BLOG SWYDDOG - Diweddariad gan Lydia

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Helo bawb,

Mae’n anodd credu mai hon yw fy wythnos olaf yn y swydd a fy mod i’n eistedd yma’n ysgrifennu'r neges hwyl fawr hon. Roedd cael fy ethol yn Swyddog Llesiant yn annisgwyl iawn, ond rwy'n teimlo ei fod yn rhywbeth oedd fod digwydd. Rwyf wedi cael y flwyddyn orau bosib, ac yn teimlo'n ffodus fy mod wedi gallu treulio blwyddyn arall yn Aberystwyth. Yn bendant nid dyma’r diwedd i’r flwyddyn yr oedd unrhyw un ohonom yn ei ddisgwyl, ac rwy’n drist iawn fy mod wedi colli allan ar Ryngolgampau Farsiti a Rygbi 7-bob-ochr Aber 7s - ond mae’n debyg y bydd yn rhaid i mi ddod yn ôl y flwyddyn nesaf!

Rydw i wedi rhagori ar fy nisgwyliadau ohonof fy hun eleni ac rwy'n hapus iawn â'r pethau rydw i wedi'u cyflawni. Rwy'n falch iawn o'r gwrthdystiad dadfuddsoddiad a drefnais, oedd yn cynnwys myfyrwyr, XR Aberystwyth a Red Rebel Brigade Aberystwyth. Roedd y brotest yn llwyddiant a daeth i ben gyda’r Is-Ganghellor yn anfon e-bost at yr holl staff a myfyrwyr, gan gadarnhau y byddai’r brifysgol yn ymrwymo i wyro oddi wrth danwydd ffosil. Ac fe wnaethon ni hefyd gael sylw yn y Cambrian News!

Ymysg y pethau eraill yr wyf wedi gweithio arnynt eleni mae cyflwyno hyfforddiant Dim Esgusodion i bwyllgorau clybiau a chymdeithasau a gwella cynaladwyedd; rydw i wedi cynnal ymgyrch positifrwydd y corff, rydw i wedi helpu'r brifysgol gyda'u strategaeth Llesiant newydd gyda chyllido gan CCAUC, rydw i wedi cynrychioli UM Aber yng nghynhadledd UCM Cymru eleni, a llawer mwy.

Yr hyn rydw i wedi ei garu fwyaf eleni yw'r holl bobl anhygoel rydw i wedi cwrdd â nhw a'r perthnasoedd rydw i wedi'u ffurfio, yn enwedig gyda fy nhîm o gyd-swyddogion. Mae'n debyg na ddylwn i ddewis hwn fel fy uchafbwynt, ond mae'n rhaid mai uchafbwynt y flwyddyn i mi fel tîm swyddogion oedd ein noson allan yn ystod ein penwythnos i ffwrdd yn hyfforddiant Arwain a Newid UCM. Cawsom gymaint o hwyl yn dawnsio gyda’n gilydd mewn clwb di-chwaeth, ac roedd yn brofiad bondio da iawn. Rwy'n bendant yn mynd i fethu Wojciech, Tomos, Chloe a Dhan yn fawr iawn.

Rwyf wedi dysgu llawer eleni, amdanaf fy hun, am fywyd, am UMau, am bethau annisgwyl a phethau pwysig iawn. Ond rwy'n credu mai'r peth pwysicaf rydw i wedi'i ddysgu yw bod gwaith tîm yn gallu gwireddu breuddwydion. Ni allwch wneud popeth ar eich pen eich hun, ac fel rheol roedd pobl yn awyddus iawn i helpu. Ni fyddwn wedi gwneud gwaith hanner cystal y flwyddyn ddiwethaf hon oni bai am y staff gwych yn UM Aber - yn enwedig Martin; mae mor anhygoel yn ei swydd ac yn mynd allan o'i ffordd i gynnig cymorth i staff a myfyrwyr.

Felly, dyma fy hwyl fawr! Rwy'n drist iawn gadael Aberystwyth a'r holl bobl sydd yma, ond byddaf yn ôl! Hoffwn ymddiheuro i'r holl fyfyrwyr eleni, p'un a ydych chi yn eich blwyddyn gyntaf neu'ch blwyddyn olaf, mae'r holl fusnes Corona yma wedi cael effaith enfawr ar bawb. Does dim bai ar neb, a gwn fod yr UM a'r brifysgol yn mynd i wneud popeth o fewn eu gallu i wneud iawn am yr hyn yr ydych wedi colli allan arno dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Diolch i bawb a bleidleisiodd drosof y llynedd, a gobeithio eich bod yn falch eich bod wedi gwneud hynny! Hefyd, diolch i bawb a bleidleisiodd dros Connor eleni; gwn ei fod yn mynd i fod yn Swyddog Llesiant gwirioneddol ddiymhongar a meddylgar.

Rwy'n anfon llawer o gariad atoch chi i gyd; pob lwc gyda'r dyfodol ac rwy’n gobeithio gweld rhai ohonoch chi eto un diwrnod!

Lydia Chilvers - Swyddog Llesiant, 2019-20

 

 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576