Proffiliau Rolau Pwyllgor: Ysgrifennydd Cymdeithasol

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae gan bob clwb a chymdeithas dri aelod craidd o'r pwyllgor: Llywydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd. Yn ogystal â'r rolau craidd hyn, mae gan lawer o grwpiau amryw o rolau ychwanegol. Yma gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn Ysgrifennydd Cymdeithasol grwp myfyrwyr…

Rôl: Ysgrifennydd Cymdeithasol
Ymrwymiad / Hyd y Swydd: Swydd etholedig am hyd at un flwyddyn academaidd
Profiad blaenorol sydd ei angen: Dim o gwbl; caiff pob hyfforddiant ei ddarparu.

 

Diben y rôl

Rôl Ysgrifennydd Cymdeithasol yw trefnu digwyddiadau cymdeithasol hwyliog sy'n cael eu cynnal yn dda. Mae eu rôl yn bwysig oherwydd bod digwyddiadau cymdeithasol yn caniatáu i aelodau ddod i adnabod ei gilydd yn well, mwynhau eu hunain yn fwy... ac yn y pen draw creu mwy o ymrwymiad i'ch Clwb/Cymdeithas.

 

Cyfrifoldebau cyffredin

  • Trefnu a chynnal gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd yn effeithiol, rhai sy’n cynnwys alcohol a rhai sydd ddim, a chyfathrebu hynny i’r aelodau
    • Mae hyn yn cynnwys gweithio gydag aelodau eraill y pwyllgor. Er enghraifft, y trysorydd wrth gynllunio’r gyllideb, yr ysgrifennydd wrth archebu ystafell neu'r llywydd wrth baratoi asesiadau risg
  • Diogelwch aelodau yn ystod gweithgareddau cymdeithasol tan ddiwedd swyddogol y digwyddiad hwnnw
  • Cydweithio â grwpiau myfyrwyr eraill lle bo hynny'n fuddiol
  • Arwain wrth drefnu nawdd ar gyfer y clwb/cymdeithas gan gwmnïau/sefydliadau allanol
  • Arwain wrth drefnu dillad cymdeithasol ar gyfer y clwb/cymdeithas (e.e. crysau, hwdis, a.y.b.)
  • Mynychu sesiwn sefydlu ac unrhyw hyfforddiant ychwanegol a ddarperir gan yr UM.

 

Sut fydd hyn o fantais i chi

Dyma'ch cyfle i gyflawni rôl flaenllaw mewn Clwb neu Gymdeithas sy’n golygu llawer i chi, i helpu i'w ddatblygu i sicrhau ei fod y gorau y gall fod. Wrth wneud hyn byddwch yn cael cwrdd a gweithio gyda myfyrwyr eraill o'r un anian, yn ogystal â datblygu eich sgiliau, gwybodaeth a chyflogadwyedd cyffredinol eich hun, yn ogystal â'ch aelodau, trwy amrywiaeth o gyfleoedd.

Yn sgil bod yn aelod o'r pwyllgor, byddwch hefyd yn ennill cydnabyddiaeth am eich oriau gwirfoddoli a’ch sgiliau trwy weithio tuag at Wobr Aber. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gael eich enwebu am wobr fel rhan o'r Gwobrau Chwaraeon neu Gymdeithasau.

 

Pam rydyn ni eich eisiau CHI?

Rydyn ni am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn addo’ch darparu â chyfleoedd i ddod o hyd i'ch Cymuned Aber, eich cynorthwyo i fod yn hapus ac yn iach, a helpu i dyfu eich sgiliau a'ch profiadau. Mae Tîm Aber yn cwmpasu cymaint o hyn, felly os ydych chi'n angerddol am eich Clwb/Cymdeithas, rydyn ni am weithio gyda chi i wireddu'r weledigaeth hon. Does dim ffordd well o wneud hyn na chael eich ethol i bwyllgor. Trwy ddod yn aelod o bwyllgor, byddwch wedi'ch ethol fel y person gorau i gyflawni'r rôl o'ch dewis.

 

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch ag aelod o'r Tîm Cyfleoedd:
Cydlynydd Datblygu Cymdeithasau - Tom (thm35@aber.ac.uk)
Cydlynydd Chwaraeon - Emily (ems47@aber.ac.uk)

 

Sylwch y gall cyfrifoldebau pob rôl amrywio rhwng clybiau a chymdeithasau. Gallwch weld eu cyfansoddiad unigol ar eu tudalen we, neu cysylltwch ag aelod o'r pwyllgor cyfredol.

 

Sefyll Pleidleisio
Yn agor 10am dydd Llun 15fed Mawrth tan 10am dydd Llun 19eg Ebrill Bydd y pleidleisio'n dechrau am 10am ddydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm ddydd Gwener 30ain Ebrill

 

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Her Fawr Aber

Gwen 16 Ebr 2021

SHORTLIST : Sports Awards

Gwen 16 Ebr 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576