Cerdyn Bws i Fyfyrwyr

*Diweddariad cerdyn bws myfyrwyr*
Mae'n ddrwg iawn gennym ond yn anffodus, bu oedi mewn dosbarthu’r cardiau bws gan yr argraffwyr…
Dylent fod gyda ni yn barod i'w casglu'r penwythnos hwn (os ydych wedi archebu cerdyn bws, byddwn yn cysylltu â chi gyda slot amser i'w gasglu o Dderbynfa’r UM).

Rydych yn dal i allu defnyddio'ch pryniant cerdyn bws i deithio ar fysiau Mid Wales Travel trwy ddangos llun sgrin o gadarnhad eich archeb i'r gyrrwr nes bod y cardiau ar gael (gellir dod o hyd i hwn yn eich hanes prynu pan fyddwch wedi mewngofnodi i wefan yr UM).
https://www.umaber.co.uk/teithio/

 

*GWASANAETH BWS 03*

Bydd gwasanaeth bws 03 Mid Wales Travel (yr un a elwir yn 'gylchdaith y brifysgol') yn rhedeg o ddydd Llun 28ain Medi mewn pryd i fynd â chi i / o ddarlithoedd.

 

Sylwch, oherwydd y parthau diogel presennol yng nghanol tref Aberystwyth, mae yna ychydig o newid yn y gwasanaeth 03 eleni:

8:35 – 10:30am: Gwasanaeth fel arfer gan godi teithwyr yng nghanol y dref.

10:30am ymlaen: Codi teithwyr o'r Orsaf Fysiau a Rhodfa’r Gogledd yn unig oherwydd bod ffyrdd ar gau.

Mae gennym ni drefn newydd ar gyfer casglu cardiau bws ar gyfer y flwyddyn academaidd hon (er mwyn osgoi ciwiau ac i annog mesurau cynnal pellter cymdeithasol):

1. Archebwch eich cerdyn bws ar-lein (isod)

2. Tynnwch lun fel llun pasbort ohonoch eich hun

3. Anfonwch eich e-bost cadarnhau, ac atodwch eich llun, at undeb@aber.ac.uk (mae hyn yn cynnwys eich rhif cyfeirnod er mwyn gallu cysylltu’r llun â’r archeb gywir)

 

 

Bydd eich cerdyn yn barod i’w gasglu o dderbynfa’r UM o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Amserau casglu: 10am – 4pm o’r 22 Medi, bob dydd yn ystod y cyfnod croeso (Penwythnos y croeso mawr a’r wythnos ymgyfarwyddo) – yn ystod yr wythnos ar ôl hynny


Treuliwch 15 munud ychwanegol o'r bore yn y gwely i osgoi unrhyw wynt, y glaw, yr oerni a'r daith gerdded i fyny'r allt!

 

Dyma'r hyn cewch chi gyda'r Cerdyn Bws i Fyfyrwyr / Staff:

 • Teithio diderfyn ar holl fysiau Mid Wales Travel yn Aberystwyth
 • Teithio diderfyn rhwng yr holl gampysau: Penglais, Llanbadarn a Gogerddan
 • Disgownt ar deithiau y tu hwnt i Aberystwyth:
 • hanner pris ar fysiau Mid Wales Travel
 • Aberystwyth i Gaerfyrddin ar y T1 am £3 yn unig

 

Mae cymaint o lwybrau bws i'w dewis o'u plith:

 • 03*, 301 – Sy'n mynd i mewn i Gampws Penglais
 • 512 - Sy’n galw heibio Campws Penglais
 • ... a mwy. Ewch i wefan Mid Wales Travel i weld yr amserlen gyflawn www.midwalestravel.co.uk/services

*Oherwydd y parthau diogel yng nghanol tref Aberystwyth ar hyn o bryd, bydd yna newid bach yn y gwasanaeth 03 dros dro:

8:35 – 10:30am: Gwasanaeth fel arfer gan godi pobl yng nghanol y dref.

10:30am ymlaen: Codi o’r Orsaf Fysiau a Rhodfa’r Gogledd yn unig oherwydd bod y ffordd ar gau.

 

MWT Student Bus Card | MWT Cerdyn Bws i Fyfyrwyr

Cyf: P10004650

Ychwanegu at y fasged

Pris: £98.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.

£98

Yn ddilys rhwng  21/09/2020 - 29/05/2021

 

Pethau pwysig

 • Cofiwch yrru llun 'steil passport' ohonnoch eich hun gyda'ch ebost cadarnhau archeb at union@aber.ac.uk 
 • Casglwch eich cardiau bws Mid Wales Travel o dderbynfa Undeb y Myfyrwyr.
 • Dewch â'ch cerdyn myfyriwr/staff gyda chi.
 • Ewch i dudalen Facebook MWT am y rheolau diweddaraf ar sut i deithio’n ddiogel ac i gael gwybodaeth am deithio.”

Cwestiynau?


Cwestiynau cyffredin

 

Oes gwerth prynu Cerdyn Bws MWT?

Dyma enghraifft; os ydych chi'n fyfyriwr sy'n bwriadu mynd i Gampws Penglais o'r dref, dim ond yn ystod y tymor, dim ond 4 gwaith yr wythnos, un ffordd yn unig, yna heb Gerdyn Bws, byddech chi'n talu:

29 o wythnosau x 4 gwaith yr wythnos x £1.20 y daith = £139.2

Pe baech chi'n defnyddio'r bws ddwywaith y dydd (e.e. taith ddychwelyd, siopa) buasai hynny’n costio £278.40

 

Hefyd,

 • does dim angen i chi gario newid
 • mae'r bws yn ddiogelach
 • byddwch chi’n osgoi’r glawL, yr allt, y gwynt, yr oerni, a gorfod cario’ch siopa

 

Os nad oes gennych chi Gerdyn Bws MWT, faint fydd cost un tocyn bws i deithio yn Aberystwyth neu i gampws Gogerddan?

 • £1.20 yn y dref
 • £1.80 i Ogerddan

 

O ble ga i afael ar amserlen?

Ewch i wefan MWT: www.midwalestravel.co.uk/services

Gallwch hefyd gael gafael ar amserlen brint o dderbynfa Undeb y Myfyrwyr.

 

Ble ga i gasglu fy Ngherdyn Bws?

Cewch dalu amdano ar umaber.co.uk/teithio

Mae angen i chi i gasglu a thynnu eich llun yn nerbynfa Undeb y Myfyrwyr.

 

O ble ga i gasglu fy ngherdyn?
Desg Groeso Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX. Oriau agor yn ystod y tymor: 9am – 5pm, 01970 62 17 00

 

Pwy all brynu Cerdyn Bws MWT?

 • Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sydd â cherdyn myfyriwr dilys
 • Staff y Brifysgol
 • Staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Staff a Myfyrwyr Coleg Ceredigion

 

Oes modd i mi rannu fy Ngherdyn Bws MWT gyda ffrind?

Nac oes.

 

Beth fuasai'n digwydd pe bawn i'n colli fy ngherdyn?

Peidiwch. Byddai'n creu cyfle i bobl anonest ei ddefnyddio a bydd y cwmni bws yn delio â hynny drwy gymryd eich cerdyn oddi wrthych. Os byddwch chi'n colli eich Cerdyn Bws, cewch un newydd wrth dderbynfa Undeb y Myfyrwyr am £10.

 

Beth fyddai'n digwydd pe bawn i'n gadael y brifysgol cyn i fy Ngherdyn Bws ddod i ben?

Mae pris Cerdyn Bws MWT yn seiliedig ar gyfnodau penodol ac ni fyddwn ni'n ad-dalu unrhyw gostau.

Os bydd amgylchiadau anghyffredin, cysylltwch â MWT yn uniongyrchol ar 01970 828 288.

 

Telerau ac Amodau

 • Ni chewch ddefnyddio cardiau bws Mid Wales Travel ynghyd â thocynnau wythnos neu unrhyw gyfuniad arall o gynigion.
 • Codir £10 am gerdyn bws Mid Wales Travel newydd os digwydd i chi ei golli neu ei niweidio.

 

Datganiad Diogelu Data

Wrth ddarparu fy ngwybodaeth, deallaf fod gofyn i mi ddarparu fy manylion, fel yr amlinellir isod, i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, a'u bod yn cael eu cadw yn unol â Deddf Diogelu Data (DPA) 2018 a gyda'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), ynghyd â pholisïau diogelu data'r Brifysgol ac UMAber.  Byddant yn cael eu cadw ar y sail bod gan UMAber hawl dilys i’w prosesu a'i bod hefyd yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract.

 

Cedwir manylion am hyd at bedair blynedd fel cofnod o gyfranogiad ac at ddibenion ystadegol. Gall myfyrwyr wrthwynebu rhai agweddau ar brosesu drwy e-bostio undeb@aber.ac.uk .  Adolygir Datganiad a Pholisi Diogelu Data’r Undeb yn flynyddol i sicrhau cydymffurfiaeth, ac mae ar gael ar gais neu drwy ymweld â: www.umaber.co.uk/ynglynagaber/diogeludata

 

Pa fanylion sydd angen i chi eu rhannu â ni?

 • Enw
 • Rhif Myfyriwr
 • Hefyd, nodwn ddyddiad y gwerthiant, ffurf y taliad ac a yw’r prynwr yn aelod staff neu’n fyfyriwr, yn ogystal â thynnu llun yr unigolyn i'w argraffu ar gerdyn

 

Pam ydym ni'n casglu'r data yma?

 • I gadw cofnod o gardiau a werthwyd
 • I gyflwyno Cerdyn Bws
 • I gyflwyno cardiau yn lle’r rhai a gollwyd am gost o £10 - nid y pris llawn
 • Er mwyn ymladd twyll posibl
 • I gysylltu â chi os daw cerdyn coll i’n meddiant

 

Gweler Polisi Diogelu Data llawn Undeb y Myfyrwyr yma:

https://www.umaber.co.uk/ynglynagaber/diogeludata/

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576