Etholiadau Clwb a Chymdeithas

Bydd etholiadau ar gyfer pwyllgorau’r Clybiau Chwaraeon a’r Cymdeithasau’n cael eu gweinyddu gan yr UM eleni.

Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth. Byddwch yn cael cyfleoedd i nid yn unig ddatblygu eich sgiliau a'ch profiadau eich hun, ond hefyd sgiliau eich cyd-fyfyrwyr; y nod yw gwneud eich profiad myfyriwr yn un bythgofiadwy!
 

Sefyll

Pleidleisio

09:00 21/03/2022 09:00 01/04/2022

12:00 09/05/2022 - 12:00 13/05/2022

 

Er mwyn sefyll a phleidleisio, bydd angen i bawb fod ag aelodaeth o’u clwb neu gymdeithas, a bydd angen iddynt hefyd fod yn fyfyriwr cyfredol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyddiad cau i gael aelodaeth: 9am Dydd Gwener 1af Ebrill

 

Sut mae sefyll yn gweithio:

 

 • Bydd y cyfnod sefyll yn mynd yn fyw ar y dudalen hon o 9am Dydd Llun 21 Mawrth tan 9am Dydd Gwener 1af Ebrill
 • Bydd y ffurflen yn gofyn i chi am:
  • Eich manylion
  • Pa glwb/cymdeithas rydych chi'n sefyll ar eu cyfer
  • Y rôl rydych yn dymuno sefyll ar ei chyfer
  • Yna rhywfaint o gyhoeddusrwydd (a elwir yn faniffesto yn aml) ynghylch pam y dylai unigolion bleidleisio drosoch chi ar gyfer y rôl honno
 • Gallwch sefyll ar gyfer cynifer o rolau ar draws cymaint o grwpiau myfyrwyr ag y dymunwch
  • Os ydych chi'n sefyll am sawl rôl mewn grwp, byddwn yn cysylltu â chi i ganfod pa rôl fyddai orau gennych chi, rhag ofn y byddwch chi'n ennill sawl rôl
  • Sylwch na all unigolyn ddal sawl rôl graidd ar bwyllgor unrhyw un grwp myfyrwyr

 

Sut mae pleidleisio’n gweithio:

 

 • Byddwn yn defnyddio meddalwedd o'r enw MiVoice. Bydd hon yn defnyddio'r rolau sydd ar gael, a ddarparwyd gan glybiau/cymdeithasau, ynghyd â’r manylion a gyflwynwyd gan unigolion sy'n sefyll [Cyfnod sefyll: 9am dydd Llun 21 Mawrth tan 9am dydd Gwener 1 Ebrill]
 • Ar y diwrnod mae'r pleidleisio'n agor [12pm Dydd Llun 9 Mai] bydd aelodau cymwys yn derbyn e-bost sy’n cynnwys dolen bleidleisio unigryw wedi’i chreu gan MiVoice; bydd hyn yn caniatáu i chi fwrw'ch pleidlais dros ymgeiswyr ar gyfer y pwyllgor. Byddwch yn gallu gosod yr unigolion yn ôl y drefn sydd orau gennych chi, yn ogystal â RON (Ail-Agor Enwebiadau) [Dyddiad cau pleidleisio: 12pm Dydd Gwener 13eg Mai]
 • Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn aelod cyn sefyll; fel arall nid ydych yn gymwys i sefyll. Yn yr un modd, bydd angen i chi hefyd gael aelodaeth wythnos cyn i'r pleidleisio gychwyn, gan mai dim ond aelodau fydd yn derbyn dolen bleidleisio.
  • Dyddiad cau ar gyfer aelodaeth: Dydd Gwener 1 Ebrill 9am

 

 

 

Proffiliau Rolau Pwyllgor 

   
   

 

Cwestiwn ac Ateb ar gyfer y Pwyllgor

   
   
   
   

 

Trosglwyddo’r Awenau

Trosglwyddo ar gyfer Pwyllgorau (a Chyfarfodydd Datblygu i hwyluso Trosglwyddo): Dydd Sadwrn 1 Mai tan ddydd Llun 31 Mai

Gwybodaeth ar gyfer Trosglwyddo:

 

Bydd y pwyllgorau presennol yn trefnu trosglwyddo’r awenau i’r pwyllgorau newydd o Dydd Sadwrn 14 Mai tan ddydd Mawrth 31 Mai. Yn ystod y cyfnod hwn, dylai'r pwyllgor presennol gwrdd â'r pwyllgor newydd i fynd dros y rolau, disgwyliadau, a.y.b. Bydd y Tîm Cyfleoedd yn cynnig Cyfarfodydd Datblygu i hwyluso Trosglwyddo yn ystod mis Mai (gyda'r pwyllgor sy'n gadael a’r un sydd ar fin cychwyn) i ddarparu cymorth pellach.

Bydd angen i Lywydd eleni lenwi'r 'Ffurflen Pwyllgor sydd ar Ddechrau ac Adborth' lle bydd gofyn iddynt roi'r manylion i ni ynghylch y pwyllgor newydd a rhoi adborth i ni o'r flwyddyn a aeth heibio. Mae’n orfodol cwblhau’r ffurflen hon fel rhan o ail-ymaelodaeth eich clwb/cymdeithas ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, a rhaid ei chwblhau erbyn 10yb dydd Llun 23ain o Fai.

Bydd pob Llywydd a Thrysorydd cyfredol yn derbyn balans / dadansoddiad o’u cyfrifon trwy e-bost gan y Tîm Cyllid ym mis Mai, a rhaid iddynt gymeradwyo’r balans (neu ei gwestiynu os oes angen) cyn iddynt gwblhau eu cyfnod fel aelod pwyllgor, erbyn Dydd Gwener Dydd Llun Mai 31ain fan bellaf.

Bydd aelodau pwyllgor 2021/22 yn cymryd yr awenau yn swyddogol Dydd Mercher Mehefin 1af

 

 

Dyddiadau i’w Cofio

 • Sefyll: 9am dydd Llun 21 Mawrth tan 9am dydd Gwener 1 Ebrill
 • Dyddiad cau i gael aelodaeth: 9am Dydd Gwener 1af Ebrill
 • Wythnos y Pleidleisio: 12pm Monday 9th May to 12pm Friday 13th May 
 • Trosglwyddo ar gyfer Pwyllgorau (a Chyfarfodydd Datblygu i hwyluso Trosglwyddo): Saturday 14th May to Tuesday 31st May 
 • Llenwi’r ffurflen 'Manylion y Pwyllgor sydd ar Ddechrau ac Adborth' trwy Wufoo: 10yb dydd Llun 23ain o Fai
 • Cymeradwyo Balans Cyfrif y Clwb / Cymdeithas: Dydd Mawrth Mai 31ain
 • Rolau Pwyllgor 2021/22 yn Cychwyn: Dydd Mercher Mehefin 1af

 

Ffurflen Sefyll

Yn agor: 9am dydd Llun 21 Mawrth l Yn cau: 9am dydd Gwener 1 Ebrill

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576