Diweddariad Polisi Cofrestru Etholiadol

Mae'r Undeb wedi bod yn gweithio dros yr haf gyda chydweithwyr yn y Brifysgol a Chyngor Sir Ceredigion i roi system gofrestru etholiadol ar waith ar ddechrau’r flwyddyn academaidd 2019/20.

Mae'r Brifysgol a'r Swyddfa Etholiadol bellach wedi diwygio cytundebau oedd yn angenrheidiol o ganlyniad i gyflwyno'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) y llynedd. Mae hyn bellach yn caniatáu i'r Brifysgol rannu data cyswllt myfyrwyr â Chyngor Sir Ceredigion er mwyn helpu'r cofrestriad etholiadol.

Mae hyn bellach yn golygu y gall pob myfyriwr sydd â chyfeiriad yng Ngheredigion dderbyn gwybodaeth etholiadol am gofrestru i bleidleisio, gan gynnwys hunan-gofrestru ar-lein. Gellir cymharu’r wybodaeth y mae'r Cyngor Sir yn ei derbyn er mwyn sicrhau cywirdeb, ond caiff ei defnyddio i gynorthwyo'r broses gofrestru ac i gysylltu â'r rhai nad ydynt wedi cofrestru yn unig.

Mae'n bwysig nodi y gall myfyrwyr gofrestru yn etholaethau eu cyfeiriad cartref ac yn ystod y tymor, ond mewn Etholiad Cyffredinol dim ond unwaith y gallant bleidleisio.

Yn anffodus byddai proses gofrestru awtomatig yn ei gwneud yn ofynnol i'r Brifysgol gasglu rhifau Yswiriant Gwladol - nid oes angen hyn yng Nghymru ac er mai dyma oedd y drefn hyd at eleni yn Lloegr, oedd yn caniatáu i rai Prifysgolion greu prosesau cofrestru awtomatig, nid felly fydd hi yn y dyfodol. Byddai hyn hefyd yn ymestyn ac yn cymhlethu prosesau Cofrestru'r Brifysgol, ac rydym yn cytuno y dylid osgoi hynny.

Fodd bynnag, yn ogystal â’r system gofrestru â chymorth, rydyn ni hefyd wedi cynyddu cyfathrebu a chyhoeddusrwydd ar ein gwefan a thrwy gyfryngau cymdeithasol ynghylch cofrestru pleidleiswyr ac etholiadau sydd ar y gorwel.

Fel Undeb, er ein bod yn awyddus i barhau i weithio ar symleiddio prosesau yn y dyfodol; rydym yn cytuno bod y camau sy'n amlinellu ac yn blaenoriaethu sefydlu proses â chymorth yn flaenoriaeth.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576