Helpu o'ch Cartref

Pan nad yw mor hawdd mynd allan a gwirfoddoli'n bersonol gydag elusennau a grwpiau cymunedol, mae yna bob amser y posibilrwydd o helpu gartref fel unigolyn neu gyda'r rheiny sy’n rhannu aelod gyda chi. Yma yn Undeb y Myfyrwyr, rydym yn dal i fod eisiau galluogi pobl i wirfoddoli a’ch darparu â syniadau a chyfleoedd i gymryd rhan!

Syniadau i Helpu o'ch Cartref neu gyda’ch cyd-letywyr

Casglu sbwriel neu lanhau’r traeth

Nid yw gweld yr holl sbwriel sydd yn ein mannau cyhoeddus yn brofiad braf. Sbwriel bwyd cyflym, pecynnu plastig ac eitemau defnydd untro yw’r pethau sydd i’w gweld amlaf, ac er bod angen datrysiad gan lywodraethau a chynhyrchwyr, mae casglu sbwriel yn ffordd gyflym a syml o weithredu'n lleol.

I fynd ati i gasglu sbwriel, bydd angen i chi ...

 • Dewis lleoliad
 • Mynnwch fenig rwber, bag bin a chodwr sbwriel (o fis Medi ymlaen, byddwch chi'n gallu benthyg y rhain o Undeb y Myfyrwyr - e-bost alg51@aber.ac.uk)
 • Ystyriwch y tywydd, y traffig, amseroedd y llanw a pheidiwch â chodi unrhyw eitemau miniog na baw cwn.
 • Gwnewch yn siwr eich bod yn diheintio'r codwr sbwriel ac yn golchi'ch dwylo ar ôl i chi orffen.

Mae’n bosib y gallwch chi ymuno â mentrau casglu sbwriel torfol drwy sefydliadau fel Cadwch Gymru’n Daclus- https://www.keepbritaintidy.org/search-our-map?vg=1 a Syrffwyr yn Erbyn Carthffosiaeth - https://www.sas.org.uk/regions-reps/

Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn mynd ati i lanhau’r traeth bob tymor!

Cyflwyno Cofnodion Bywyd Gwyllt Lleol

Mae'r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN) yn bartneriaeth gydweithredol a grëwyd i gyfnewid gwybodaeth am fioamrywiaeth. Os ydych chi'n gwybod ychydig am fywyd gwyllt a bod gennych chi’r hyder i adnabod yr hyn rydych chi wedi'i weld, yna iRecord yw'r lle i fynd! Nod iRecord yw ei gwneud hi'n haws i bobl sy'n sylwi ar fywyd gwyllt i goladu’r hyn maen nhw wedi’i weld, cael hynny wedi’i wirio gan arbenigwyr, a bod y wybodaeth honno wedyn ar gael i gynorthwyo ymchwil a gwneud penderfyniadau ar lefelau lleol a chenedlaethol.

I gyflwyno cofnodion bywyd gwyllt lleol, bydd angen i chi wneud y canlynol...

 • Dewiswch leoliad
 • Mynnwch bensil a phapur, binocwlars, chwyddwydr a llyfrau Adnabod Natur
 • Cofnodwch unrhyw fywyd gwyllt neu blanhigion a welwch. (Gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio llyfrau neu wefannau adnabyddiaeth os nad ydych yn siwr)
 • Cyflwynwch eich cofnodion a'ch lleoliad drwy'r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol iRecordhttps://www.brc.ac.uk/irecord
 • Os gwelwch chi rywbeth gwerth ei gofnodi yn ardal Aberystwyth, gallwch hefyd gyflwyno hyn i Ganolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru - https://www.wwbic.org.uk/wildlife-recording/

Os hoffech chi gymryd rhan mewn arolygu ecolegol fel rhan o grwp wedi’i drefnu, ymunwch â Grwp Facebook Fforwm Bywyd Gwyllt Cymunedol Penparcau i gael hysbysiadau ynghylch arolygon sydd ar y gweill -https://www.facebook.com/groups/829779180427287/about/

Codi Arian at Elusen

Nawr yn fwy nag erioed, mae angen ein help ar elusennau i ddarparu a chodi arian sy'n sicrhau y gall eu gwaith pwysig barhau. Er mwyn helpu elusennau gael adferiad ar ôl COVID-19, gallwch roi eich cefnogaeth a'ch amser drwy godi arian at elusen sy'n agos at eich calon.

Er mwyn codi arian at elusen, bydd angen i chi wneud y canlynol...

 • Dewis elusen a tharged ar gyfer codi arian
 • Dewis eich gweithgaredd codi arian ar-lein - Gallai hyn fod yn gwerthu eitemau, her noddedig, digwyddiadau wedi'u trefnu a.y.b. 
 • Sefydlu tudalen codi arian
 • Rhannu eich gweithgaredd, ac annog pobl i roi arian er mwyn i chi gyrraedd eich targed!

Os ydych chi’n ymuno â chlwb neu gymdeithas, fe allech chi fod yn rhan o'u hymdrechion codi arian RAG a gwirfoddoli gyda'r aelodau i geisio codi cymaint o arian â phosib! Os hoffech chi godi arian ar gyfer elusen RAG a’ch bod angen rhywfaint o help i drefnu, cysylltwch ag undeb@aber.ac.uk

 

Micro-wirfoddoli

Mae micro-wirfoddoli’n ffordd gyfleus a hawdd i helpu gyda phrosiect, unrhyw bryd ac unrhyw le! Gallwch wirfoddoli o gyn lleied ag 1 funud ar y tro, ac mae gennych gyfle i helpu gydag ystod enfawr o weithgareddau. Y syniad yw y gall llawer o bobl yn cyflawni gweithredoedd bach gael effaith fawr!

Mae micro-wirfoddoli’n berffaith ar gyfer y rhai sydd â bywydau prysur oherwydd ...

 • Ni fyddwch yn cael eich clymu i le neu amser penodol
 • Chi sy'n rheoli'r amser a'r amgylchedd ar gyfer gwirfoddoli
 • Does dim angen llawer iawn o hyfforddiant
 • Ychydig iawn o ymrwymiad sydd ei angen

I ddod yn ficro-wirfoddolwr a dewis o blith cannoedd o brosiectau ewch i - www.zooniverse.org/

Bod yn Gyfaill Ffôn

Pan nad yw'n bosibl cyfarfod yn bersonol, dod yn gyfaill dros y ffôn yw'r nesaf peth i hynny! Mae hon yn ffordd wirioneddol werthfawr o roi o'ch amser i helpu â brwydro yn erbyn unigrwydd a meithrin cysylltiadau ag unigolion oedrannus yn eich cymuned.

Er mwyn bod yn gyfaill dros y ffôn, bydd angen i chi ...

 • Dewis elusen sy’n trefnu cyfeillgarwch o’r fath
 • Mae Re-engage, The Silver Line, Age UK neu Independent Age i gyd yn wasanaethau cyfeillio yn y DU
 • Cofrestru eich diddordeb a mynychu hyfforddiant
 • Fe gewch eich paru ag unigolyn o'r un anian â chi, a byddwch yn eu ffonio'n wythnosol (ar amser y cytunwyd arno) i gael sgwrs gyfeillgar!

Rhoi Gwaed

Yn syml, mae rhoi gwaed yn arbed bywydau. Gall y rhan fwyaf o bobl roi gwaed; gall dynion roi gwaed bob 12 wythnos, tra gall menywod roi gwaed bob 16 wythnos. Mae'r GIG yn arbennig angen mwy o roddwyr sy'n groenddu, yn ddynion neu sydd â math gwaed O negyddol. 

I roi gwaed am y tro cyntaf, neu os ydych chi wedi rhoi o’r blaen, bydd angen i chi fynd i:

 • www.blood.co.uk/ neu www.welsh-blood.org.uk/
 • Ateb ychydig o gwestiynau i wneud yn siwr y gallwch chi roi gwaed
 • Os ydych chi'n gymwys, dewiswch eich lleoliad a holwch pryd mae'r sesiwn roddi gwaed nesaf yn digwydd
 • Trefnwch apwyntiad
 • Gwnewch yn siwr eich bod yn aildrefnu os byddwch chi'n gweld na allwch chi fynychu neu os ydych chi'n teimlo'n sâl

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dod i Brifysgol Aberystwyth ddwywaith y flwyddyn, felly os ydych chi'n gymwys, cewch gyfle i roddi fel myfyriwr.

Cyfrannu at Fanc Bwyd

Mae banciau bwyd yn adnoddau hanfodol sy’n dosbarthu bwyd a nwyddau ymolchi i'r rhai sydd eu hangen fwyaf. Mae’n bosibl y bydd pobl o bob cefndir angen defnyddio banc bwyd ar ryw adeg yn eu bywydau. Drwy roi eitemau, rydych chi'n rhoi help llaw i rywun gan sicrhau eu bod nhw’n cael eu pryd bwyd nesaf.

Er mwyn cefnogi banc bwyd lleol, bydd angen i chi ...

 • Penderfynu faint rydych chi am ei wario
 • Cysylltu â’r banc bwyd, neu fynd i’w gwefan, i ddarganfod pa eitemau sydd eu hangen fwyaf
 • Prynu’r eitemau hyn (o fewn eich cyllideb) pan fyddwch chi’n siopa am fwyd nesaf
 • Gadael yr eitemau yn y man gollwng ar gyfer y banc bwyd

Jubilee Storehouse yw'r banc bwyd lleol ar gyfer Aberystwyth, ac mae mannau gollwng yn y dref wedi’u lleoli yn Tesco a Morrisons. Gallwch ddarganfod pa eitemau sydd eu hangen arnynt drwy fynd i - https://www.facebook.com/JubileeStorehouse

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576