Parthau

Croeso i’r Parthau!

Digwyddiad yw Parth sy’n cael ei gynnal gan yr Undeb i ganiatáu i fyfyrwyr ddod at ei gilydd ar gyfer trafodaethau sy'n dylanwadu ar waith y swyddogion a’r staff, lle cawn gyfle i rannu llawer o syniadau ac adborth.

Maen nhw’n llai o faint, yn llai ffurfiol ac yn fwy hyblyg i gynnig rhagarweiniad hawdd i ddemocratiaeth yn UMAber.

Caiff pob Parth ei gadeirio gan y swyddog llawn amser perthnasol ac mae aelod o staff yn ei gefnogi.

 

Beth yw diben y Parthau

 

Bydd Parth llwyddiannus yn caniatáu i fyfyrwyr dynnu sylw at y materion sy'n fwyaf perthnasol iddynt mewn sefyllfa lawer mwy personol gydag amryw fynychwyr sy’n gallu:

 • Rhoi’r diweddaraf i bawb ar eu cynlluniau a'u digwyddiadau
 • Annog y swyddog llawn amser i weithredu ar fater
 • Rhoi adborth ar syniadau rydych chi am eu cyflwyno i'r Cyngor
 • Awgrymu geiriad a gwelliannau ar gyfer syniadau neu ymgyrchoedd
 • Helpu i ddarparu ffeithiau a phrofiadau personol sy'n berthnasol i'r testun
 • Canfod sut gallai gweithio ar syniad neu destun gael effaith gadarnhaol
 • Dod o hyd i gyfleoedd i gydweithio ar broblemau ar y cyd
 • Ateb cwestiynau

 

Beth sy’n cael ei drafod?

 

Mae pob Parth yn dilyn ffurf sylfaenol:

 • Cyflwyniadau – eich croeso arferol, ymddiheuriadau a chyfle i dorri’r iâ
 • Adroddiad y swyddog - cewch wrando ar adroddiad swyddogol y swyddog llawn amser perthnasol a'i ddal i gyfrif
 • Testunau trafod a gyflwynwyd – gall myfyrwyr gyflwyno testunau i’w trafod cyn pob Parth er mwyn sicrhau lle iddo ar yr agenda. Gall hyn fod yn unrhyw beth sy'n berthnasol i'r Parth!
 • Unrhyw fater arall – cyfle i godi unrhyw beth, o destunau ychwanegol i ddiweddariadau neu gyhoeddiadau

O bryd i'w gilydd, byddwn ni’n gosod thema i’r Parth o gwmpas digwyddiad presennol neu fater pwysig neu’n defnyddio'r cyfarfod i wahodd siaradwyr ar gyfer sgyrsiau byr a sesiynau holi ac ateb.

 

Sut mae cyflwyno testun i'w drafod?

 

Gallwch e-bostio'ch pwnc at y Cydlynydd Llais Myfyrwyr, Chris, neu gyflwyno syniad trwy ein ffurflen ar-lein yma.

 

 

Cyfarfodydd sydd ar y gweill

Math o Barth

Dyddiad/Amser

Parth Lleoliad y Cyfarfod

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau 01/03/21 - 6pm Ar-lein trwy Teams
Parth Academaidd 02/03/21 - 6pm Ar-lein trwy Teams
Parth Diwylliant Cymru 03/03/21 - 6pm Ar-lein trwy Zoom
Parth Llesiant 04/03/21 - 6pm Ar-lein trwy Teams

 


Mwy o wybodaeth am bob parth

Parth Diwylliant Cymreig

 

Cadeirydd: Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

Staff cynorthwyol: Cymorth a Chynrychiolaeth / Marchnata a Chyfathrebu

Mynychwyr arferol: Swyddog yr Iaith Gymraeg, Pwyllgor Gwaith UMCA

Daw unrhyw un sydd â diddordeb yn niwylliant Cymru ynghyd i drafod materion sy’n ymwneud â’r canlynol:

 • Y Gymraeg, dwyieithrwydd a dysgu Cymraeg yn Aber
 • Darpariaeth addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Digwyddiadau, dathliadau a gweithgareddau gwyliau yn Gymraeg
 • Cymorth ac adnoddau cymunedol i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith a'u grwpiau fel UMCA

 

Parth Academaidd

 

Cadeirydd: Swyddog Materion Academaidd

Staff cynorthwyol: Cymorth a Chynrychiolaeth

Mynychwyr arferol: Cynrychiolwyr Athrofa, Cynrychiolwyr Academaidd, Pwyllgorau Cymdeithasau Academaidd

Mae'r Parth hwn yn ymwneud ag addysg gan gynnwys:

 • Y system gynrychiolaeth academaidd
 • Materion penodol sy'n ymwneud ag unrhyw beth o ddarlithoedd, cyrsiau, modiwlau neu hyd yn oed gynlluniau gradd
 • Materion sy'n ymwneud â gwasanaethau fel llyfrgelloedd, gwasanaethau gwybodaeth neu offer ar-lein
 • Newidiadau yn strwythurau, staff neu weithgareddau'r Brifysgol

 

Parth Llesiant

 

Cadeirydd: Swyddog Llesiant

Staff cynorthwyol: Cymorth a Chynrychiolaeth

Mynychwyr arferol: Swyddogion Rhyddhad, Swyddogion Llesiant Clybiau/Cymdeithasau, Pwyllgorau Cymdeithasau Elusennol neu Lesiant

Mae'r Parth hwn yn ymdrin â phopeth sy’n ymwneud â llesiant gan gynnwys:

 • Y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr trwy'r Undeb, y Brifysgol a darpariaeth iechyd lleol
 • Problemau sy'n effeithio ar hygyrchedd ac iechyd corfforol ac iechyd meddwl myfyrwyr
 • Ymgyrchoedd a chymorth i ddathlu a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant

 

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau

 

Cadeirydd: Swyddog Cyfleoedd

Staff cynorthwyol: Cyfleoedd

Mynychwyr arferol: Pwyllgorau Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau

Mae’r Parth hwn yn cael ei rannu’n ddau (awr yr un i’r clybiau a’r cymdeithasau) a phan fo'n berthnasol mae'n trafod:

 • Cymryd rhan mewn clwb neu gymdeithas a'r holl bethau sydd ynghlwm
 • Grantiau, cyllid, hyfforddiant a chynrychiolaeth
 • Materion sy’n ymwneud â chyfleusterau
 • Digwyddiadau mawr fel y Rhyngolgampau, Superteams a Gwobrau
 • Codi arian a gwirfoddoli

 


Mae’r Parthau’n gyfle gwych i sbarduno’r trafodaethau rydych chi am i ni eu cael, a'r gwaith hoffech chi i ni ei wneud.

Gallwch e-bostio'ch testun i mmd11@aber.ac.uk, neu gyflwyno syniad trwy ein ffurflen ar-lein yma.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576