Crynodeb Cynrychiolwyr Academaidd

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Crynodeb Cynrychiolwyr Academaidd - Tymor 2

Er gwaethaf yr angen parhaus i weithio ar-lein i raddau helaeth yn ystod tymor 2, mae Cynrychiolwyr Academaidd ar draws pob adran wedi parhau i addasu eu rolau a gweithio'n galed i helpu â sicrhau bod eich addysg y gorau y gall fod. Trwy gasglu adborth a mynychu PYSM ar-lein eleni; mae Cynrychiolwyr Academaidd wedi parhau i allu dwyn sylw i’ch adborth a helpu i ddatrys eich problemau lle bo hynny'n bosibl!

Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr (PYSM) yw'r cyfle mwyaf i Gynrychiolwyr Academaidd godi eich adborth. Mae'r cyfarfodydd hyn yn bwysig, oherwydd bod yr adborth rydych chi’n ei basio ymlaen i’r Cynrychiolydd yn cael ei godi, ei drafod, ei nodi a’i ddatrys, ynghyd ag unrhyw faterion neu ddatblygiadau eraill sy’n perthyn i'ch adran.

Yn y PYSM a gynhaliwyd yn ystod Semester 2, codwyd cyfanswm o 301 darn o adborth unigol gan eich Cynrychiolwyr Academaidd!

Adborth

Themâu

Nifer Eitemau Adborth

Adborth

Canran

Aseiniadau

35

11.63%

Llesiant a Chymorth

40

13.29%

Gyrfaoedd / Cyflogadwyedd

2

0.66%

Arholiadau

11

3.65%

Cyfleusterau

10

3.32%

Llyfrgell / Gwasanaethau Gwybodaeth

15

4.98%

Adborth Modiwl

61

20.27%

Materion Ôl-raddedig

6

1.99%

Addysgu

33

10.96%

Adnoddau Ar-lein a Thechnoleg

33

10.96%

Amserlennu

3

1.00%

Materion Cyd Anrhydedd

5

1.66%

Arall

47

15.61%

 

 

Ar ôl darllen trwy’r PYSM ar gyfer pob adran, rydym wedi gallu dynodi adborth allweddol y mae myfyrwyr ar draws nifer o adrannau wedi'i godi. Roedd cryn lawer o adborth ynghylch y canlynol:

 • Adborth cadarnhaol ar gyfer y gwasanaethau llyfrgell, yn enwedig y gwasanaeth clicio a chasglu
 • Byddai myfyrwyr yn gwerthfawrogi pe bai tiwtoriaid personol yn cysylltu â nhw'n fwy rheolaidd
 • Byddai myfyrwyr yn hoffi dechrau cael mynediad at gyfleusterau
 • Mae rhai myfyrwyr yn dal i deimlo nad oes digon o gefnogaeth ac adnoddau iechyd meddwl
 • Adborth cadarnhaol ynghylch y darlithwyr hynny sy'n ymgorffori elfennau rhyngweithiol yn eu haddysgu ac yn darparu lle i fyfyrwyr ryngweithio mewn ystafelloedd ar wahân neu mewn grwpiau llai a/neu fynychu sesiynau galw-heibio.
 • Adborth cymysg yn ymwneud â darlithio byw. Mae rhai myfyrwyr yn cael hyn yn ysgogol ac mae'n helpu i sefydlu rhywfaint o drefn, tra bod yn well gan eraill weithio trwy ddarlithoedd a recordiwyd ymlaen llaw.
 • Roedd adborth 'arall' yn cynnwys pethau nad oeddent yn amlwg yn ffitio o dan themâu allweddol ac yn tueddu i fod yn benodol i adrannau unigol.

 

Diolch i'r holl Gynrychiolwyr Academaidd am eu hymdrechion eleni. Bellach mae'n bosibl i'r adborth hwn sydd wedi’i gasglu ynghyd gael ei godi mewn cyfarfodydd ar lefel Cyfadran a Phrifysgol gan Chloe (Swyddog Materion Academaidd yr UM).

Roedd yr adborth a godwyd yn PYSM Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol (FASS) gan eich Swyddog Cyfadran, Adam Burlingham yn cynnwys:

 • Pwysleisio'r adborth o ran llesiant, a hefyd sylwadau tiwtoriaid personol, gan bwysleisio bod angen atgoffa’r TP i gynnal cyswllt rheolaidd (bob pythefnos neu o leiaf bob mis) â'r rhai maent yn eu tiwtora.
 • Tynnodd sylw at yr ymatebion cadarnhaol i fwy o ddarlithoedd byw a dulliau dysgu rhyngweithiol fel Mentimeter a dywedodd y dylid parhau â hyn.
 • Yn dilyn ein hawgrymiadau tua dechrau Tymor 2, gwnaeth adrannau fwy o ymdrechion o ran Llesiant / Cymhelliant.
 • Trafodwyd y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, a'r materion yn ymwneud â myfyrwyr yn teimlo'n fwy cyfforddus yn siarad â Thiwtoriaid Personol a Staff Academaidd am broblemau na'r gwasanaethau cymorth. Bydd hwn yn cael ei ddwyn gerbron y Bwrdd Academaidd yn dilyn ein trafodaethau.  

Roedd yr adborth a godwyd yn PYSM y Gyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd (FELS) gan eich Swyddog Cyfadran ÔR, Ellen Hjort yn cynnwys:

 • Lefelau cyllido myfyrwyr PhD yn arwain at ansicrwydd ariannol a’r teimlad bod angen gweithio wrth astudio.
 • Llwythi gwaith uchel a theimlad o gael eu tanbrisio fel aelodau staff ôl-raddedig.
 • Adrannau’n codi ffioedd cyhoeddi ar gyfer cyfnodolion. Bydd yr adborth hwn yn cael ei ddwyn gerbron y Deon Cyswllt, Ymchwil ar gyfer FELS ac yna symud ymlaen oddi yno. 

 

Yn olaf, mae'n bwysig cydnabod y newidiadau y mae Cynrychiolwyr Academaidd wedi helpu i'w datrys o ganlyniad i godi adborth. Boed hynny'n newid mawr neu fach, mae'n newid er gwell a'r cydweithrediad rhwng Cynrychiolwyr Academaidd a staff sy'n parhau i helpu â sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiad dysgu cadarnhaol yma yn Aberystwyth! Eleni roeddent yn cynnwys:

 • Mae'r Uned Dysgu ac Addysgu bellach wedi cyflwyno templedi adrannol ar gyfer dewislen Bwrdd-du, fel bod cysondeb ar draws modiwlau mewn adrannau.
 • Crëwyd Isafswm Angenrheidiol Bwrdd-du sy'n amlinellu'r hyn y mae angen ei gynnwys mewn modiwl a ble y dylid ei osod.
 • Crëwyd y modiwl Cynorthwyo’ch Dysgu sy'n cynnwys adran ar offer E-ddysgu a'r fideo hyfforddiant ar gyfer E-ddysgu (sy'n esbonio sut i gael y gorau allan o Bwrdd-du).
 • Trefnwyd sesiynau cymhelliant, rheoli amser a llesiant ar draws adrannau
 • Llwyddwyd i ddatrys gwrthdaro o ran terfynnau amser ar draws nifer o fodiwlau
 • Cynyddwyd y terfyn o ran nifer y tudalennau ar gyfer asesiadau parhaus ac arholiadau i helpu gyda hygyrchedd (Ffiseg)
 • Trefnwyd grwpiau Teams, sesiynau galw heibio a sesiynau Holi ac Ateb ar draws modiwlau lle’r oedd angen hynny i helpu myfyrwyr i weithio gyda'i gilydd, ffurfio cysylltiadau a chael cyfleoedd anffurfiol i ofyn cwestiynau i ddarlithwyr.

Diolch i’r cynrychiolwyr a’r staff am eu hymdrechion cydweithredol!

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576