Elusen y Flwyddyn UMAber – Cyhoeddi’r Enwebeion…

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Yn y cyfnod sy’n arwain at y Glas rydyn ni wedi gwahodd myfyrwyr i enwebu eu hawgrymiadau ar gyfer Elusen y Flwyddyn UMAber. Bydd y bleidlais yn cael ei chynnal yn ystod Ffeiriau’r Undeb (23ain/24ain Medi) ac wrth dderbynfa’r Undeb ar ôl hynny, tan ddydd Gwener 27ain Medi.

Bydd yr elusen fuddugol, a ddewisir gan y myfyrwyr, yn derbyn hanner yr arian sy’n cael ei godi yn ystod 2019/20.

Enwebeion eleni yw:

 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y flwyddyn nesaf mae disgwyl i Eisteddfod Genedlaethol Cymru gael ei chynnal yng Ngheredigion. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn wyl Gymraeg flynyddol a fynychir gan tua 150,000 o ymwelwyr. Mae'r digwyddiad yn ddathliad o ddiwylliant Cymraeg sy'n cynnwys wyth diwrnod o gystadlaethau a pherfformiadau sy'n cwmpasu'r celfyddydau, llenyddiaeth, cerddoriaeth ac iaith.

Enwebwyd gan Tomos Ifan ac Hero Marsden

 

Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd

Mae'r Gronfa Bywyd Gwyllt (WWF) yn elusen ryngwladol sy’n canolbwyntio ar ddiogelu'r diffeithwch a lleihau effaith y ddynoliaeth ar yr amgylchedd. Mae un o bob 14 rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu'n gyfangwbl ac mae 60% o rywogaethau’r glöyn byw wedi dirywio.

Enwebwyd gan Elliot Jackson

 

Cwn Tywys Cymru

Mae Cwn Tywys Cymru yn helpu pobl ddall a rhannol ddall ledled y DU drwy ddarparu cwn tywys, symudedd a gwasanaethau adsefydlu eraill. Maent hefyd yn ymgyrchu dros hawliau'r rheiny sydd â nam ar eu golwg ac yn buddsoddi mewn ymchwil i glefydau’r llygaid.

Enwebwyd gan Heather Tune, Bethany Masson ac Owen Malcolmson-Priesr

 

Bowel Cancer UK

Bowel Cancer UK yw'r brif elusen gancr y coluddyn sy'n canolbwyntio ar achub bywydau a gwella ansawdd bywyd unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan gancr y coluddyn. Maent yn gwneud hyn drwy ymgyrchu dros well mynediad at ddiagnosis, triniaeth a gofal; hynny drwy ymchwil, ac addysg ehangach ynghylch cancr y coluddyn.

Enwebwyd gan Megan Green

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576