Rhoi goleuni ar wirfoddolwyr - Tickled Pink

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae ein trydedd erthygl o'r wythnos am Tickled Pink. Fel rhan o'u hymdrechion codi arian ac addysgu ar gyfer CoppaFeel! a Breast Cancer Now, maen nhw'n trefnu ystod eang o ddigwyddiadau fel partïon glitter, nosweithiau cwis, twrnamaint bron-bêl ac ysgolion bronnau! Dilynwch eu taith wirfoddoli hyd yn hyn...
 

Beth ydych chi'n ei wneud fel cymdeithas?
Rydym yn gweithio i 2 elusen cancr y fron, CoppaFeel! a Breast Cancer Now. Sefydlwyd yr elusen CoppaFeel! i addysgu ac atgoffa pob person ifanc yn y DU fod gwirio eu bronnau nid yn unig yn hwyl, ond hefyd yn gallu arbed bywydau. Ein harwyddair yw: ‘Gallai bod yn gyfarwydd â’ch bronnau arbed eich bywyd' ac fe aethon ni ati i ledaenu'r neges hon drwy ein digwyddiadau codi arian, stondinau 'sgwrsio am fronnau' a hyd yn oed negeseuon testun am ddim i atgoffa pobl. Yn ysbryd CoppaFeel! rydyn ni'n ceisio trafod ein neges ddifrifol mewn ffordd ysgafn - a dyna pam efallai y byddwch chi'n ein gweld ni o amgylch y campws yn gwisgo bronnau pwmpiadwy enfawr! Nod Breast Cancer Now yw cynnig cefnogaeth ac ymgyrchu dros y rhai sydd wedi cael diagnosis am gancr y fron, a'u helpu i gael y cymorth sydd ei angen arnynt ac y maent yn ei haeddu. Fel cymdeithas, rydym yn cynrychioli'r ddwy elusen yma ac yn gweithio'n ddiflino i greu lle diogel lle mae myfyrwyr ac aelodau o'r gymuned leol yn teimlo y gallant ddod i siarad â ni am sut i wirio am arwyddion a symptomau cancr y fron. Rydyn ni'n un o dros 60 o dimau Uni Boob ledled y wlad, a ni yw'r tîm sydd wedi codi'r mwyaf o arian i CoppaFeel! hyd yn hyn gyda'n cyfanswm o £2,340! Rydyn ni wedi codi cymaint â hyn ar gyfer ein helusennau drwy ein partïon glitter enwog, gwerthiant ein calendr noeth, twrnamaint bron-bêl, nosweithiau cwis, gwerthu teisennau, ysgolion bronnau... mae'r rhestr yn mynd ymlaen, ond mae'r holl waith caled yn rhoi boddhad aruthrol i ni.


Pam ydych chi’n gwirfoddoli?
Ein nod yw sicrhau bod pobl ifanc o bob rhywedd yn dod i adnabod yr hyn sy’n 'normal’ iddyn nhw a sut i wirio am arwyddion a symptomau cancr y fron. Rydyn ni'n gwirfoddoli oherwydd ein bod ni eisiau codi ymwybyddiaeth ymysg cynifer o bobl â phosib oherwydd un diwrnod, fe allai ein neges arbed bywyd. Rydyn ni eisiau cael gwared ar y stigma a’r teimlad o embaras wrth siarad am ein cyrff a gwneud gwirio bronnau/pecs yn beth rheolaidd. Rydym yn hynod lwcus ein bod yn gallu gwirfoddoli gyda'r elusennau hyn yn y brifysgol, oherwydd rydyn ni’n teimlo y gallwn wneud gwahaniaeth go iawn ar draws y campws, ac felly i fywydau pobl ifanc. Mae myth cyffredin na all dynion a phobl ifanc gael cancr y fron, a dyna pam ei bod yn bwysig addysgu a hysbysu pobl ar draws y campws.


Beth yw’r profiad mwyaf boddhaol ydych chi wedi’i gael fel gwirfoddolwyr?
Mae cancr wedi effeithio ar y mwyafrif o bobl o bob oed ac mewn sawl ffordd. Yn aml, mae myfyrwyr neu aelodau o'r cyhoedd yn cysylltu â ni'n bersonol neu drwy'r cyfryngau cymdeithasol gan adrodd eu straeon personol wrthym. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n gwneud i ni sylweddoli ein bod ni'n codi ymwybyddiaeth am rywbeth sydd mor bwysig i gynifer o bobl. Dyma beth sy’n gwneud i ni deimlo orau, oherwydd rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.


Sut ydych chi wedi elwa fel gwirfoddolwyr?
Mae gwirfoddoli wedi rhoi teimlad anhygoel o gyflawniad i ni. O fod y Tîm Uni Boob sydd wedi codi’r mwyaf o arian, i fod yn gymdeithas y mis Undeb y Myfyrwyr, rydym wedi cyflawni cymaint eleni hyd yn hyn, ac rydym yn teimlo’n hynod falch o hynny. Mae ein hyder wedi tyfu'n aruthrol ers bod yn rhan o'r gymdeithas hon, gan ei bod yn wirioneddol yn eich gwthio i fod yn allblyg a rhoi cynnig ar bethau newydd. Mae'n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, ffrindiau am oes, ymysg pobl sydd yr un mor angerddol am wirfoddoli.


Digwyddiadau sydd ar y gorwel
Mae gennym gynlluniau ar gyfer Brecinio Bronnau, Bingo Bronnau, noson gwis arall a'n partïon Glitter arferol. Rydym hefyd yn cymryd rhan yng Ngwyl y Cymdeithasau gyda Bangor, ac rydym yn hynod gyffrous ynghylch hynny. Byddwn hefyd yn dangos rhaglen ddogfen sylfaenwyr CoppaFeel! ac yn cynnal mwy o ysgolion bronnau gyda chymdeithasau a chlybiau. Mae hyfforddiant ar y gweill ar gyfer y Ras am Oes ym mis Mai, ac rydym i gyd wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Aelodau Cyfredol o’r Pwyllgor: Sophie Wyld, Phoebe Richardson, Rachel Kathrens ac Alex Hughes

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576