Rhoi goleuni ar wirfoddolwyr - ACV

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae Ein pedwaredd erthygl o’r wythnos yn ymwneud â Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV). Gan weithio ochr yn ochr â nifer o sefydliadau natur a chadwraeth, mae'r gwirfoddolwyr hyn bron bob amser allan yn yr awyr agored (boed law neu hindda) fel rhan o'u tasgau wythnosol! Dilynwch eu taith wirfoddoli hyd yn hyn...


Beth ydych chi'n ei wneud fel cymdeithas?
Mae Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV) yn gweithio i warchod lleoedd naturiol ar draws Ceredigion yn ogystal â gwella perthynas pobl â nhw. I'r perwyl hwn rydym yn aml yn gweithio gyda nifer o grwpiau cadwraeth a phrosiectau fel RSPB, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac, yn fwy lleol, Parc Natur Penglais. Rydym yn cynnal digwyddiadau cadwraeth ddwywaith yr wythnos, ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn, sy'n amrywio o reoli coetir i adeiladu llwybrau ac arolygu bywyd gwyllt.


Pam ydych chi’n gwirfoddoli?
Mae ein haelodau'n gwirfoddoli gyda ni am amryw resymau. I lawer mae'n darparu seibiant i'w groesawu o'u hastudiaethau drwy gydol yr wythnos. Yn aml, gall rhywun deimlo nad ydyn nhw'n gwneud llawer o gynnydd gyda gwaith prifysgol, sy’n gallu peri tipyn o straen. Fodd bynnag, mae diwrnod a dreulir gydag ACV bob amser yn golygu gwneud gwahaniaeth sylweddol, weithiau yn ystod y nos a’r dydd fel y gwelir ar ein fideos Youtube, i achos cadwraeth a all wella teimlad unigolyn o hunan-werth a hyder. Mae eraill yn gwirfoddoli fel ffordd o ennill profiad gwaith gwerthfawr os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn dilyn gyrfa sy'n gysylltiedig â rheoli tir. Mae mynd i mewn i'r maes hwn, hyd yn oed gyda gradd, yn gystadleuol iawn. Mae gwirfoddoli gydag ACV yn caniatáu i'n haelodau ennill y sgiliau technegol a throsglwyddadwy sy'n rhoi hwb enfawr i gyrraedd eu hamcanion o ran gyrfa yn y dyfodol. Er enghraifft, eleni mae un o'n haelodau yn gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel myfyriwr ar leoliad gwaith. Mae'r swydd hon yn aml yn gystadleuol iawn ac roedd y profiad a gafodd yn sgil gweithio gydag ACV yn hanfodol iddi sicrhau'r swydd. Yn olaf, mae ein cymdeithas yn rhoi cyfle i lawer o'n haelodau fynd y tu allan i Aberystwyth ac ymweld â gwarchodfeydd natur a safleoedd cadwraeth lleol. Weithiau gall myfyrwyr sydd heb geir deimlo'n gyfyngedig yn Aberystwyth; er ei fod yn lle gwych i fyw, gall y ffaith ei fod yn anghysbell a’r diffyg trafnidiaeth gyhoeddus i ardaloedd cyfagos, wneud i rywun deimlo’n eithaf ynysig o bosib. Rydym yn gwneud iawn am hynny drwy drefnu teithiau allan o'r dref yn aml.


Beth yw’r profiad mwyaf boddhaol ydych chi wedi’i gael fel gwirfoddolwyr?
Y profiad mwyaf boddhaol i ni fel gwirfoddolwyr yw gweld cymaint o newid y gallwn ei gyflawni, yn aml mewn un diwrnod. Mae effeithiau pellgyrhaeddol ein gwaith yn sylweddol. Gyda'n hymdrechion, mae'r prosiectau rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn gallu creu mannau gwell i fyd natur ffynnu a rhoi cyfle i'r cyhoedd ymgysylltu â natur a meithrin gwerthfawrogiad dyfnach o fywyd gwyllt lleol. Fodd bynnag, ein heffaith fwyaf sylweddol hyd yma fu'r gwaith a wnaethom i sicrhau cyllid ar gyfer prosiect Perllan Treftadaeth Cymru, ynghyd â darparu'r rhan fwyaf o'r llafur oedd ei angen i blannu'r 250 o goed sy'n tyfu ar gampws Gogerddan ar hyn o bryd. Mae'r prosiect hwn wedi dal sylw’r cyfryngau lleol a chenedlaethol, ac yn ddiweddar bu’n destun erthygl gan y BBC (bbc.co.uk/news/uk-wales-51111033). Mae'r prosiect hwn wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac mae'n gweithredu fel llyfrgell enetig ar gyfer llawer math o afalau a gellyg, yn ogystal â bod yn adnodd ar gyfer diwydiannau lleol newydd a lleoliad cymunedol.


Digwyddiadau sydd ar y gweill
Mae gennym lawer o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio ar gyfer yr ail semester fel rhan o'n tasgau wythnosol rheolaidd. Mae digwyddiadau dydd Sadwrn yn cynnwys torri llwyni’n ôl ar lethrau Pen Dinas er mwyn atal tanau gwyllt rhag lledaenu yn ystod yr haf, cynnal a chadw cynefinoedd adar ar safle RSPB Ynys-Hir a llawer mwy. Os oes unrhyw un am gymryd rhan, ond na allant dreulio diwrnod cyfan gyda ni, byddwn hefyd yn gweithio yng nghoedwig Penglais ac yn yr ardd gymunedol y tu ôl i Undeb y Myfyrwyr ar brynhawniau Mercher.
 

Aelodau Cyfredol o’r Pwyllgor: Jordan Stone, Georgia Hancock, Tristan Worssam, Finley Reynolds, Tom Bunce ac Iain Place.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn ymuno ag ACV, cysylltwch â ni yn scty22@aber.ac.uk neu ymunwch â'n grwp Facebook. Fel arall mae croeso i chi weld beth rydyn ni'n ei wneud drwy ein dilyn ar ein cyfryngau cymdeithasol eraill.

Facebook: AberystwythConservationVolunteers

Instagram: AberystwythConservation

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576