Rhoi goleuni ar wirfoddolwyr - Em Truman

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae ein pumed erthygl o'r wythnos am Em Truman. Mae Em yn Arweinydd Tîm gyda'r Tîm-A ac mae'n helpu i groesawu myfyrwyr newydd yn ystod cyfnod y glas, yn ogystal â rhoi cymorth gyda digwyddiadau’r UM drwy gydol y flwyddyn. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli gydag UKSEDS, cymdeithas genedlaethol y gofod ar gyfer myfyrwyr y DU! Dilynwch ei thaith wirfoddoli hyd yn hyn.
 

Pa rolau gwirfoddoli sydd gen ti?
Rwy'n arweinydd tîm gyda’r Tîm-A ac yn Arweinydd Tîm Allgymorth yn UKSEDS - Myfyrwyr y DU dros Archwilio a Datblygu’r Gofod

Pam wyt ti’n gwirfoddoli? 
Rwy'n gwirfoddoli oherwydd fy mod i'n hoffi gwybod, drwy helpu, bod llai o bobl yn ei chael yn anodd ymdopi â’r problemau rydw i wedi'u hwynebu yn fy mywyd. Rwyf hefyd yn hoffi gwybod fy mod i wedi helpu rhywun i gyflawni rhywbeth nad oedden nhw'n meddwl y gallen nhw, neu ddim ond helpu i wneud eu bywyd ychydig yn haws. Rwyf hefyd yn cael cwrdd ag ystod ehangach o bobl nag y byddwn i pe bawn i ddim yn gwirfoddoli. Bob blwyddyn gall cymdeithasau prifysgol sy'n gysylltiedig ag UKSEDS wneud cais i'w prifysgol gynnal y digwyddiad, ac eleni byddwn yn dod â phawb ynghyd yn Aberystwyth. Mae'r gynhadledd wedi'i hanelu at fyfyrwyr prifysgol sy'n ystyried gyrfa yn y sector gofod, a chyflogwyr o'r sector sy'n bwriadu recriwtio graddedigion. Bydd arddangosfeydd gan gyflogwyr, sgyrsiau gan unigolion amlwg yn y maes a phaneli trafod yn ymdrin â gweithgareddau ein canghennau a’r meysydd hynny o'r sector gofod sy'n datblygu'n gyflym.


Beth yw’r profiad gorau wyt ti wedi’i gael fel gwirfoddolwr?
Mae'n debyg bod y profiadau gorau yn dod o helpu yn ystod Superteams; mae'n awyrgylch mor dda am y penwythnos cyfan, a hyd yn oed os ydw i wedi blino'n lân ar y diwedd, mae'n werth chweil. Rwyf hefyd wrth fy modd pan allaf weld fy mod i wedi helpu rhywun; p'un a yw'n eu helpu i wireddu eu hangerdd am bwnc neu ddim ond wrth roi help llaw iddyn nhw gario bagiau i fyny'r grisiau wrth symud i’w llety ar ddechrau'r tymor.
 

Sut wyt ti wedi elwa fel gwirfoddolwr?
Mae fy hyder wedi cynyddu cymaint drwy wirfoddoli. Hyd yn oed os mai dim ond 5 munud sydd ers i mi ddysgu beth dwi’n ei wneud cyn i mi arwain tîm, mae'n deimlad da iawn bod yr unigolyn y mae pobl yn edrych ati am arweiniad ar yr hyn y dylen nhw fod yn ei wneud. Mae hefyd yn help mawr i ymestyn fy ffiniau; bob blwyddyn gallaf edrych yn ôl ar yr hyn rydw i wedi'i gyflawni drwy wirfoddoli a gweld fy mod i wedi gwneud pethau nad oeddwn i'n meddwl y gallwn i’r flwyddyn flaenorol.

 

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576