Swyddogion Cyfadran Bwyllgorau Materion Academaidd eu Cyfadran

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae ein Swyddogion Cyfadran wedi bod yn mynychu Pwyllgorau Materion Academaidd eu Cyfadran yn ystod yr wythnos ddiwethaf, a dyma drosolwg o rai o'r materion a'r syniadau a godwyd ganddynt ac y cyfrannwyd atynt.

Yr wythnos ddiwethaf mynychodd eich Swyddogion Cyfadran Bwyllgorau Materion Academaidd eu Cyfadran (PMAC). Fel Swyddogion Cyfadran, eu rôl nhw yw sicrhau bod cynrychiolaeth myfyrwyr yn y cyfarfodydd hyn, a thrwy siarad â chynrychiolwyr a myfyrwyr yn eu cyfadran, gallant godi adborth ynghylch dysgu ac addysgu a / neu brofiad myfyrwyr gyda staff uwch. Y sgyrsiau hyn rhwng staff a myfyrwyr sy'n helpu i ddynodi problemau, gwneud newidiadau a gwella'ch profiad yn y brifysgol. Diolch i'n Swyddogion Cyfadran y tymor hwn am eu hymdrechion!
 

Kirsty Bell krb20@aber.ac.uk Cyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol (IR)

Rydw i wedi gallu codi materion ynghylch Bwrdd-du a MS Teams sydd wedi bod yn achosi rhai anawsterau i fyfyrwyr wrth fynd ar-lein ar gyfer darlithoedd, felly rydw i nawr yn gweithio gyda'r Gyfadran i wneud y broses o gyrchu addysgu ar-lein yn fwy cyson ar draws y Gyfadran. Rydym hefyd yn ceisio ei gwneud hi'n haws i fyfyrwyr ddod o hyd i'w holl derfynau amser. Rwyf bob amser yn agored i glywed eich lleisiau, a byddaf yn gwneud yr hyn a allaf i sicrhau’r newidiadau rydych chi am eu gweld. Gallwch chi anfon e-bost ataf bob amser neu ddod o hyd i mi ar Facebook os oes yna unrhyw beth rydych chi am ei drafod.
 

Adam Burlingham (adb33@aber.ac.uk) - Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol (IR)

Cefais gyfarfod PMAC gwych lle cyfrannais yn bennaf at drafodaethau ynghylch mynd â'r Modiwl Cyflogadwyedd (sy'n cael ei redeg gan ysgol y Gyfraith a Busnes) i adrannau eraill. Fel myfyriwr sydd eisoes ar y modiwl hwn, roeddwn yn gallu rhoi disgrifiad o'r hyn y mae'n ei gynnwys a sut mae o fudd i fyfyrwyr. Y bwriad yw y bydd adrannau eraill o fewn y gyfadran yn datblygu modiwl tebyg ar gyfer eu myfyrwyr. Hefyd, rhoddais sylwadau ar ystyriaethau yn ymwneud ag arholwyr allanol a dulliau addysgu hir-dymor, ac yna trosglwyddais y prif sylwadau / canfyddiadau o fy adroddiad fy hun i'r Pwyllgor. Roeddent yn ddiolchgar am hyn (gan nodi ei bod yn wych cael cyfraniad mor weithredol gan gynrychiolydd myfyrwyr eleni)!
 

Ellen Hjort( elh59@aber.ac.uk) – Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd (ÔR)

Charlie Pugh (chp50@aber.ac.uk) - Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd (IR)

Adroddiad gan Ellen - trafodais faterion a godwyd mewn PYSM a chyfarfodydd adrannol. Cyflwynais dri phrif sylw, sef bod rhai myfyrwyr yn teimlo ymddieithriad o'r adran yn sgil yr addysgu ar-lein. Roedd rhai ôl-raddedigion a addysgir ar draws yr adrannau hefyd wedi cael dechrau dryslyd i'r semester, gan nodi bod angen datblygu cydweithrediad â'r ysgol raddedigion. Soniais hefyd fod myfyrwyr wedi gofyn am fwy o leoedd astudio ar y campws ac yn enwedig mwy o hyblygrwydd. Y prif reswm bod llai o fannau astudio yw'r pandemig a'r risg o’r feirws ymledu, er enghraifft ni ellir defnyddio ardal drafod Llandinam at y diben hwnnw gan ei fod yn ofod mae pobl yn cerdded trwyddo. Yn olaf, soniais fod myfyrwyr ar draws yr adran wedi gofyn am fwy o hygyrchedd fel is-deitlau neu gamera yn dangos y darlithydd er mwyn galluogi darllen gwefusau mewn deunyddiau wedi'u recordio. Ar hyn o bryd mae'r brifysgol yn ymchwilio i wahanol opsiynau o ran meddalwedd i allu defnyddio is-deitlau. 
 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576