll: 10am dydd Llun 15fed Mawrth tan 10am dydd Llun 19eg Ebrill
 • Dyddiad cau i gael aelodaeth: 10am dydd Llun 19eg Ebrill
 • Wythnos y Pleidleisio: 10am dydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm dydd Gwener 30ain Ebrill
 • Trosglwyddo ar gyfer Pwyllgorau (a Chyfarfodydd Datblygu i hwyluso Trosglwyddo): Dydd Sadwrn 1af Mai tan ddydd Llun 31ain Mai
 • Llenwi’r ffurflen 'Manylion y Pwyllgor sydd ar Ddechrau ac Adborth' trwy Wufoo: 10am dydd Llun 24ain Mai
 • Cymeradwyo Balans Cyfrif y Clwb / Cymdeithas: Dydd Llun 31ain Mai
 • Rolau Pwyllgor 2021/22 yn Cychwyn: Dydd Mawrth 1af Mehefin

 

Ffurflen Sefyll

Yn agor: 10am dydd Llun 15fed Mawrth l Yn cau: 10am dydd Llun 19eg Ebrill

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576