Llesiant

Molly-Jean Longden

Llesiant

"Molly yw llais myfyrwyr ar gyfer llesiant a rhyddhad"

Mae ei rôl hi'n canolbwyntio ar sicrhau bod ein myfyrwyr mor hapus ac iach â phosib.

Twitter: @WOAberSU | E-bost: llesiantum@aber.ac.uk


Ynglyn â Molly:

Fy nghwrs i oedd Astudiaethau Drama a Theatr a dwi'n wreiddiol o Fanceinion. 

Dewisais astudio yn Aberystwyth gan i mi deimlo'n gartrefol yma ar fy ymweliad cyntaf â'r lle.
Ymgeisiais am y rôl hon oherwydd fy mod i'n credu y byddai modd i mi wneud gwahaniaeth i'r ffordd mae'r undeb a'r brifysgol yn cydweithio â'r gymuned leol i sicrhau'r iechyd a gofal cymdeithasol gorau posib i fyfyrwyr Aber. Cwympais i mewn cariad â'r brifysgol hon pan ddes i yma'n gyntaf a dwi am sicrhau bod pobl yn dal i gael yr un ymdeimlad o gyffro a gefais i pan gyrhaeddais i yma, a bod profiadau da'n parhau gydol cyfnod y myfyrwyr yn ein prifysgol hyfryd. Mae llawer o bethau sy'n ymwneud â llesiant yn newid a dwi am sicrhau bod y myfyrwyr yn cael y llais gorau posib pan fydd penderfyniadau mawr yn cael eu gwneud.

Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â chymaint o bobl newydd â phosib a sicrhau y byddan nhw i gyd yn cael y profiad gorau posib yma yn Aber!


Fy Rôl

Bydd y Swyddog Llesiant yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cynrychioli corff y myfyrwyr ar faterion sy'n perthyn i lesiant, gan gynnwys cymorth i fyfyrwyr, lles, cydraddoldeb ac amrywioldeb.
  • Cydlynu gweithgareddau ac ymgyrchoedd sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr.
  • Ffurfio sail ar gyfer polisïau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ynghylch materion sy'n ymwneud â llesiant myfyrwyr.
  • Cynorthwyo a datblygu rhwydwaith o fyfyrwyr ar faterion llesiant drwy gadeirio'r Parth Llesiant.
  • Gweithio gyda Phrif Weithredwr ac uwch dîm rheolaeth UMPA i gyflawni a ffurfio amcanion a deilliannau strategol.
  • Mynychu Pwyllgorau priodol y Brifysgol.
  • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd ag adrannau perthnasol y Brifysgol i ddatblygu llesiant myfyrwyr ymhellach.