Y Diweddaraf ar Staffio

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae ychydig fisoedd wedi mynd heibio ers i'n Tîm Swyddogion Llawn Amser newydd gymryd yr awenau, ac rydym yn falch iawn o weld bod eu cynlluniau’n dod at ei gilydd cyn dechrau wythnos y Glas tua diwedd y mis hwn.

Mae’r swyddogion amser llawn yn derbyn cymorth gan dîm o staff sy'n gweithio'n agos gyda myfyrwyr, staff y brifysgol, undebau eraill ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr i wneud yn siwr bod UMAber yn darparu gwasanaethau cyson bob blwyddyn ac yn gweithio tuag at ein hamcanion strategol.

Bu nifer o newidiadau i'n tîm staff dros y flwyddyn ddiwethaf, felly roeddem yn meddwl y byddai'n amser gwych i roi gwybod i chi am rai o'r newidiadau, a gobeithio rhoi syniad i chi o bwy sy'n gweithio tu ôl i'r llenni.

 

Cyfathrebu a Marchnata

Llongyfarchiadau mawr i'n Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Eleri Wyn am yr ychwanegiad newydd i'r teulu. Bydd Eleri yn dychwelyd ym mis Mawrth yn dilyn ei chyfnod mamolaeth.

Tan hynny, bydd y Prif Weithredwr, Trish McGrath, yn rheolwr dros dro ar gyfer yr adran, a bydd ein Cydlynydd Llais Myfyrwyr, Chris Parry, yn ymgymryd â rôl y Cydlynydd Cyfathrebu.

 

Cymorth a Chynrychiolaeth i Fyfyrwyr

Croeso cynnes iawn i Steph East! Bydd Steph yn ymgymryd â rôl Cydlynydd Llais y Myfyrwyr hyd fis Mawrth pan fydd Eleri a Chris yn dychwelyd i'w rolau. Mae'n ymuno â ni o swyddfa gynllunio Prifysgol Aberystwyth, lle mae ei gwaith gyda Mae Eich Llais yn Bwysig a Dwedwch Wrthym Nawr wedi ei pharatoi ar gyfer sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael blaenoriaeth yn ein gwaith.

 

"Rwy'n edrych ymlaen at barhau i weithio ar Lais y Myfyrwyr a sicrhau bod y sefydliad yn gwrando ar fyfyrwyr Aberystwyth a’u bod yn cael ymateb i'r materion hynny sy’n bwysig iddyn nhw." - Steph

 

Cyfleoedd i Fyfyrwyr

Croeso’n ôl Lucy! Mae ein Cydlynydd Chwaraeon yn dychwelyd yn fuan o gyfnod mamolaeth ac mae'n edrych ymlaen at ddal i fyny â'n holl glybiau.

Ffarwel i Siôn Betts! Ar ôl mlyneddoedd o drefnu, cefnogi a thyfu Cymdeithasau Tîm Aber, mae Siôn wedi gadael yr UM i weithio i’r gwasanaethau brys. Rydym ni'n dymuno'r gorau iddo!

Ein Cydlynydd Cymdeithasau newydd yw Becca Thompson. Cyn y rôl hon, bu Becca’n gweithio  fel Cynorthwy-ydd Cyllid, ac rydyn ni'n dymuno pob llwyddiant iddi yn ei swydd newydd.

"Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos â'n holl gymdeithasau gwych ac at eu helpu i gyflawni eu hamcanion!" - Becca

 

Cyllid a Derbynfa

Cyn bo hir bydd yn rhaid i ni ffarwelio â Katie Searle. Hi oedd yr wyneb cyfeillgar yn y dderbynfa am dros 2 flynedd, ac rydym yn dymuno'r gorau iddi hi pan fydd hi’n gadael tua diwedd mis Medi.

"Mae'n debyg mai'r UM yw'r lle mwyaf gwerth chweil ac unigryw y bydda i'n gweithio ynddo fyth!" - Katie

Bydd rôl y Cynorthwy-ydd Cyllid a'r Dderbynfa’n uno eleni, felly gwyliwch allan am aelod newydd o staff yn ymuno’n fuan!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.