Teyrnged i Turing? Dyfodol symudedd addysgol

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

*Roedd pob gwybodaeth yn gywir yn Ebrill 2021.

Mae ymhell dros flwyddyn ers i Brydain ildio’n swyddogol eu haelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd ym mis Ionawr 2020. Gan fod y 'cyfnod trosglwyddo' o 365 diwrnod hefyd wedi dod i ben ar 1af Ionawr, 2021, rydym ni fel gwlad bellach ar ein pen ein hunain yn swyddogol, ac yn cael ein llywodraethu o dan reolau a rheoliadau’r bartneriaeth newydd rhwng yr UE a’r DU. Yn anffodus, roedd hyn hefyd yn golygu ein bod wedi ffarwelio am y tro olaf â chynllun Erasmus+ fel oedd yn gyfarwydd i ni.

Yn unol â pholisi UMAber, gwnaethom lwyth o waith cyn Brexit i lobïo am fynediad parhaus i ERASMUS+ ar gyfer myfyrwyr y DU ar ôl Brexit (mae croeso i chi edrych ar y crynodeb hwn o’r hyn a wnaethom at ddiben cyd-destun). Gan ein bod ni bellach wedi colli'r frwydr honno fel gwlad, roeddwn i'n meddwl y byddai'n syniad da rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni nawr, a lle byddwn ni'n mynd yn y dyfodol agos.

Beth nawr?

Er fy mod i newydd ddweud ein bod ni wedi gadael ERASMUS+, nid yw hynny eto’n gyfangwbl wir. Rhedodd y cyfnod 7 mlynedd olaf o'r rhaglen rhwng 2014-2020, gan ddirwyn i ben gyfle’r DU i gynnig am arian yn 2021. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o raglenni addysgol (yn arbennig graddau prifysgol) yn para mwy na dim ond blwyddyn. Felly, bydd unrhyw un a ddechreuodd ar eu rhaglen gyfnewid yn ystod sesiwn flaenorol ERASMUS+ (cyn Medi 2020), yn dal i allu cwblhau eu hastudiaethau heb unrhyw effaith negyddol. Yn ogystal â hyn, cafodd prifysgolion y DU oedd yn cymryd rhan gyfle hefyd i wneud cais am estyniad gydag ERASMUS+, fyddai’n caniatáu iddynt ddefnyddio unrhyw arian sy'n weddill o'u ceisiadau yn 2014-2020 i barhau â chynlluniau cyfnewid hyd at 2022. Wrth gwrs, roedd Prifysgol Aberystwyth yn un o lawer i fachu ar gyfle o'r fath. Mae hyn yn golygu bod Prifysgol Aberystwyth yn dal i gymryd rhan weithredol yn y cynllun tra bydd arian yn caniatáu.

Beth nesaf?

Wrth gwrs, er gwaethaf y telerau ac amodau uchod, ni fydd ein haelodaeth estynedig o ERASMUS+ yn para am byth, felly mae dod o hyd i ddewis arall yn hanfodol.  Er bod llawer o gynlluniau ar gael, yr enw mwyaf sy'n cael ei daflu o gwmpas y dyddiau hyn yw Turing - rhaglen astudio a gweithio dramor fyd-eang y DU ei hun. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflwyno cais i gymryd rhan, ac mae disgwyl y bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2021.

Ynghyd â hyn, fel sy'n wir yn y mwyafrif o sefydliadau, mae arian arall ar gael i helpu â chynnal myfyrwyr sy'n mynd dramor, er enghraifft Darganfod Cymru Fyd-eang, a grantiau mewnol eraill. Bydd hyn yn wahanol o le i le, felly mae'n well bob amser cysylltu â'ch cynghorwyr gyrfaoedd / swyddfa ryngwladol i archwilio'r rhain ymhellach.

Felly, beth yw Turing a sut mae'n cymharu â'n hen ffrind ERASMUS+? Mae yna ychydig o wahaniaethau allweddol i'w hystyried.

UE vs Byd-eang - Mae cyfranogiad yng nghynllun cyfnewid ERASMUS+ wedi'i gyfyngu'n i wledydd yr UE ar y cyfan, gyda dim ond ychydig o’r tu allan yn cael eu cynnwys ar y rhestr. Ar y llaw arall, mae Turing yn ymfalchïo mewn bod yn gynllun byd-eang. Mae Prifysgol Aberystwyth eisoes wedi dechrau sgyrsiau gyda darpar bartneriaid newydd, gyda diddordeb arbennig yn Ne America, a De Ddwyrain Asia.

Nifer y Partneriaid - Er bod Turing yn fyd-eang, mae hefyd yn newydd sbon, sy'n golygu taflen gofrestru wag. Mae ERASMUS+ wedi bodoli ers degawdau, gan ennill enw da iddo'i hun, a rhestr hir o sefydliadau ffyddlon yn cymryd rhan. O'i gymharu ag ERASMUS+, gall gymryd peth amser i Turing wneud enw iddo'i hun, ac argyhoeddi partneriaid i ymuno, yn enwedig y rhai yn Ewrop. Mae Prifysgol Aberystwyth yn hyderus, serch hynny, bod llawer o'n partneriaid ERASMUS+ blaenorol yn awyddus i barhau â'n perthynas trwy'r cynllun Turing newydd.

Ehangu Cyfranogiad - Dyma lle mae Turing yn bendant yn cael mantais ar ERASMUS+; ei ymrwymiad i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, a rhanbarthau, sy’n llai breintiedig nag eraill. Mae Turing wedi cymryd sawl cam i sicrhau bod eu rhaglen yn gynhwysol, o ddarparu cyllido penodol i fyfyrwyr o gefndir difreintiedig, i gael gwared ar rwystrau megis costau teithio, rhuglder iaith, ac isafswm amser a dreulir dramor.

Ffioedd dysgu - Mantais fwyaf ERASMUS+ yw bod myfyriwr yn talu 0 ffioedd i'w brifysgol maent yn astudio ynddi - yn hytrach, mae myfyrwyr yn talu eu ffioedd cartref (i ni, fel arfer £9,000), ond byddant yn gwneud eu hastudiaethau dramor. Yn ffodus i ni, mae Turing yn gweithio ar yr un egwyddor, sy'n golygu o fis Medi 2021, dylai myfyrwyr y DU gael mynediad at gyfleoedd byd-eang a bod yn destun system gyllido myfyrwyr y DU o hyd.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

Mae llawer yn newid, ond y peth pwysicaf yw bod llwyth o gyfleoedd o hyd i fyfyrwyr y DU astudio a gweithio dramor. O leoliadau ar gyfer graddedigion i semester i ffwrdd, os ydych chi'n ystyried unrhyw fath o gynllun cyfnewid rhyngwladol, buaswn yn eich annog i gysylltu â'r Tîm Cyfleoedd Byd-eang. Nhw yw'r arbenigwyr sy’n gallu cynnig amrywiaeth o wybodaeth ynghylch ble i fynd a sut i gyrraedd yno - ac yn bwysicaf oll, sut i'w ariannu.

Fel sy'n wir am unrhyw beth newydd, bydd yna gyfnod o setlo, cwestiynau, a bydd LLAWER o bobl am fynegi eu barn; mae cymaint o hyn yn dal i fod yn ansicr. Un peth y gallaf ei sicrhau serch hynny yw, ym mha bynnag ffordd mae Turing yn datblygu, bydd UMAber bob amser yn parhau i ddyrchafu lleisiau myfyrwyr Aber, er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael y cyfleoedd gorau ar gyfer taith myfyrwyr anhygoel.

Dyna’r cyfan gen i, ond gobeithio ddim gennych chi. Rhannwch eich syniadau â ni! Ydych chi wedi astudio neu wedi gweithio dramor? Fyddech chi’n hoffi gwneud hynny? Beth yw eich meddyliau am ddyfodol symudedd myfyrwyr? Sut all eich undeb gynnig cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol wrth symud ymlaen?

Dewch i ni gael sgwrs.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576