Proffiliau Rolau Pwyllgor: Trysorydd

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae gan bob clwb a chymdeithas dri aelod craidd o'r pwyllgor: Llywydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd. Yma gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn Drysorydd grwp myfyrwyr…

Rôl: Trysorydd
Ymrwymiad / Hyd y Swydd: Swydd etholedig am hyd at un flwyddyn academaidd
Angen profiad blaenorol: dim o gwbl; caiff pob hyfforddiant ei ddarparu.

 

Diben y rôl

Rôl y trysorydd yw rheoli cyfrifon y clwb/cymdeithas, gan sicrhau bod pob anfoneb yn cael ei llofnodi a'i thalu mewn modd amserol a bod y clwb/cymdeithas yn parhau i fod yn sefydlog yn ariannol trwy gydol y flwyddyn.

 

Cyfrifoldebau cyffredin

  • Gofalu am arian y clwb/cymdeithas o fewn swyddfa gyllid UMAber
  • Sicrhau bod yr holl arian a dderbynnir yn cael ei dalu i gyfrif y clwb/cymdeithas trwy swyddfa gyllid UMAber
  • Cadw a chynnal cofnodion ariannol er mwyn sicrhau bod gan y clwb/cymdeithas ddigon o arian
  • Cadw rhestr o unrhyw adnoddau ac offer y mae'r gymdeithas yn berchen arnynt
  • Mynychu sesiwn sefydlu ac unrhyw hyfforddiant ychwanegol a ddarperir gan yr UM

 

Sut fydd hyn o fantais i chi

Dyma'ch cyfle i gyflawni rôl flaenllaw mewn Clwb neu Gymdeithas sy’n golygu llawer i chi, i helpu i'w ddatblygu i sicrhau ei fod y gorau y gall fod. Wrth wneud hyn byddwch yn cael cwrdd a gweithio gyda myfyrwyr eraill o'r un anian, yn ogystal â datblygu eich sgiliau, gwybodaeth a chyflogadwyedd cyffredinol eich hun, yn ogystal â'ch aelodau, trwy amrywiaeth o gyfleoedd.

Yn sgil bod yn aelod o'r pwyllgor, byddwch hefyd yn ennill cydnabyddiaeth am eich oriau gwirfoddoli a’ch sgiliau trwy weithio tuag at Wobr Aber. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gael eich enwebu am wobr fel rhan o'r Gwobrau Chwaraeon neu Gymdeithasau.

 

Pam rydyn ni eich eisiau CHI?

Rydyn ni am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn addo’ch darparu â chyfleoedd i ddod o hyd i'ch Cymuned Aber, eich cynorthwyo i fod yn hapus ac yn iach, a helpu i dyfu eich sgiliau a'ch profiadau. Mae Tîm Aber yn cwmpasu cymaint o hyn, felly os ydych chi'n angerddol am eich Clwb/Cymdeithas, rydyn ni am weithio gyda chi i wireddu'r weledigaeth hon. Does dim ffordd well o wneud hyn na chael eich ethol i bwyllgor. Trwy ddod yn aelod o bwyllgor, byddwch wedi'ch ethol fel y person gorau i gyflawni'r rôl o'ch dewis.

 

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch ag aelod o'r Tîm Cyfleoedd:
Cydlynydd Datblygu Cymdeithasau - Tom (thm35@aber.ac.uk)
Cydlynydd Chwaraeon - Emily (ems47@aber.ac.uk)

 

Sylwch y gall cyfrifoldebau pob rôl amrywio rhwng clybiau a chymdeithasau. Gallwch weld eu cyfansoddiad unigol ar eu tudalen we, neu cysylltwch ag aelod o'r pwyllgor cyfredol.

 

Sefyll Pleidleisio
Yn agor 10am dydd Llun 15fed Mawrth tan 10am dydd Llun 19eg Ebrill Bydd y pleidleisio'n dechrau am 10am ddydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm ddydd Gwener 30ain Ebrill

 

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Her Fawr Aber

Gwen 16 Ebr 2021

SHORTLIST : Sports Awards

Gwen 16 Ebr 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576