Mis Balchder Hapus oddi wrth eich 2024-2025 Swyddogion Gwirfoddol

welsh
Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Helo! Marty a Tristan dyn ni, ac ‘fe/ei’ yw ein rhagenwau ni’n dau, a ni yw eich Swyddog Myfyrwyr Traws ac o Rywedd Anghydffurfiol a’ch Swyddog LDHTC+. Dyn ni’n cynrychioli myfyrwyr LDHTC+ o fewn cymuned Aberystwyth ac rydyn ni am sicrhau bod amgylchedd diogel a chefnogol i fyfyrwyr allu byw, astudio a chymdeithasu ynddo. I ni, mae’r Mis Balchder yn bryd i ddathlu ein hamrywioldeb a chodi ymwybyddiaeth o’r heriau cyson y mae’r demograffeg hwn yn eu hwynebu. Mae’n gyfle i dynnu sylw at y ffyrdd y mae pobl LDHTC+ yn cyfrannu at fywyd bob dydd ac annog cynwysoldeb ac i bobl ddi-LDHTC+ fod yn gefn i ni. Pwysig hefyd yw cofio bod y dathliad heddiw o bob dim cwîar ei naws a’i natur yn tarddu o nodi Terfysgoedd Stonewall yn 1969 a arweiniwyd Marsha P. Johnson a Sylvia Rivera, ill dwy yn fenywod traws.

Ar gyfer y Mis Balchder eleni, pobl LDHTC+ a gwleidyddiaeth yn ogystal â phwysigrwydd gofal cwîar yw’r ddwy brif thema i ni. Bydd dyddiad yr etholiad cyffredinol eleni yn golygu bod pleidiau gwleidyddol am fanteisio ar y mis hwn i hyrwyddo polisïau gaiff argraff sylweddol ar y gymuned LDHTC+. Mae’r trafodaethau diweddar ar ofal iechyd traws+ yn y cyfryngau a gwleidyddiaeth y pleidiau yn golygu y bydd y materion hyn yn bwnc llosg mewn sgyrsiau am y gymuned yn yr etholiad hyn. Profiad gofidus yw bod yn LDHTC+ heddiw, ond bod yn Draws neu o Rywedd Anghydffurfiol yn arbennig ac dyn ni o’r farn mai ar feithrin cymunedau ac annog ymgyrchu drwy bleidleisio a gweithgarwch gwleidyddol ddylai fod ein ffocws y Mis Balchder hwn. Rydyn ni am annog trafodaethau iach ynghylch materion LDHTC+ a bod y newid rwyt ti am ei weld!

Byddwn yn dathlu Balchder gyda’n ffrindiau gan drefnu nosweithiau ffilm a gemau cwîar, ond yn bwysicaf un, byddwn yn annog ein ffrindiau, ein cymdogion, a’n teulu i fynd i fwrw bleidlais. Mae cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth yn golygu y caiff eich llais ei glywed, a dyna ydy y Mis Balchder yn ei hanfod! Mae modd i chi ei wneud hefyd, hyd yn oed trwy gofrestru i bleidleisio ac ynteu bwrw eich pleidlais fis Gorffennaf a chymryd rhan mewn trafodaethau iach. Mae dathlu yn bwysig hefyd, boed trwy gynnal eich noson ffilm cwîar eich hunan, mwynhau noson allan gyda’ch ffrindiau, neu fod yn gefn i’ch cyfoedion a thrin pawb yn deg a pharchus. Gall bod yn gefn ddod ar amryw o ffyrdd – gan ddefnyddio’r rhagenwau cywir, herio bi/homo/Trawsffobia mewn modd diogel a rhagdybiaethau, neu drwy gefnogi’r bobl LDHTC+ yn eich bywyd.

Credwn ni mai Elagabalus (fel y’i gwelwyd ar Horrible Histories) yw un o’r bobl y dylem ni ei dathlu, ymerodres Rufeinig a deyrnasodd yn y 3edd ganrif AD. Yn ddiweddar fe’i ystyrir yn fenyw draws wedi ailasesu llawer o’r wybodaeth sydd ganddom am ei hunaniaeth, yn dewis cymryd y teitl ‘Arglwyddes’ yn lle ‘Arglwydd’ ynghyd â bod yn wraig yn ei phriodas olaf. Mae ei phrofiad wedi trawsnewid y ffordd y mae rhywedd yn cael ei ystyried yn yr Ymerodraeth Rhufeinig a sut rydyn ni’n trafod pobl draws mewn hanes. Rydyn ni hefyd am sôn am Richard Gadd, awdur Baby Reindeer, sy’n mynd i’r afael â’r cam-drin a’r heriau LDHTC+ a brofwyd ganddo mewn ffordd a deimlir i’r byw. Mae hefyd yn ymdrin â dod allan, ac er nad peth anghyffredin y gwelir mewn cyfryngau LDHTC+ yw hyn, mae Gadd yn ei gyflwyno mewn ffordd sy’n dangos gwirionedd llym digwyddiadau bywyd felly i’r gymuned LDHTC+.

Fe rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at gynrychioli’r gymuned LDHTC+ y flwyddyn academaidd hon i ddod a chefnogi cymuned dref fwyaf cwîar Cymru!

 

Comments

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576