Hwylio

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

Welcome to Aberystwyth’s only sailing club! Aberystwyth University Sailing Club welcomes sailors and non-sailors of all abilities.
 

 

Welcome to Aberystwyth’s only sailing club! Croeso i’r unig glwb hwylio yn Aberystwyth!

 

 

Aberystwyth University Sailing Club welcomes sailors and non-sailors of all abilities. From weekly socials to beach bonfires, national team racing to calm day sails, there’s something for all abilities and tastes!

 

On the water

Membership grants you access to our fleet of Fireflies and Laser 2s during our sailing sessions which run from the boathouse as often as the weather permits. Wetsuits and buoyancy aids are also available to borrow. Sailing sessions will vary from relaxed to race training and are perfect for all abilities. The view from the water also gives you a unique perspective of Aberystwyth, one which few other clubs can offer.

This year we will be competing in events such as the Swansea Spartan and Welsh Dragon as well as Varsity against Bangor Uni. These are great introductions to team racing and are important events in the social calendar, giving you the chance to meet other sailors from universities across the nation.

 

Onshore

Our socials run every Wednesday – weekly announcements will be on our social media. Socials tend to begin at 20:30 and work their way through town, so they are also helpful in getting to know your way round Aberystwyth. We host both themed and non-themed socials, as well as drinking and sober socials.

Theory Thursdays are hosted at the boathouse. These sessions give you the opportunity to learn all things sailing, as well as to meet us and each other in a more relaxed setting.

 

Trips and Competitions

We are reinstating our bi-annual trip to the beautiful Bala in Snowdonia National Park for the first time since the pandemic! This weekend trip boasts camping next to and sailing on the biggest lake in Wales, and evenings filled with pub trips and cosy barbeques. It’s a perfect time to brush up on your sailing skills and get to know everyone well. Keep an eye on our social media for where and when to sign up. We are also aiming to run more yacht sailing trips like our one in June 2021 – check it out here!

Aside from trips, we compete against other university sailing clubs in events across the nation such as Swansea Spartan and the Welsh Dragon. We also compete annually in Varsity against our rivals, Bangor University – another key date of the social calendar.

 

Sustainability

As a club, sustainability is central to the way AUSC operates. This year we are participating in the Green Blue University Sailing Challenge, a competition amongst university sailing clubs which encourages us to continue our actions in minimising the environmental impact of our sport as well as in our everyday lives. Check out the below for more information on sustainability in sailing:

thegreenblue.org, cleanseas.org, rya.org.

Facebook: @TheGreenBlue @BUSASailing

Instagram: @the_green_blue @busamedia

#GreenBlueUniChallenge

 

Inclusivity Policy

AUSC are dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, socioeconomic status and marital status.

 

CONTACT US!

If you have any questions at all, please don’t hesitate to get in touch! We understand how daunting it can be to join a club or society, but you’ll become part of the team in no time! :)

 

Social Media

Facebook: Aberystwyth Uni Sailing Club

Instagram: @aberystwythunisailing

 

Club Email: club187@aber.ac.uk

 

Committee

Commodore - Elin Jones (erj16@aber.ac.uk)

Vice Commodore - Joe Edey (joe42@aber.ac.uk)

Treasurer - Oliver Smoult (ols34@aber.ac.uk)

Race Captain - Dan Flood (dff12@aber.ac.uk)

Social Secretary - Jude Lince (jul33@aber.ac.uk)

Sustainability Officers - Tom Darlington (tod23@aber.ac.uk) and El Williams (elm84@aber.ac.uk)

Bosun - Will Goodall (wig9@aber.ac.uk)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Croeso i’r unig glwb hwylio yn Aberystwyth!

Mae Clwb Hwylio Prifysgol Aberystwyth yn croesawi aelodau o bob gallu. Nid oes angen unrhyw brofiad.

Rydyn yn cymryd balchder o fod yn un o’r clybiau hwylio prifysgol fwyaf fforddiadwy yn y Deyrnas Unedig. O ein sesiynau cymdeithasol wythnosol i goelcerthi ar y traeth, rasio tîm cenedlaethol i sesiynau hwylio tawel, mae yna rywbeth i bawb.

 

Ar y Dwr

Mae aelodaeth o’r clwb yn rhoi mynediad i’n fflyd o Fireflies a Laser 2s yn ystod ein sesiynau hwylio sydd yn cael eu rhedeg allan o’r ty cychod mor aml ag y mae’r tywydd yn caniatáu. Gall aelodau hefyd menthig wisgoedd gwlyb (wetsuits) a siacedi hynofedd (buoyancy aids) os mae angen. Bydd y sesiynau yn amrywio o rhai hamddenol i hyfforddiant rasio ac y maen nhw’n berffaith i bob lefel. Mae’r olygfa oddi ar y dwr yn unigryw ac yn un sydd yn anodd mwynhau efo’r rhan fwyaf o glybiau eraill.

Blwyddyn yma rydyn yn cystadlu mewn nifer o ddigwyddiadau megis Swansea Spartan a Welsh Dragon yn ogystal â Varsity yn erbyn Prifysgol Bangor. Mae’r cystadlaethau yma yn rhannau pwysig o’n calendr ac yn medru rhoi cyflwyniad ardderchog i rasio tîm. Bydd y cystadlaethau yma hefyd yn rhoi cyfle i gwrdd ag aelodau clybiau hwylio o brifysgolion ar draws y genedl.

 

Ar y Tîr

Mae ein sesiynau cymdeithasol yn rhedeg pob Dydd Mercher – bydd hyn yn cael ei chyfathrebu ar ein cyfryngau cymdeithasol. Mae’r sesiynau cymdeithasol yn tueddi ddechrau am 20:30 ac yn gweithio ei ffordd trwy’r dref, felly maen nhw’n ddefnyddiol i helpu chi dysgu eich ffordd o gwmpas dref.

Mae ein sesiynau theori yn cael ei rhedeg yn Dy’r Cychod. Mae’r sesiynau yma yn rhoi’r cyfle i chi dysgu gwybodaeth a sgiliau pwysig ar gyfer hwylio, yn ogystal â chwrdd efo’r pwyllgor ac aelodau eraill mewn gosodiad hamddenol.

 

Teithiau a Cystedleithiau

Rydyn yn ailddechrau ein teithiau i Lyn Bala yn Barc Cenedlaethol yr Eryri am y tro cyntaf ers y pandemig! Mae’r daith penwythnos yma yn ymffrostio campio a hwylio ar y llyn fwyaf yng Nghymru, a nosweithiau wedi llenwi efo teithiau i dafarnau a barbeciws. Dyma’r cyfle gorau i ddatblygu eich sgiliau hwylio a dod i nabod pawb yn dda. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am wybodaeth ar sut i ymuno. Rydyn hefyd yn gobeithio rhedeg mwy o deithiau iotio (Yachting) fel yr un nôl yn Fehefin 2021 – edrychwch arno yma!

Rydyn hefyd yn cystadlu yn erbyn clybiau hwylio prifysgol mewn digwyddiadau ar draws y genedl megis Swansea Spartan a’r Welsh Dragon. Yn ogystal i hyn, rydyn yn cystadlu pob blwyddyn fel rhan o Varsity yn erbyn ein prif gystadleuwyr, Prifysgol Bangor – dyddiad pwysig arall yn y calendr cymdeithasol.

 

Cynaliadwyedd

Fel clwb, mae cynaliadwyedd yn hanfodol i’r ffordd rydyn yn gweithredu. Blwyddyn yma rydyn yn cymryd rhan yn y Green Blue Univerity Sailing Challenge, sef cystadleuaeth rhwng clybiau hwylio prifysgol sydd yn annog ni i dal ati wrth leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Edrychwch ar y linciau o dan am fwy o wybodaeth am gynaliadwyedd mewn hwylio.

thegreenblue.org, cleanseas.org, rya.org.

Facebook: @TheGreenBlue @BUSASailing

Instagram: @the_green_blue @busamedia

#GreenBlueUniChallenge

 

Polisi Cynwysoldeb

Mae Clwb Hwylio Prifysgol Aberystwyth yn ymrwymo i sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan ac yn cael eu derbyn heb ots am oed, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw a mynegiant, ymlyniad crefyddol, statws economaidd-cymdeithasol neu statws priodasol.

 

CYSYLLTWCH Â NI!

Os mae gennych unrhyw gwestiynau o gwbl, plîs peidiwch aros i gysylltu â ni! Rydyn yn deall pa mor frawychus mae’n gallu bod i ymuno efo clwb neu gymdeithas, ond byddwch yn dod yn rhan o’r tîm mewn dim amser o gwbl! :)

 

Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook: Aberystwyth Uni Sailing Club

Instagram: @aberystwythunisailing

 

E-bost y Clwb: sailingclub@aber.ac.uk

 

Pwyllgor

Arlwydd - Elin Jones (erj16@aber.ac.uk)

Is-Iywydd - Joe Edey (joe42@aber.ac.uk)

Trysorydd - Oliver Smoult (ols34@aber.ac.uk)

Capten Rasio - Dan Flood (dff12@aber.ac.uk)

Ysgrifennydd Cymdeithasol - Jude Lince (jul33@aber.ac.uk)

Swyddog Cynliadwyedd - Tom Darlington (tod23@aber.ac.uk) and El Williams (elm84@aber.ac.uk)

Boswn - Will Goodall (wig9@aber.ac.uk)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Constitution

Code of Conduct

Risk Assessment

COVID-19 Risk Assessment

Safety Checklist

Equipment List

Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576