Rhoi goleuni ar wirfoddolwyr - Angela Connor

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae ein hail erthygl o'r wythnos am Angela Connor. Fel myfyriwr hyn yn y Brifysgol, gall bywyd fod ychydig yn wahanol. Ond mae hi wedi defnyddio gwirfoddoli fel ffordd i gwrdd â myfyrwyr o bob oed, a defnyddio ei phrofiad i helpu i wneud gwahaniaeth, nid yn unig ar y campws, ond yn y gymuned! Dilynwch ei thaith wirfoddoli hyd yn hyn...


Pa rolau gwirfoddoli sydd gen ti?
O fewn yr UM a'r Brifysgol rwy'n Gynrychiolydd Academaidd, yn Fentor Cyfoedion ac yn rhan o'r Tîm A. Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â'r fenter Datrys Problemau yn y llys ynadon ac rwyf hefyd yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau yn Amgueddfa Ceredigion. 


Pam wyt ti’n gwirfoddoli? 
Rwyf bob amser wedi mwynhau gwirfoddoli gan ei fod yn ffordd wych o gymryd rhan yn y 'gymuned'. Mae hefyd yn ffordd ardderchog o gwrdd â phobl a gwneud rhywbeth defnyddiol ar yr un pryd. Efallai mai dyma’r fam ynof; rwy’n awyddus i gynnig cymorth i bobl fel y gallant gyflawni eu gorau. Neu efallai oherwydd fy mod wedi ei chael yn anodd mewn bywyd ar brydiau, ac mae’n gyfle i gynnig y gefnogaeth y byddwn wedi ei chael yn ddefnyddiol yn y sefyllfaoedd hynny. 

Fel Cynrychiolydd Academaidd, mae rhan o'r rôl yn ymwneud â bod yn bwynt cyswllt i'r myfyrwyr. Os ydyn nhw'n ddig am rywbeth, yna dwi'n gallu gwrando a chydymdeimlo. Dydw i ddim yn hoffi clywed pobl yn cwyno ac yn gwneud dim am y sefyllfa. Felly fel cynrychiolydd, gallaf fynd â'r mater at y bobl berthnasol a helpu i wneud newidiadau. Dim ond os ydym yn gwybod beth sy'n mynd yn dda neu beth sydd ddim cystal y mae newid yn digwydd. Bydd y newidiadau a wneir yn effeithio ar garfannau yn y dyfodol felly mae'n bwysig iawn.


Beth yw’r profiad gorau wyt ti wedi’i gael fel gwirfoddolwr?
Yn bennaf, gweld pobl yn cyflawni neu'n codi uwchlaw unrhyw anawsterau  allai fod wedi effeithio arnynt, sy’n fwy na dim ond rhywbeth cadarnhaol i'r unigolion hynny, ond mae hefyd yn fy ngalluogi i deimlo'n fwy cysylltiedig. Mae bod yn wirfoddolwr yn y Brifysgol hefyd wedi fy helpu, oherwydd fel myfyriwr hyn, gall weithiau deimlo'n unig, gan nad ydym bob amser yn 'ffitio i mewn' gyda myfyrwyr iau. Felly mae gwirfoddoli yn y brifysgol wedi rhoi ffordd i mi gymryd rhan, a gobeithio cael fy nerbyn.


Sut wyt ti wedi elwa fel gwirfoddolwr?
Dwi wedi elwa cymaint... Mae wedi caniatáu i mi gwrdd â phobl a gwneud cysylltiadau ar draws Aberystwyth. Fel myfyriwr hyn, nid wyf yn cymdeithasu rhyw lawer â myfyrwyr iau, ond mae gwirfoddoli ar y campws wedi caniatáu i mi ddod i adnabod myfyrwyr o bob oed a chael fy nerbyn yng nghymuned y myfyrwyr. Rwyf wrth fy modd yn cerdded o amgylch y campws a gweld pobl i ddweud helo wrthyn nhw a chael sgwrs. Ond rwyf hefyd wedi dod i adnabod pobl yn y gymuned leol yn sgil gwirfoddoli.

Mae'n rhoi boddhad personol, a gall hefyd arwain at gyfleoedd eraill. Dechreuais fel gwirfoddolwr gyda'r Gwasanaeth Cyfiawnder ac Atal Ieuenctid a nawr rwy'n gweithio iddyn nhw!

Mae gwirfoddoli wedi caniatáu i mi gael mwy allan o fywyd, a gwn na allaf newid y byd, ond rwy'n newid yr hyn sy'n digwydd o’m cwmpas a phe byddem i gyd yn gwneud hynny, byddai'r byd cyfan yn newid. 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576