CANLYNIADAU : UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr 2020

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae UMAber yn falch o gyflwyno’r drydedd noson wobrwyo (ar olaf) yng nghyfres UMAber yn Dathlu 2020:

Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber yn Dathlu 2020

Mae'r gwobrau hyn yn cynorthwyo arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at y profiad o fod yn fyfyriwr.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu, yn ogystal â'r rhai sy'n ennill y categorïau heno.


CYNRYCHIOLYDD ACADEMAIDD Y FLWYDDYN

Disgrifiwyd enillydd y wobr hon fel person ymroddedig, agos-atoch ac angerddol yn ei rôl.

Mae hi wedi hyrwyddo llais myfyrwyr yn gyson, wedi meithrin perthnasoedd gwych gyda staff yn yr adran ac wedi mynychu pob PYSM.

Drwy fod yn weithgar ac yn effeithiol yn ei rôl, nid yn unig y mae hi wedi caniatáu i'w chyfoedion deimlo'n fwy hyderus wrth leisio'u hadborth, ond mae hefyd wedi helpu i wneud newidiadau sydd wedi gwella profiad y cyfoedion hynny, sy’n mynd i fod o fudd i fyfyrwyr y dyfodol.

Llongyfarchiadau i Kate Warren (Ffiseg).

 

ADDYSGU CREADIGOL

Disgrifiwyd enillydd y wobr hon fel darlithydd ysbrydoledig a gafaelgar.

Drwy ei defnydd o gynadleddau skype, cerddoriaeth, a chyflwyniadau grwp dan arweiniad myfyrwyr, mae hi wedi helpu i ddarparu dealltwriaeth fanwl am lu o bynciau drwy ystod o ddulliau creadigol.

Llongyfarchiadau i Gillian McFadyen (Gwleidyddiaeth Ryngwladol)!

 

HYRWYDDWR YR IAITH GYMRAEG

Mae’n hysbys fod enillydd y wobr hon yn hyrwyddo'r Gymraeg ar bob cyfle.

Ar ben hynny, mae'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn arbennig o ddiolchgar iddo am gyfieithu negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol dro ar ôl tro, yn ogystal â chynnal gwersi Cymraeg i fyfyrwyr ar gyfer pob lefel o ddysgwyr.

Enillydd y wobr hon yw Iwan Davies (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear)!

 

GWOBR CAM NESAF

Mae enillydd y wobr hon wedi taflu goleuni ar gyfleoedd gyrfa na fyddent efallai wedi cael eu hystyried fel arall.

Ar ben hynny, mae wedi helpu i ddynodi diddordebau a sgiliau trosglwyddadwy o ganlyniad i waith rhan-amser ac astudiaethau academaidd a fydd o gymorth i unigolion wrth wneud cais am swyddi. 

Gorffennodd y myfyriwr yr enwebiad i ben â’r canlynol “Byddwn yn gorffen y flwyddyn olaf hon gyda syniad cymylog o beth i’w wneud nesaf, ond gyda’i chefnogaeth hi, rwy’n teimlo’n fwy parod nag erioed i ddechrau fy antur nesaf.”

Llongyfarchiadau i Annabel Latham (Ysgol Addysg)

 

TIWTOR PERSONOL Y FLWYDDYN

Roedd safon yr enwebiadau ar gyfer y wobr hon yn arbennig o uchel, felly llongyfarchiadau i bawb a gyrhaeddodd y rhestr fer.

Derbyniodd enillydd y wobr hon 4 enwebiad, ac fe’i disgrifiwyd fel unigolyn cefnogol, amyneddgar ac agos atoch. Nid yn unig y mae ei diwtorialau yn ddiddorol ac yn llawn trafodaeth, ond mae’r rheiny sy’n cymryd rhan yn teimlo y gallant fynd at y tiwtor hwn i ofyn am help gyda materion academaidd a phersonol.

Roedd amryw o’r enwebiadau’n sôn am sut mae’r person yma wedi helpu i wella profiad prifysgol myfyrwyr, a’r ffaith ei fod wedi mynd y filltir ychwanegol wrth wneud hynny.

Enillydd y wobr hon yw Bill Perkins (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear)! Llongyfarchiadau!

 

ATHRO ÔL-RADDEDIG Y FLWYDDYN

Cafodd enillydd y wobr hon ei chanmol sawl gwaith gan fyfyrwyr am ei gallu i ennyn diddordeb myfyrwyr yn eu dysgu, hyd yn oed am 9 o’r gloch y bore!

Mae ei defnydd o esboniadau clir, enghreifftiau addysgiadol, a hyd yn oed y defnydd o sticeri a memes wrth addysgu a marcio yn helpu myfyrwyr i ddeall a chofio pynciau.

Fe'i disgrifiwyd fel athro anhygoel sy'n gwneud ymdrech ychwanegol i ddarparu'r cydbwysedd perffaith rhwng addysg a mwynhad.

Yr enillydd yw Panna Karlinger - (Ysgol Addysg a Thiwtor yn yr Adran Fathemateg)! Llongyfarchiadau!

 

AELOD STAFF MYFYRWYR Y FLWYDDYN

Disgrifiwyd enillydd y wobr hon fel rhywun sy'n barod i helpu ac sy’n amlwg yn cymryd ei swydd o ddifrif. Mae hi'n rhywun sydd â gwên ar ei hwyneb bob amser ac sy'n gweithio'n galed i helpu, gan osod myfyrwyr ar y trywydd cywir yn ôl yr angen. Er mwyn hyrwyddo ei rôl, mae hi hefyd wedi cynnig syniadau i helpu myfyrwyr i gyfranogi mwy yng ngweithgareddau'r campws.

Llongyfarchiadau i enillydd y wobr hon, Khai Jackson (Seicoleg)! Llongyfarchiadau!

 

MYFYRIWR-WIRFODDOLWR Y FLWYDDYN

Disgrifiwyd enillydd y wobr hon fel aelod hynod bwysig o'r gymuned Geidiaid, ac mae'n fodel rôl ardderchog i'r merched sy'n aelodau o’r Brownies.

Mae yna lawer o waith cynllunio'n perthyn i redeg uned, ac mae hi'n gwneud hyn ochr yn ochr â chydbwyso ei chyfrifoldebau academaidd. O ganlyniad i'w hymroddiad, llwyddodd i gadw'r uned Brownies ar agor, a hyd yn oed trefnu diwrnod gwersyll ar gyfer Brownies a Rainbows yn y gymuned!

Yr enillydd yw Daphne Pacey (Hanes a Hanes Cymru)! Llongyfarchiadau!

 

AELOD STAFF ATEGOL/GWASANAETH Y FLWYDDYN

Disgrifiwyd enillydd y wobr hon fel rhywun proffesiynol a chwrtais, sy’n gallu darparu cymorth mor gyflym â phosibl. 

Mae hi wedi llywio’i ffordd o amgylch nifer o bartneriaethau archifol yn y DU a thramor i helpu myfyriwr i gyrchu ffynonellau dyrys a oedd yn anodd cael mynediad atynt ar gyfer eu traethawd hir.

Daeth y myfyriwr â'r enwebiad i ben gyda’r canlynol: “Weithiau, y staff cymorth mwyaf anhebygol sydd wir yn gwella'ch profiad Prifysgol, drwy eich helpu chi i gyrraedd y 'llinell derfyn' a chwblhau'ch gradd".

Enillydd y wobr hon yw Siân Jones (Gwasanaethau Gwybodaeth)! Llongyfarchiadau!

 

MYFYRIWR-FENTOR Y FLWYDDYN

Disgrifiwyd enillydd y wobr hon fel person ysbrydoledig ac ysgogol i fyfyrwyr, tra hefyd yn dangos cydymdeimlad a dealltwriaeth lwyr o’r hyn oedd yn peri pryder i’r sawl roedd hi’n fentor iddynt. Mae hi wedi helpu ei myfyrwyr i fynd i'r afael ag amryw o faterion, o setlo yn eu hadran i ddatblygu meddylfryd cadarnhaol. Mae’r fyfyrwraig hon wir yn ymgorffori'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn fentor gwych.

Llongyfarchiadau i Rezija Madara Fridrihsone (Ysgol Gelf), myfyriwr-fentor y flwyddyn eleni! Llongyfarchiadau!

 

GORUCHWYLIWR Y FLWYDDYN

Dewiswyd enillydd y wobr hon oherwydd yr holl enwebiadau a ddaeth i law yn disgrifio ei lefel ragorol o anogaeth, arweiniad a chymhelliant. Ar ben hynny, mae wedi bod yn help amhrisiadwy wrth ganiatáu i'w fyfyrwyr gyhoeddi sawl papur, yn ogystal â darparu cyfleoedd pellach i deithio, dysgu ac addysgu, gan gyfoethogi ymchwil academaidd a gyrfaoedd myfyrwyr ymhellach.

Gorffennodd un o’r enwebiadau â’r canlynol “Yn wir ni allwn fod wedi gofyn am well goruchwyliwr, a dwi’n cyfrif fy hun yn hynod o freintiedig fy mod wedi cael mentor mor wych”.

Enillydd y wobr hon yw Tom Holt (Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear)! Llongyfarchiadau.

 

DARLITHYDD Y FLWYDDYN

Derbyniodd enillydd y wobr hon sawl enwebiad; yn wir, gellid ystyried un ohonynt yn ddarn o waith academaidd ynddo'i hun! Disgrifiwyd y darlithydd hwn fel arbenigwr yn ei faes; rhywun sydd â'r gallu i gyflwyno’r wybodaeth hon mewn ffyrdd sy'n hawdd i'w deall a'u mwynhau gan fyfyrwyr. Mae’n angerddol am fyfyrwyr a'u dysgu; wastad yn ceisio creu amser i’w ddisgyblion, ac ateb eu ceisiadau a'u cwestiynau. Mae'r unigolyn hwn wedi cael effaith wirioneddol ar ddatblygiad myfyrwyr, gan eu helpu i ddarganfod eu llawn botensial yn y ddarlithfa a thu hwnt. Mae ganddo’r angerdd, y wybodaeth, a'r cariad tuag at y pwnc a'r myfyrwyr sy'n hanfod y wobr hon.

Enillydd Darlithydd y Flwyddyn yw Peadar Ó Muircheartaigh (Adran Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd)! Llongyfarchiadau!

 

ADRAN Y FLWYDDYN

Disgrifiodd myfyrwyr enillydd adran y flwyddyn fel mwy nag adran academaidd yn unig, ond yn hytrach fel teulu. Er bod rhai enwebiadau yn cymeradwyo rhagoriaeth academaidd yr adran, gan dynnu sylw at adnoddau arloesol ac addysgu sy’n ennyn diddordeb, yr hyn a ddaeth i’r amlwg mewn gwirionedd oedd cariad myfyrwyr at yr adran hon y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Disgrifiwyd y staff fel pobl sydd â’u ‘traed ar y ddaear' ac sydd bob amser yn barod i annog, gan helpu myfyrwyr i ddatblygu a'u paratoi ar gyfer eu dyfodol. Teimlai myfyrwyr, waeth beth fo'r amser neu'r hyn sy’n peri pryder, y byddai eu hadran yn fwy na pharod ac yn fodlon cynnig cymorth iddynt. Mae'r adran hon wir yn gymuned groesawgar y mae myfyrwyr yn falch o'i galw’n gartref!

Enillydd Adran y Flwyddyn yw'r Adran Seicoleg! Llongyfarchiadau!


 

Llongyfarchiadau enfawr i'r holl enwebeion ac enillwyr Gwobrau Staff a Myfyrwyr UMAber yn Dathlu 2020.

Go dda chi, oddi wrthym ni i gyd yn AberSU.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576