Crynodeb y Cynrychiolwyr Academaidd - Tymor 1

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Gwirfoddolwyr yw Cynrychiolwyr Academaidd, sy'n mynd ati i gasglu adborth myfyrwyr ac sy'n helpu i wneud eich amser yma'r gorau y gall fod! Os oes gennych chi unrhyw adborth cadarnhaol neu negyddol am eich cwrs neu’ch profiad yma yn Aberystwyth, gallwch gysylltu â'ch Cynrychiolydd Academaidd!

(Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich Cynrychiolydd Academaidd drwy chwilio'ch cofnod myfyriwr neu ddefnyddio'r dudalen 'Darganfod Cynrychiolwyr' ar wefan UM - www.umaber.co.uk/darganfodcynrychiolwyr/)

Cynrychiolwyr academaidd yw'r cysylltiad rhwng staff a myfyrwyr, a hyd at dair gwaith y flwyddyn fe'u gwahoddir i fynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr (PYSM) o fewn eu hadrannau. Mae'r cyfarfodydd hyn yn bwysig, gan mai dyma ble mae'ch adborth yn cael ei godi, ei drafod a'i nodi, ynghyd ag unrhyw faterion neu ddatblygiadau eraill sy’n perthyn i'ch adran. Dyma ble rhoddir camau ar waith (lle bo angen) i helpu i yrru gwelliannau, delio â materion a hyd yn oed creu newid!

Er bod y cyfarfod yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig, gall yr holl fyfyrwyr a staff gael mynediad at gofnodion y PYSM unwaith y byddant wedi’u hysgrifennu. Mae’r hyn a drafodir yn y PYSM yn rhywbeth i bawb wybod amdano!

Gan fod y PYSM wedi digwydd y tymor diwethaf, mae'r UM wedi bod yn brysur yn darllen drwy'r cofnodion, lle nodwyd cyfanswm o 333 darn o adborth gan fyfyrwyr! O hyn, dosbarthwyd adborth fesul themâu allweddol; adborth yn ymwneud â modiwl ac adborth 'arall' oedd y rhan fwyaf o’r adborth a nodwyd gan Gynrychiolwyr Academaidd.

Adborth Themâu

Canran Adroddwyd

Aseiniadau

9%

Adborth ar Asesiad

2%

Costau Cwrs

1%

Cyflogadwyedd

2%

Cyfleusterau

9%

Llyfrgell / Gwasanaethau Gwybodaeth

5%

Mater yn ymwneud â Modiwl

23%

Materion Ôl-raddedig

2%

Addysgu

6%

Technoleg

8%

Amserlennu

5%

Arall

28%

Roedd adborth 'arall' yn cynnwys pethau nad oeddent yn amlwg yn ffitio o dan themâu allweddol, fel presenoldeb a materion tiwtorial, parcio ar y campws, hysbysfyrddau adrannol, ymarferoldeb bwrdd-du a hyd yn oed myfyrwyr swnllyd yn achosi aflonyddwch mewn darlithoedd.

Mae 2 fis wedi mynd heibio ers y PYSM cyntaf, ac er y bydd yn naturiol yn cymryd peth amser i ddelio â rhywfaint o’r adborth, mae rhai camau wedi'u cwblhau y gallwn eu dathlu fel Buddugoliaethau ar ran Cynrychiolwyr Academaidd! Dyma rai o’r Canlyniadau Cadarnhaol:

  • Uwchraddiwyd y ffynnon ddwr yn adeilad Interpol, gan ei gwneud hi'n haws llenwi poteli dwr
  • Cynyddodd y Fwrsariaeth ar gyfer Lleoliad Seneddol i fyfyrwyr Interpol o £250 i £500 yr un
  • Trefnwyd sesiynau ysgrifennu traethodau a chyfeirnodi ychwanegol gan adran y Gyfraith a Throseddeg ar draws yr holl flynyddoedd
  • Mae gweithdai Excel bellach yn cael eu darparu gan yr adran gyrfaoedd ar gyfer y rhai nad oes ganddyn nhw lawer o brofiad o ddefnyddio'r rhaglen
  • Mae swyddogion ychwanegol wedi'u penodi ar gyfer myfyrwyr PhD yn yr Ysgol Fusnes
  • Mae’r adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol wedi ymestyn a diweddaru cyntedd eu hadran i fod yn haws ei ddefnyddio ac er mwyn darparu mwy o naws gymunedol
  • Mae staff DGES yn gwella ffyrdd y maent yn darparu adborth effeithiol

Mae'r adborth gan staff adrannol wedi bod yn gadarnhaol iawn, gyda chynrychiolwyr yn frwdfrydig ac yn cymryd rhan mewn sgyrsiau a helpodd i roi'r gwelliannau neu'r newidiadau hyn ar waith. Cynhelir PYSM Semester 2 ym mis Chwefror, felly cysylltwch â'ch Cynrychiolydd Academaidd gydag adborth, oherwydd fel y gallwch weld, gallant helpu i hwyluso newid, mawr neu fach!

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576