Allanol / External Events

View this month's events

Maw 19th Hydref

CocSoc Fest
19th Hydref hanner nos - 20th Hydref hanner nos
Y Bañera

Mer 20th Hydref

CocSoc Fest
19th Hydref hanner nos - 20th Hydref hanner nos
Y Bañera

Iau 21st Hydref

'Building Confidence for Success’ workshop by Jill Fitzgibbon
11am - 11:45am
Zoom
In this workshop we will be talking about confidence, what you understand it to be and what it means to you.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
11am - 11:45am
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
'Cyflwyno'ch Hun yn yr Eiliadau sy'n Bwysig.' Gweithdy gan John Scarrott
2pm - 3pm
Zoom
Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i PYPH, fframwaith y gallwch adeiladu eich llwyddiant arno.

Maw 26th Hydref

Halloween Social
26th Hydref hanner nos - 27th Hydref hanner nos

Mer 27th Hydref

Halloween Social
26th Hydref hanner nos - 27th Hydref hanner nos

Iau 28th Hydref

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
11am - 11:45am
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Tackling anxiety - how to improve self image and self acceptance' workshop by Sam Thorne
1pm - 1:45pm
Zoom
Sam will guide you through a workshop of self discovery and gentle methods which you can implement in your own way and time.

Sul 31st Hydref

Bingo Lingo Halloween Special
6pm - 10pm
short desc?

Maw 2nd Tachwedd

Dream Job Social
2nd Tachwedd hanner nos - 3rd Tachwedd hanner nos
Y Bañera

Mer 3rd Tachwedd

Dream Job Social
2nd Tachwedd hanner nos - 3rd Tachwedd hanner nos
Y Bañera

Iau 4th Tachwedd

‘How procrastination and productivity problems relate to self sabotage and not to laziness (and why self compassion and self care is the answer)’ workshop by Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
In this session, Lucy Orton, anti-self-sabotage expert, podcaster and positive psychology coach will talk about the myths and misunderstandings surrounding what makes us productive.
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Maw 9th Tachwedd

British Icons Social
9th Tachwedd hanner nos - 10th Tachwedd hanner nos
Y Bañera

Mer 10th Tachwedd

British Icons Social
9th Tachwedd hanner nos - 10th Tachwedd hanner nos
Y Bañera

Iau 11th Tachwedd

'Lles emosiynol - Sut i ddatblygu ymateb iach i emosiynau negyddol sy'n codi ynoch chi'ch hun ac eraill.' Gweithdy gan Sam Thorne
11am - 11:45am
Zoom
Mae athroniaeth iechyd Sam yn ymwneud â byw yn fwy meddylgar, fel ein bod yn cynyddu ein greddf ac yn dechrau gwneud dewisiadau gwell
'Emotional wellbeing - How to develop a healthy response to negative emotions that arise in yourself and others.’ Workshop by Sam Thorne
1pm - 1:45pm
Zoom
Sam’s health philosophy is about living more mindfully so that we increase our intuition and start making better choices.

Maw 16th Tachwedd

Pirate Social
16th Tachwedd hanner nos - 17th Tachwedd hanner nos
Y Bañera

Mer 17th Tachwedd

Pirate Social
16th Tachwedd hanner nos - 17th Tachwedd hanner nos
Y Bañera

Iau 18th Tachwedd

Becoming an imperfectionist (and how this will lead to greater success and well-being) workshop by Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
Lucy will talk about her passion for imperfection and how letting go of the all-too-common perfectionist tendencies can create space for more creativity, more success and greater wellbeing.
Dod yn amherffeithydd (a sut y bydd hyn yn arwain at fwy o lwyddiant a llesiant) gweithdy gan Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
Lucy yn siarad am ei hangerdd am amherffeithrwydd a sut y gall gollwng tueddiadau perffeithydd, sy’n llawer rhy gyffredin, greu lle ar gyfer mwy o greadigrwydd, mwy o lwyddiant a mwy o lesiant.

Maw 23rd Tachwedd

Green Social
23rd Tachwedd hanner nos - 24th Tachwedd hanner nos

Mer 24th Tachwedd

Green Social
23rd Tachwedd hanner nos - 24th Tachwedd hanner nos

Iau 2nd Rhagfyr

Gweithdy deall syndrom twyllwr (a sut i wthio heibio iddo i ddod o hyd i lwyddiant) gan Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
wthio heibio syndrom twyllwr a chreu mwy o lwyddiant ym mhob agwedd ar eu bywydau
Understanding impostor syndrome (and how to push past it to find success) workshop by Lucy Orton
11am - 11:45am
Zoom
Lucy will talk about pushing past imposter syndrome and creating more abundant success in all aspects of your life.

Iau 9th Rhagfyr

Gweithdy 'Technegau Seicoleg Gadarnhaol ar gyfer Cynorthwyo Llesiant a Hunan-dosturi' gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
11am - 11:45am
Zoom
Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich cynorthwyo i gynyddu eich gallu i ymdopi’n gadarnhaol a meithrin gwytnwch.
'Positive Psychology Techniques for Supporting Wellbeing & Self-compassion' Workshop by Paula Dixon and Marjorie Raymond
11am - 11:45am
Zoom
This practical session will support you in increasing your ability to demonstrate positive coping and build resilience.

Iau 16th Rhagfyr

'Defnyddio'ch Gwerthoedd i gynorthwyo Llesiant Cadarnhaol a Gosod Nodau' Gweithdy gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
11am - 11:45am
Zoom
Yn seiliedig ar seicoleg gadarnhaol, mae'r gweithdy ymarferol hwn yn plymio'n ddwfn i sut y gellir defnyddio gwerthoedd personol i gynorthwyo llesiant.
'Using your Values to support Positive Wellbeing & Goal Setting' Workshop by Paula Dixon and Marjorie Raymond
11am - 11:45am
Zoom
Underpinned by positive psychology, this practical workshop takes a deep dive into how personal values may be used to support wellbeing.
RSS Feed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576