Proffiliau Rolau Pwyllgor: Capten y Tîm

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae gan bob clwb a chymdeithas dri aelod craidd o'r pwyllgor: Llywydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd. Yn ogystal â'r rolau craidd hyn, mae gan lawer o grwpiau amryw o rolau ychwanegol. Yma gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn Gapten y Tîm o fewn grwp myfyrwyr…

Rôl: Capten y Tîm:
Ymrwymiad / Hyd y Swydd: Swydd etholedig am hyd at un flwyddyn academaidd
Profiad blaenorol sydd ei angen: Dim o gwbl; caiff pob hyfforddiant ei ddarparu

Mae gan rai clybiau chwaraeon fwy nag un, yn dibynnu ar faint o dimau sydd ganddynt: e.e. Capten Tîm 1af, Gapten 2il Dîm, Capten 3ydd Tîm, neu Gapten Tîm Dynion a Chapten Tîm Menywod

 

Diben y rôl

Capten y Tîm yw'r prif bwynt cyswllt ar gyfer gemau a chystadlaethau. Nhw fydd yn dewis y tîm ar gyfer gemau, ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r tîm am fanylion gemau. Byddant yn sicrhau bod y tîm yn hollol barod ar gyfer diwrnodau gemau neu gystadleuaeth, a byddant yn fodel rôl cadarnhaol i weddill y tîm, gan ddelio ag unrhyw anghydfod ymysg aelodau’r tîm pan fo angen.

 

Cyfrifoldebau cyffredin

  • Hefyd cynnal treialon a dewis timau yn deg ar gyfer gemau a chystadlaethau
  • Sicrhau bod aelodau'r tîm wedi'u paratoi'n gorfforol ac yn feddyliol ar gyfer cystadlu; gan gynnwys eu hysbysu am fanylion gemau (trefniadau teithio a.y.b.)
  • Sicrhau bod gan aelodau'r tîm y cit chwarae priodol
  • Ar gyfer BUCS yn benodol, byddant yn rhoi taflenni tîm ar ap BUCS Play cyn y gemau, ac yn uwchlwytho canlyniadau’n syth ar ôl y gemau hynny. Byddant hefyd mewn cysylltiad rheolaidd â Chydlynydd Chwaraeon yr UM ynghylch argaeledd, cyfleusterau a threfniadau teithio ar gyfer gemau BUCS
  • Mynychu sesiwn sefydlu ac unrhyw hyfforddiant ychwanegol a ddarperir gan yr UM.
  • Bydd rhai gemau yn ei gwneud yn ofynnol i'r clwb drefnu dyfarnwr, a darparu offer penodol, e.e. peli safonol. Cyfrifoldeb y Capten yw hyn fel rheol

 

Sut fydd hyn o fantais i chi

Dyma'ch cyfle i gyflawni rôl flaenllaw mewn Clwb neu Gymdeithas sy’n golygu llawer i chi, i helpu i'w ddatblygu i sicrhau ei fod y gorau y gall fod. Wrth wneud hyn byddwch yn cael cwrdd a gweithio gyda myfyrwyr eraill o'r un anian, yn ogystal â datblygu eich sgiliau, gwybodaeth a chyflogadwyedd cyffredinol eich hun, yn ogystal â'ch aelodau, trwy amrywiaeth o gyfleoedd.

Yn sgil bod yn aelod o'r pwyllgor, byddwch hefyd yn ennill cydnabyddiaeth am eich oriau gwirfoddoli a’ch sgiliau trwy weithio tuag at Wobr Aber. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gael eich enwebu am wobr fel rhan o'r Gwobrau Chwaraeon neu Gymdeithasau.

 

Pam rydyn ni eich eisiau CHI?

Rydyn ni am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn addo’ch darparu â chyfleoedd i ddod o hyd i'ch Cymuned Aber, eich cynorthwyo i fod yn hapus ac yn iach, a helpu i dyfu eich sgiliau a'ch profiadau. Mae Tîm Aber yn cwmpasu cymaint o hyn, felly os ydych chi'n angerddol am eich Clwb/Cymdeithas, rydyn ni am weithio gyda chi i wireddu'r weledigaeth hon. Does dim ffordd well o wneud hyn na chael eich ethol i bwyllgor. Trwy ddod yn aelod o bwyllgor, byddwch wedi'ch ethol fel y person gorau i gyflawni'r rôl o'ch dewis.

 

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch ag aelod o'r Tîm Cyfleoedd:
Cydlynydd Datblygu Cymdeithasau - Tom (thm35@aber.ac.uk)
Cydlynydd Chwaraeon - Emily (ems47@aber.ac.uk)

 

Sylwch y gall cyfrifoldebau pob rôl amrywio rhwng clybiau a chymdeithasau. Gallwch weld eu cyfansoddiad unigol ar eu tudalen we, neu cysylltwch ag aelod o'r pwyllgor cyfredol.

 

Sefyll Pleidleisio
Yn agor 10am dydd Llun 15fed Mawrth tan 10am dydd Llun 19eg Ebrill Bydd y pleidleisio'n dechrau am 10am ddydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm ddydd Gwener 30ain Ebrill

 

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Her Fawr Aber

Gwen 16 Ebr 2021

SHORTLIST : Sports Awards

Gwen 16 Ebr 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576