Netball

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

Aberystwyth University Netball Club
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

AUNC

 

 

Aberystwyth University Netball Club is one of largest and most established women’s clubs at Aberystwyth University providing more than just a few hours on court each week! We hold socials every Wednesday, host our own charity events and are the 3 year reigning champions of the University’s largest sporting event, Superteams. We welcome and encourage everybody to join, regardless of your experience with netball – we have a place for everybody at AUNC!

So, if you love netball as much as we do or are interested in learning the sport, then join our club and let us show you everything AUNC has to offer!

 

 

Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Aberystwyth ydy un o’r clybiau mwyaf sefydledig i ferched ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy’n darparu mwy nag ond ychydig oriau ar y cwrt bob wythnos! Rydym yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol bob nos Fercher, gan gynnwys digwyddiadau elusennol ein hunain, a hefyd rydym wedi bod yn bencampwyr digwyddiad chwaraeon mwyaf y Brifysgol, Superteams am dair blynedd. Rydym yn croesawu ac yn annog pawb i ymuno, ac nid oes ots faint o brofiad o bêl rwyd yr ydych wedi'i chael – mae gennym le i bawb yn AUNC!

Felly, os ydych chi'n caru pêl-rwyd gymaint ag yr ydym ni, neu â diddordeb mewn dysgu sut i chwarae’r gamp, yna ymunwch â'n clwb a gadewch i ni ddangos popeth sydd gan AUNC i’w gynnig i chi!

 

TEAMS

 

We currently have 5 teams within the club. Our 1st and 2nd Team compete in the BUCS (British Universities and Colleges Sport) League and our 3rd and 4th (Non-BUCS) teams compete in the local Ceredigion League. We are looking to expand and reintroduce our Training Team this year which gives beginners the opportunity to learn and understand the game, as well as those who haven’t made it onto a competitive team a chance to develop and improve their skills. Every member of the club will have the opportunity to play matches, train with coaches, improve their fitness and attend a social each week.

 

TIMAU

 

Ar hyn o bryd, mae gennym 5 tîm o fewn y clwb. Mae ein Tîm 1af a'n 2il Dîm yn cystadlu yng Nghynghrair BUCS (British Universities and Colleges Sport) ac mae ein 3ydd Tîm a’n 4ydd Tîm (Non-BUCS) yn cystadlu o fewn cynghrair lleol yng Ngheredigion. Rydym yn edrych i ehangu ac ailgyflwyno ein Tîm Hyfforddiant eleni sy'n rhoi cyfle i ddechreuwyr ddysgu a deall y gêm, yn ogystal â rhoi cyfle i’r rhai sydd heb dderbyn y cyfle i fod ar dîm cystadleuol i ddatblygu a gwella eu sgiliau. Bydd cyfle i bob aelod o'r clwb chwarae gemau, ymarfer gyda hyfforddwyr, gwella eu ffitrwydd a mynychu digwyddiadau cymdeithasol bob wythnos.

 

Training times:

 

BUCS training : Every Monday 8:30-9:30pm in the Sports Cage

Non-BUCS training : Every Thursday 6-7pm in the Sports Cage

Training Team : Every Thursday 6-7pm in the Sports Cage 

Fitness Training : 8-9am In the Sports Cage

 

Amseroedd Hyfforddi:

 

Hyfforddiant BUCS: Bob Dydd Llun 8:30-9:30yp yn y Gawell Chwaraeon

Hyfforddiant Non-BUCS: Bob Dydd Gwener 4-5:30yp yn y Gawell Chwaraeon

Hyfforddiant Clwb: Bob Dydd Iau 8-9yb yn y Gawell Chwaraeon

 

SOCIALS

 

Our social secs provide everything needed for the best socials on a Wednesday night! Each week has a different theme and games to keep you entertained, whilst making sure we bond as a club. They also host Christmas and End of Year meals to celebrate the success and progress of individual members and teams. Other events we hold are charity events such as Netball 7s and The Net Ball and our most anticipated event of all: TOUR! If this sounds like your thing, we offer a social membership, open to everybody, to attend these events.

 

Digwyddiadau cymdeithasol

 

Mae ein hysgrifenyddesau cymdeithasol yn darparu popeth sydd ei hangen ar gyfer y digwyddiadau cymdeithasol gorau ar nos Fercher! Mae gan bob wythnos thema a gemau gwahanol i'ch adlonni, wrth wneud yn siwr ein bod ni'n bondio fel clwb. Maent hefyd yn cynnal prydau Nadolig a Diwedd y Flwyddyn er mwyn dathlu llwyddiant a chynnydd aelodau a thimau unigol. Digwyddiadau eraill a gynhelir gennym yw digwyddiadau elusennol fel, Netball 7s a'r Net Ball, a'n digwyddiad mwyaf disgwyliedig oll: TOUR! Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth hoffech chi i’w wneud, rydym yn cynnig aelodaeth gymdeithasol, sy'n agored i bawb, i fynychu'r digwyddiadau hyn.

 

COMMITTEE / Y PWYLLGOR

 

Belle Walker 

President

Bew69@aber.ac.uk

Hannah Colman

Vice-President

Hjc2@aber.ac.uk

Mali Iolo Davies

1st Team Captain

Mid53@aber.ac.uk

Harriet Greenwood

2nd Team Captain

Hag39@aber.ac.uk

Ffion Haf Slennett-Davies 

3rd Team Captain

Ffs10@aber.ac.uk

Sophia Smith 

 4th Team Captain

Sos51@aber.ac.uk

Holly Soden

Social Secretary

Hos18@aber.ac.uk

Ffion Williams

Social Secretary

Ffw13@aber.ac.uk

Harriette Garrett

Training Team Coach 

Hag45@aber.ac.uk

Lowri Morgan 

Welsh & Wellbeing Officer

Lom30@aber.ac.uk

Freya Robinson 

Treasurer

Frr23@aber.ac.uk

   
 

INCLUSIVITY

o n0b

AUNC is dedicated to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, ability, culture or nationality, sexual orientation, gender identity and expression, religious affiliation, and marital status.

 

CYNWYSOLDEB

 

Mae AUNC yn ymroddedig i gynnwys a derbyn aelodau o bob oedran, hil, ethnigrwydd, gallu, diwylliant neu genedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd a mynegiant, ymlyniad crefyddol, a statws priodasol.

 

 

CONTACT US

 

If you need to contact us with any questions or queries, please use the emails provided or find our social media linked below! 

President: bew69@aber.ac.uk

Vice Presidenthjc2@aber.ac.uk

 

CYSYLLTWCH Â NI

 

Os oes angen i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, defnyddiwch yr e-byst a ddarperir neu dewch o hyd i'n cyfryngau cymdeithasol a welir isod! 

Lywydd: Bew69@aber.ac.uk

Is-lywydd: hjc2@aber.ac.uk

 

Code of conduct

Equipment List

Constitution

Risk Assessment 

Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576