Llesiant

Connor Hunter-Wem

Llesiant

"Connor yw llais myfyrwyr ar gyfer llesiant a rhyddhad"

Mae ei rôl yn canolbwyntio ar sicrhau bod ein myfyrwyr mor hapus ac iach â phosib.

Darllenwch 'blog cyflwyno Connor' yma.

 E-bost: llesiantum@aber.ac.uk


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Llesiant yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n perthyn i lesiant, gan gynnwys cymorth i fyfyrwyr, lles, cydraddoldeb ac amrywioldeb.
 • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr.
 • Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr.
 • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o fyfyrwyr ar faterion llesiant drwy gadeirio'r Parth Llesiant.
 • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
 • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.
 • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu llesiant myfyrwyr ymhellach.

Pwyllgorau’r Brifysgol / Cyfarfodydd a Fynychwyd:

 • Pwyllgor Profiad Myfyrwyr
 • Aber Hygyrch
 • Hyrwyddwyr Cydraddoldeb
 • Cyfarfod Rhwydwaith Canllawiau Cyfoedion
 • Cyfarfod Cydlynwyr Anabledd yr Adran
 • Cyfarfod Grwp Strategaeth Cyffuriau ac Alcohol
 • Grwp Polisi Gweithredu Traws
 • Grwp Monitro Presenoldeb
 • Cyfarfod Prifysgol Aberystwyth Di-blastig

Blaenoriaethau Presennol

Mae rhestr isod o flaenoriaethau y mae Connor yn gweithio arnynt eleni yn ogystal â’r cynnydd mae hi wedi’i wneud hyd yma…

 

Parhau ag Ymgyrch Dim Esgusodion drwy hyrwyddo Cod Myfyrwyr y Brifysgol o ran Parch ac Urddas ynghyd â system adrodd yn ôl newydd.*

----------

Gweithio gyda'r Brifysgol ar ei statws 'Di-Blastig', gan gynnwys gosod biniau compost ar y campws.

----------

Lansio ymgyrch bositifrwydd y corff sy'n herio normau cymdeithasol ar sail rhywedd, e.e. eillio.

----------

Gosod Oergell Gymunedol ar y campws er mwyn cynorthwyo â chaledi myfyrwyr yn ogystal â lleihau gwastraff bwyd.

----------

Lobïo'r Brifysgol i ddal ati i osod toiledau niwtral o ran rhywedd ar draws y campws lle bo hynny'n briodol.*

----------

Lleihau'r defnydd o wellt yfed plastig ar y campws ac yn y gymuned yn ehangach.*

----------

Parhau i geisio a chasglu adborth myfyrwyr am eu profiadau o wasanaethau iechyd lleol a’u trosglwyddo i'r Brifysgol a Bwrdd Iechyd Hywel Dda (fel y bo'n briodol).*

----------

Darparu gwybodaeth ac arweiniad i fyfyrwyr sy'n chwilio am lety.*

----------

Darparu gwybodaeth ac arweiniad ar yfed yn gyfrifol a chanlyniadau camddefnyddio alcohol.*

----------

Trefnu digwyddiadau a gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylder Bwyta (2il - 8fed Mawrth 2020).*

----------

Trefnu bod offer ar gyfer profion HIV ar gael am ddim gan Undeb y Myfyrwyr.*

----------

Cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw drwy lobïo'r Llywodraeth i beidio â chategoreiddio gwaith rhyw fel trosedd, yn ogystal â chanfod a chysylltu â grwpiau cymorth cyfagos ar gyfer gweithwyr rhyw sy'n fyfyrwyr.*

----------

Lobïo'r Brifysgol i ddarparu hyfforddiant cydsyniad gorfodol i bob myfyriwr.*

----------

Mae * yn dynodi polisi a basiwyd yn ddemocrataidd gan fyfyrwyr Aberystwyth.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576