Cerdyn Bws i Fyfyrwyr

 

O 2 Ionawr, cost cerdyn bws fydd £65 yn unig

 

Treuliwch 15 munud ychwanegol o'r bore yn y gwely i osgoi'r gwynt, y glaw, yr oerni a'r daith gerdded i fyny'r allt!

 

Dyma'r hyn cewch chi gyda'r Cerdyn Bws i Fyfyrwyr / Staff:

 • Teithio diderfyn ar holl fysiau Mid Wales Travel yn Aberystwyth
 • Teithio diderfyn rhwng yr holl gampysau: Penglais, Llanbadarn a Gogerddan
 • Disgownt ar deithiau y tu hwnt i Aberystwyth:
 • hanner pris ar fysiau Mid Wales Travel
 • Aberystwyth i Gaerfyrddin ar y T1 am £3 yn unig

 

Mae cymaint o lwybrau bws i'w dewis o'u plith:

 • 03, 301 – Sy'n mynd i mewn i Gampws Penglais
 • 512 - Sy’n galw heibio Campws Penglais
 • ... a mwy. Ewch i wefan Mid Wales Travel i weld yr amserlen gyflawn www.midwalestravel.co.uk/services

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

 

Yn ddilys rhwng 23/9/2019 a 30/5/2020

Rhoddir £1 y cerdyn i Fadau Achub Aberystwyth a'r Borth

 

Pethau pwysig

 • Casglwch eich cardiau bws Mid Wales Travel o dderbynfa Undeb y Myfyrwyr.
 • Byddwn ni'n tynnu llun ohonoch ar gyfer y cerdyn wrth i chi ei gasglu.
 • Dewch â'ch cerdyn myfyriwr/staff.

Cwestiynau?


Cwestiynau cyffredin

 

Oes gwerth prynu Cerdyn Bws MWT?

Dyma enghraifft; os ydych chi'n fyfyriwr sy'n bwriadu mynd i Gampws Penglais o'r dref, dim ond yn ystod y tymor, dim ond 4 gwaith yr wythnos, un ffordd yn unig, yna heb Gerdyn Bws, byddech chi'n talu:

29 o wythnosau x 4 gwaith yr wythnos x £1.20 y daith = £139.2

Pe baech chi'n defnyddio'r bws ddwywaith y dydd (e.e. taith ddychwelyd, siopa) buasai hynny’n costio £278.40

 

Hefyd,

 • does dim angen i chi gario newid
 • mae'r bws yn ddiogelach
 • byddwch chi’n osgoi’r glawL, yr allt, y gwynt, yr oerni, a gorfod cario’ch siopa

 

Os nad oes gennych chi Gerdyn Bws MWT, faint fydd cost un tocyn bws i deithio yn Aberystwyth neu i gampws Gogerddan?

 • £1.20 yn y dref
 • £1.80 i Ogerddan

 

O ble ga i afael ar amserlen?

Ewch i wefan MWT: www.midwalestravel.co.uk/services

Gallwch hefyd gael gafael ar amserlen brint o dderbynfa Undeb y Myfyrwyr.

 

Ble ga i gasglu fy Ngherdyn Bws?

Cewch dalu amdano ar umaber.co.uk/teithio

Mae angen i chi i gasglu a thynnu eich llun yn nerbynfa Undeb y Myfyrwyr.

 

O ble ga i gasglu fy ngherdyn?
Desg Groeso Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX. Oriau agor yn ystod y tymor: 9am – 5pm, 01970 62 17 00

 

Pwy all brynu Cerdyn Bws MWT?

 • Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sydd â cherdyn myfyriwr dilys
 • Staff y Brifysgol
 • Staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Staff a Myfyrwyr Coleg Ceredigion

 

Oes modd i mi rannu fy Ngherdyn Bws MWT gyda ffrind?

Nac oes.

 

Beth fuasai'n digwydd pe bawn i'n colli fy ngherdyn?

Peidiwch. Byddai'n creu cyfle i bobl anonest ei ddefnyddio a bydd y cwmni bws yn delio â hynny drwy gymryd eich cerdyn oddi wrthych. Os byddwch chi'n colli eich Cerdyn Bws, cewch un newydd wrth dderbynfa Undeb y Myfyrwyr am £10.

 

Beth fyddai'n digwydd pe bawn i'n gadael y brifysgol cyn i fy Ngherdyn Bws ddod i ben?

Mae pris Cerdyn Bws MWT yn seiliedig ar gyfnodau penodol ac ni fyddwn ni'n ad-dalu unrhyw gostau.

Os bydd amgylchiadau anghyffredin, cysylltwch â MWT yn uniongyrchol ar 01970 828 288.

 

Telerau ac Amodau

 • Ni chewch ddefnyddio cardiau bws Mid Wales Travel ynghyd â thocynnau wythnos neu unrhyw gyfuniad arall o gynigion.
 • Codir £10 am gerdyn bws Mid Wales Travel newydd os digwydd i chi ei golli neu ei niweidio.

 

Datganiad Diogelu Data

Wrth ddarparu fy ngwybodaeth, deallaf fod gofyn i mi ddarparu fy manylion, fel yr amlinellir isod, i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, a'u bod yn cael eu cadw yn unol â Deddf Diogelu Data (DPA) 2018 a gyda'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), ynghyd â pholisïau diogelu data'r Brifysgol ac UMAber.  Byddant yn cael eu cadw ar y sail bod gan UMAber hawl dilys i’w prosesu a'i bod hefyd yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract.

 

Cedwir manylion am hyd at bedair blynedd fel cofnod o gyfranogiad ac at ddibenion ystadegol. Gall myfyrwyr wrthwynebu rhai agweddau ar brosesu drwy e-bostio undeb@aber.ac.uk .  Adolygir Datganiad a Pholisi Diogelu Data’r Undeb yn flynyddol i sicrhau cydymffurfiaeth, ac mae ar gael ar gais neu drwy ymweld â: www.umaber.co.uk/ynglynagaber/diogeludata

 

Pa fanylion sydd angen i chi eu rhannu â ni?

 • Enw
 • Rhif Myfyriwr
 • Hefyd, nodwn ddyddiad y gwerthiant, ffurf y taliad ac a yw’r prynwr yn aelod staff neu’n fyfyriwr, yn ogystal â thynnu llun yr unigolyn i'w argraffu ar gerdyn

 

Pam ydym ni'n casglu'r data yma?

 • I gadw cofnod o gardiau a werthwyd
 • I gyflwyno Cerdyn Bws
 • I gyflwyno cardiau yn lle’r rhai a gollwyd am gost o £10 - nid y pris llawn
 • Er mwyn ymladd twyll posibl
 • I gysylltu â chi os daw cerdyn coll i’n meddiant

 

Gweler Polisi Diogelu Data llawn Undeb y Myfyrwyr yma:

https://www.umaber.co.uk/ynglynagaber/diogeludata/

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576